ព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងកញ្ឆា

លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់

Stumari, LLC ។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

មានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី ១១ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៨

 

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់សង្ខេប

 

ដើម្បីភាពងាយស្រួលរបស់អ្នក Stumari ផ្តល់ជូនសេចក្តីសង្ខេបនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់របស់យើងជាទម្រង់សង្ខេបដែលមិនមានកាតព្វកិច្ចក៏ដូចជាល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ដែលស្របច្បាប់ពេញលេញភ្លាមៗតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់។ សូមយល់ថានេះមិនមែនជាគ្រោងពេញលេញនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទេ។ វាគឺជាការមើលជាមុននៃសិទ្ធិនិងការទទួលខុសត្រូវដ៏សំខាន់របស់អ្នកប្រើប្រាស់។ សូមអានឯកសារល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងមូលដោយយកចិត្តទុកដាក់។ លើសពីនេះទៀតសូមកត់សម្គាល់ថាតាមរយៈការចូលប្រើឬប្រើប្រាស់ផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រ Stumari នេះអ្នកយល់ព្រមនឹងត្រូវបានគោរពតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ពេញលេញដែលបានចែងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងលក្ខខ័ន្តិកៈនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ពេញលេញរបស់យើងទេនោះអ្នកប្រហែលជាមិនអាចចូលមើលគេហទំព័ររបស់ស្ទ្រីម៉ារីរឺប្រើប្រាស់សេវាកម្មណាមួយរបស់យើងបានទេ។

 

 • Stumari ផ្តល់នូវវេទិកាសម្រាប់ការសហការនិងការប្រាស្រ័យទាក់ទងរវាងអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ (“ អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកប្រឹក្សា”) និងអ្នកប្រើប្រាស់ដែលស្វែងរកជំនួយផ្នែកច្បាប់ (“ អតិថិជនស្របច្បាប់”) ។ Stumari មិនមែនជាក្រុមហ៊ុនច្បាប់សេវាកម្មបញ្ជូនមេធាវីឬទីភ្នាក់ងារការងារទេហើយក៏មិនធានានូវលទ្ធផលដែរ។ សូមប្រើប្រាស់ Stumari ប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវហើយសូមអានបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងនៅផ្នែកទី ២ ខាងក្រោម។

 

 • អ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសុវត្ថិភាពគណនីរបស់អ្នកនិងរាល់សកម្មភាពដែលកើតឡើងនៅក្រោមគណនីរបស់អ្នក។ សូមអានបន្ថែមអំពីទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្នែកទី ៣ ខាងក្រោម។

 

 • ការប្រព្រឹត្ដមួយចំនួនដូចជាការប្រើប្រាស់សេវាកម្មសម្រាប់សកម្មភាពខុសច្បាប់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅលើ Stumari ទេ។ សូមអានបន្ថែមអំពីការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្នែកទី ៤ ខាងក្រោម។

 

 • ខ្លឹមសារមួយចំនួនដូចជាការផ្សាយគំរាមឬខ្លឹមសារដែលរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់គណបក្សមួយផ្សេងទៀតមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតលើគេហទំព័រ Stumari ឡើយ។ Stumari មានសិទ្ធិយកមាតិកាបង្កើតដោយអ្នកប្រើដែលរំលោភគោលការណ៍របស់យើង។ សូមអានបន្ថែមអំពីខ្លឹមសារបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្នែកទី ៥ ខាងក្រោម។

 

 • ល័ក្ខខ័ណ្ឌពិសេសមួយចំនួនគ្រប់គ្រងអ្នកប្រើប្រាស់ទីប្រឹក្សារបស់ Stumari ។ ឧទាហរណ៍ៈ
 • អ្នកពិគ្រោះយោបល់អ្នកប្រើប្រាស់មិនមែនជានិយោជិកឬភ្នាក់ងាររបស់ Stumari ទេ។
 • មិនមានទំនាក់ទំនងរវាងមេធាវីនិងកូនក្តីត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយ Stumari ហើយក៏មិនមានកាតព្វកិច្ចរក្សាការសម្ងាត់ដែរតាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ Stumari រួមទាំងការប្រកាសការងារ។
 • ទំនាក់ទំនងមេធាវី - អតិថិជនអាចត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរវាងអតិថិជនស្របច្បាប់និងអ្នកប្រឹក្សាយោបល់។
 • អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកប្រឹក្សាមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការធានាថារាល់ព័ត៌មានការស្នើសុំឬការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មណាមួយដែលពួកគេបានផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ស្ទែមម៉ារីអនុលោមតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៃវិជ្ជាជីវៈ។
 • Stumari មិនមានការធានាណាមួយចំពោះសមត្ថភាពច្បាប់សមត្ថភាពឬគុណភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកប្រឹក្សាដែលអាចត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងឡើយ។

 

 • អ្នកពិគ្រោះយោបល់អ្នកប្រើមានសេរីភាពក្នុងការបង្កើតនិងថែរក្សាប្រវត្តិរូបនៅលើគេហទំព័ររបស់ Stumari ។ ខណៈពេលដែល Stumari ខិតខំប្រឹងប្រែងសមហេតុផលក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដើម្បីបញ្ជាក់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីអនុវត្តច្បាប់នោះ Stumari មិនបង្ហាញពីប្រវត្តិឬគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ទេ។
 • អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកប្រឹក្សាអាចក្លាយជា“ អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកប្រឹក្សាដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់” ដោយផ្តល់ការបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោក Stumari ជាមេធាវីសកម្មនិងមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវហើយមានអាកប្បកិរិយាត្រឹមត្រូវក្នុងការអនុវត្តច្បាប់។ អ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់អ្នកប្រើក៏អាចបង់ថ្លៃសេវាសម្រាប់ការប្រើសេវាកម្មបន្ថែមនិងឧបករណ៍គ្រប់គ្រងការអនុវត្តជាក់ស្តែង។ Stumari មិនគាំទ្រឬផ្តល់អនុសាសន៍ដល់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ឡើយហើយវាគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អតិថិជនផ្នែកច្បាប់ក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលជួលអ្នកពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់ការងារស្របច្បាប់។
 • អតិថិជនស្របច្បាប់មិនចាំបាច់ចំណាយប្រាក់ដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំការងារនៅលើ Stumari ឬប្រើឧបករណ៍ឬឯកសារតាមអ៊ិនធឺរណែតរបស់ Stumari ទេ។ ថ្លៃសេវាកម្មឬថ្លៃដំណើរការ (ឧទាហរណ៍ថ្លៃប័ណ្ណឥណទាន) អាចអនុវត្តលើវិក្កយបត្រដែលបានបង់តាមរយៈ Stumari ។

 

សូមអានបន្ថែមអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ទីប្រឹក្សានៅក្នុងផ្នែកទី ៦ ខាងក្រោម។

 

 • Stumari គោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិកំពង់ផែសុវត្ថិភាពសហស្សវត្សរ៍ឌីជីថល។ ប្រសិនបើអ្នកជឿថាសមា្ភារៈមានទីតាំងនៅលើឬភ្ជាប់ដោយ Stumari រំលោភលើការរក្សាសិទ្ធិរបស់អ្នកអ្នកត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យជូនដំណឹងដល់ Stumari ដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ច្បាប់រក្សាសិទ្ធិសហស្សវត្សរ៍ឌីជីថលរបស់ Stumari ។ សូមអានបន្ថែមអំពីគោលនយោបាយ DMCA របស់ Stumari នៅក្នុងផ្នែកទី ៨ ខាងក្រោម។
 • Stumari អាចផ្ញើអ៊ីមែលមកអ្នកដែលជាផ្នែកមួយនៃសេវាកម្មរបស់វា។ អ្នកអាចដកខ្លួនចេញពីការទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីមែល។ សូមអានបន្ថែមអំពីការប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមអ៊ីមែលនៅក្នុងផ្នែកទី ១០ ខាងក្រោម។
 • Stumari អាចកែប្រែលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនៅពេលណាក៏បាន។ ទោះយ៉ាងណា Stumari នឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការផ្លាស់ប្តូរសម្ភារៈទៅនឹងលក្ខខណ្ឌដោយការជូនដំណឹងលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួននិង / ឬផ្ញើអ៊ីមែលទៅអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដែលអ្នកបានផ្តល់ទៅឱ្យ Stumari នៅពេលចុះឈ្មោះ។ សូមអានបន្ថែមអំពីការកែប្រែលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះនៅក្នុងផ្នែកទី ១៧ ខាងក្រោម។
 • សូមមើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់ Stumari សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើ Stumari ។

 

សូមមើលល័ក្ខខ័ណ្ឌពេញលេញសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

 

សូមអរគុណដែលបានជ្រើសរើសយក Stumari ធ្វើជាវេទិកាសម្រាប់បទពិសោធន៍ផ្នែកច្បាប់របស់អ្នក។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ខាងក្រោមគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មទាំងអស់តាមរយៈគេហទំព័រដែលមានទីតាំងនៅ https://www.Stumari.co និងមាតិកាសេវាកម្មនិងផលិតផលទាំងអស់ដែលមាននៅឬតាមរយៈគេហទំព័រ។ យើងយល់ថាការអានកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការប្រើប្រាស់គឺជាការងារមួយប៉ុន្តែសូមអានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់មុនពេលប្រើប្រាស់គេហទំព័រ Stumari ។ វាពិភាក្សាពីលក្ខណៈនៃសេវាកម្មរបស់ Stumari ។ ច្បាប់ Stumari រំពឹងថាអ្នកប្រើប្រាស់នឹងតាមដានគេហទំព័រនិងសេវាកម្មរបស់យើង។ ទំនាក់ទំនងរវាង Stumari អ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកពិគ្រោះយោបល់របស់យើង។ និងព័ត៌មានលំអិតផ្នែកច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងវិធាននិងទំនាក់ទំនងទាំងនេះ។ ដោយសារតែវាជាកិច្ចសន្យាដ៏សំខាន់បែបនេះរវាងយើងនិងអ្នកអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងយើងបានព្យាយាមធ្វើឱ្យវាច្បាស់លាស់និងងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

 

តាមរយៈការចូលមើលឬប្រើប្រាស់ផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រអ្នកយល់ព្រមនឹងត្រូវគោរពតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេអ្នកមិនអាចចូលមើលគេហទំព័រឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងបានទេ។ គេហទំព័រអាចប្រើបានសម្រាប់តែបុគ្គលដែលមានអាយុយ៉ាងតិច ១៨ ឆ្នាំ។

______________________________________________________________________

 

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

 

និយមន័យ។ ពាក្យខាងក្រោមត្រូវបានប្រើពេញល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះនិងមានអត្ថន័យជាក់លាក់។ អ្នកគួរតែដឹងថាពាក្យនីមួយៗមានន័យយ៉ាងដូចម្តេច។

 

 1. ពាក្យ“ សេវាកម្ម” សំដៅទៅលើសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយ Stumari រួមមានការចូលប្រើប្រាស់តាមអ៊ិនធរណេតរបស់សហគមន៍ Stumari ។ ឧបករណ៍ទំនាក់ទំនង; ការគ្រប់គ្រងឯកសារនិងដំណោះស្រាយផ្ទុក; និងសេវាកម្មបង់ប្រាក់។ Stumari មិនផ្តល់សេវាកម្មបញ្ជូនមេធាវីឬបម្រើការងារជាទីភ្នាក់ងារផ្តល់ការងារទេ។ យើងផ្តល់កន្លែងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងដើម្បីជួបនិងផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានជាមួយអ្នកពិគ្រោះយោបល់របស់យើង។
 2. ពាក្យ“ កិច្ចព្រមព្រៀង” (ដែលអាចត្រូវបានយោងនៅទីនេះផងដែរថា“ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់”) សំដៅទៅលើល័ក្ខខ័ណ្ឌល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងឯកសារនេះ។
 3. “ គេហទំព័រ” សំដៅទៅលើគេហទំព័ររបស់ Stumari ដែលមានទីតាំងនៅ https://www.Stumari.com គ្រប់ទំព័ររងនិងអនុរងព្រមទាំងមាតិកាសេវាកម្មនិងផលិតផលទាំងអស់ដែលមាននៅឬតាមរយៈគេហទំព័រ។
 4. “ Stumari”“ យើង” និង“ Us” សំដៅទៅលើក្រុមហ៊ុន Stumari, Inc ក៏ដូចជាសាខាក្រុមហ៊ុននាយកក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធមន្រ្តីនិងនិយោជិករបស់យើង។ អ្នកពិគ្រោះយោបល់អ្នកប្រើមិនមែនជាផ្នែកនៃ Stumari ទេ។
 5. “ អ្នកប្រើប្រាស់”“ អ្នក” និង“ អ្នក” សំដៅទៅលើបុគ្គលក្រុមហ៊ុនឬអង្គការដែលបានចូលមើលឬកំពុងប្រើប្រាស់គេហទំព័រនិង / ឬសេវាកម្ម។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចជាអតិថិជនស្របច្បាប់អ្នកប្រើប្រឹក្សាយោបល់ទាំងអ្នកទាំងពីរ។
 6. “ អ្នកពិគ្រោះយោបល់អ្នកប្រើ” សំដៅទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ប្រឹក្សាយោបល់ដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងវិស័យច្បាប់ដែលអាចទំនាក់ទំនងនិងផ្តល់កិច្ចសន្យាឬពិគ្រោះយោបល់ដល់អតិថិជនស្របច្បាប់ឬអ្នកប្រើប្រាស់ប្រឹក្សាយោបល់តាមរយៈសេវាកម្ម។ អ្នកពិគ្រោះយោបល់អ្នកប្រើប្រាស់មិនមែនជានិយោជិកឬភ្នាក់ងាររបស់ Stumari ទេ។ សូមមើលផ្នែកទី ៦ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ប្រឹក្សា។
 7. “ អតិថិជនស្របច្បាប់” សំដៅទៅលើ ១) អ្នកប្រើប្រាស់ដែលដាក់សំណើរពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់ការផ្តល់សេវាកម្មច្បាប់សម្រាប់ថ្លៃសេវា (“ ការងារ”) ។ អ្នកប្រើប្រាស់ទី ២ ដែលបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់ការងារបន្ថែមដែលក្នុងគោលបំណងនៃផ្នែកទី ៧ ខាងក្រោមអាចរាប់បញ្ចូលការងារជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្រៅពីការងារដំបូងដែលបានបង្កើតទំនាក់ទំនងអតិថិជនស្របច្បាប់របស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់។ អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់អាចបញ្ជូនសំណើ (“ ការដេញថ្លៃ”) សម្រាប់ការងារបែបនេះហើយអាចបង្កើតល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនច្បាប់តាមរយៈលិខិតភ្ជាប់ពាក្យឬកិច្ចព្រមព្រៀងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរផ្សេងទៀត។ សូមមើលផ្នែកទី ៦ (ខ) សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការងារការដេញថ្លៃនិងអតិថិជនស្របច្បាប់
 8. “ ខ្លឹមសារ” សំដៅទៅលើខ្លឹមសារដែលមានបង្ហាញឬបង្ហាញតាមរយៈគេហទំព័ររួមមានការមិនកំណត់អត្ថបទឯកសារព័ត៌មានទិន្នន័យអត្ថបទគំនិតរូបភាពរូបភាពក្រាហ្វិចសូហ្វវែរសូហ្វវែរកម្មវិធីថតសំឡេងការថតសំឡេងសម្លេងការរចនាលក្ខណៈពិសេស។ និងសម្ភារៈផ្សេងទៀតដែលមាននៅលើគេហទំព័រ។ ខ្លឹមសាររួមមានមាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើដែលអាចត្រូវបានបញ្ជូនដោយអ្នកប្រើស្ទេមរីណា (អតិថិជនច្បាប់ឬអ្នកប្រើប្រាស់ប្រឹក្សា) ។

 

 1. អំពីសេវាកម្ម Stumari.

សេវាកម្ម Stumari គឺជាវេទិកាសម្រាប់កិច្ចសហការនិងទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកជំនាញច្បាប់និងអ្នកដែលស្វែងរកជំនួយផ្នែកច្បាប់។ សេវាកម្ម Stumari ផ្តល់នូវការចូលទៅកាន់សហគមន៍អ្នកជំនាញដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់សហគមន៍ Stumari ។ ការសហការងាយស្រួលតាមរយៈឧបករណ៍គ្រប់គ្រងការទំនាក់ទំនងរបស់ Stumari; ការគ្រប់គ្រងនិងរក្សាទុកឯកសារ និងសាមញ្ញ, ការទូទាត់និងឧបករណ៍វិក័យប័ត្រដែលមានសុវត្ថិភាព។

 

 1. Stumari មិនមែនជាក្រុមហ៊ុនច្បាប់ទេ។ Stumari មិនផ្តល់ការតំណាងផ្នែកច្បាប់ទេ។ Stumari មិនផ្តល់ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់យោបល់ផ្លូវច្បាប់ការណែនាំការបញ្ជូនឬការប្រឹក្សាណាមួយឡើយ។ អ្នកពិគ្រោះយោបល់អ្នកប្រើប្រាស់មិនមែនជានិយោជិកឬភ្នាក់ងាររបស់ Stumari ទេ។ Stumari មិនពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអ្នកប្រើប្រាស់ឬក្នុងការតំណាងអ្នកប្រើឡើយ។ គ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរឺការខកខានរបស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់អ្នកប្រើប្រាស់ណាម្នាក់ដែលកំពុងអនុវត្តសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់អ្នក។

 

 1. Stumari មិនមែនជាសេវាកម្មបញ្ជូនមេធាវីឬទីភ្នាក់ងារការងារទេ។ Stumari មិនមែនជាសេវាកម្មបញ្ជូនមេធាវីឬទីភ្នាក់ងារការងារទេ។ Stumari មិនជ្រើសរើសឬគាំទ្រដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រឹក្សាយោបល់បុគ្គលណាមួយដើម្បីបំរើអតិថិជនស្របច្បាប់ឡើយ។ ខណៈពេលដែល Stumari ប្រើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសមហេតុផលខាងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលបានចុះឈ្មោះជាមេធាវីមានអាជ្ញាប័ណ្ណយើងមិនធ្វើការធានាការធានាឬការតំណាងណាមួយចំពោះសមត្ថភាពច្បាប់សមត្ថភាពគុណភាពឬគុណវុឌ្ឍិរបស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ណាមួយឡើយ។ Stumari មិនធានារឺធានាថាអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកប្រឹក្សាត្រូវបានធានារ៉ាប់រងដោយការធានារ៉ាប់រងលើការទទួលខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈ Stumari លើកទឹកចិត្តអតិថិជនច្បាប់អោយស្រាវជ្រាវអ្នកប្រើប្រឹក្សាណាមួយមុននឹងទទួលយកដំបូន្មានជំនាញ។

 

 1. Stumari មិនប្រើសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយឡើយ។ Stumari គ្រាន់តែផ្តល់នូវវេទិកាមួយដែលអ្នកដែលស្វែងរកជំនួយផ្នែកច្បាប់អាចទំនាក់ទំនងនិងធ្វើអន្តរកម្មជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់។ Stumari មិនគាំទ្រដល់អ្នកពិគ្រោះយោបល់របស់ខ្លួនណាមួយឡើយហើយក៏មិនធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ប្រើប្រាស់នៅលើវេទិកានោះដែរ។ Stumari មិនតំណាងឱ្យលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកផ្តល់សេវាច្បាប់មិនមែនមេធាវីទេ។

 

 1. Stumari មិនធានានូវលទ្ធផលទេ។ ពីពេលមួយទៅពេលមួយអតិថិជនច្បាប់អាចបញ្ជូនការពិនិត្យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកប្រឹក្សា។ ការពិនិត្យឡើងវិញទាំងនេះមិនមែនជាការធានាការធានាឬការព្យាករណ៍ទាក់ទងនឹងលទ្ធផលនៃបញ្ហាច្បាប់នាពេលអនាគតឡើយ។ Stumari នឹងមិនមានទំនួលខុសត្រូវឬទំនួលខុសត្រូវណាមួយចំពោះខ្លឹមសារបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់ឬការផ្តល់យោបល់ផ្នែកច្បាប់ដែលអ្នកជួបប្រទះនៅលើឬតាមរយៈគេហទំព័រហើយការប្រើប្រាស់ឬការពឹងផ្អែកលើខ្លឹមសារបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់ឬដំបូន្មានស្របច្បាប់គឺស្ថិតក្នុងហានិភ័យផ្ទាល់របស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ។

 

 1. ការប្រើប្រាស់ Stumari មិនបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងមេធាវីនិងអតិថិជនជាមួយ Stumari ទេ។ Stumari មិនផ្តល់ដំបូន្មានឬសេវាកម្មច្បាប់ទេ។ ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មស្ទ្រីម៉ារីណាមួយមិនមានបំណងបង្កើតនិងមិនបង្កើតទំនាក់ទំនងមេធាវី - អតិថិជន។ រាល់ការទំនាក់ទំនងតាមរយៈ Stumari អាចនឹងមិនត្រូវបានគេរក្សាជាការសម្ងាត់ឡើយ។ Stumari មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពឬការលុបចោលរបស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់អ្នកប្រើដែលអនុវត្តសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់អ្នកទេ។

 

 

 1. ទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ អ្នកនិងអ្នកតែម្នាក់គត់ទទួលខុសត្រូវចំពោះគណនីរបស់អ្នកនិងអ្វីៗដែលកើតឡើងនៅពេលអ្នកចូលឬប្រើប្រាស់គណនីរបស់អ្នក។ សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នក។

 

 1. សុវត្ថិភាពគណនីអ្នកប្រើប្រាស់។ ប្រសិនបើអ្នកចុះឈ្មោះប្រើសេវាកម្មអ្នកនឹងបង្កើតគណនីផ្ទាល់ខ្លួនដែលរួមបញ្ចូលទាំងឈ្មោះអ្នកប្រើនិងពាក្យសម្ងាត់ដើម្បីចូលប្រើសេវាកម្មនិងទទួលសារពី Stumari ។ អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការថែរក្សាសុវត្ថិភាពគណនីរបស់អ្នកហើយអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះរាល់សកម្មភាពដែលកើតឡើងនៅក្រោមគណនីនិងសកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងគណនី។ អ្នកយល់ព្រមជូនដំណឹងដល់ Stumari ជាបន្ទាន់អំពីការប្រើប្រាស់គណនីដែលគ្មានការអនុញ្ញាតឬការរំលោភសន្តិសុខផ្សេងទៀត។ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការទទួលខុសត្រូវការខាតបង់ឬការខូចខាតដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រដែលគ្មានការអនុញ្ញាតរបស់អ្នកឧបករណ៍ចល័តឬឧបករណ៍កុំព្យូទ័រនិង / ឬគណនីផ្សេងទៀតឡើយ។ '

 

 1. ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ប្រឹក្សា។ ដោយសារយើងមិនអាចធានានូវភាពរឹងមាំនៃអ្នកប្រើប្រាស់ទីប្រឹក្សាណាមួយរបស់យើងសម្រាប់តំរូវការជាក់លាក់របស់អ្នកយើងលើកទឹកចិត្តអតិថិជនស្របច្បាប់អោយស្រាវជ្រាវអ្នកប្រើប្រឹក្សាណាមួយមុននឹងទទួលយកដំបូន្មានជំនាញ។ អតិថិជនផ្នែកច្បាប់ក៏អាចស្នើសុំកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការចូលរួមផ្នែកច្បាប់ដែលមានចែងពីល័ក្ខខ័ណ្ឌដែនកំណត់និងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃតំណាង។

 

 1. គ្មានការពឹងផ្អែកលើខ្លឹមសារបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់។ ខ្លឹមសារបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រដូចជាការផ្សាយប្លក់ត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់គោលបំណងជាព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះដោយគ្មានការធានាថាខ្លឹមសារបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់គឺពិតត្រឹមត្រូវឬត្រឹមត្រូវនោះទេ។ មាតិកាបង្កើតដោយអ្នកប្រើមិនមែនជាការជំនួសសម្រាប់ការផ្តល់ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់វិជ្ជាជីវៈឬការស្នើសុំដើម្បីផ្តល់ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ទាក់ទងនឹងអង្គហេតុជាក់លាក់។ អ្នកមិនគួរពន្យាពេលឬបោះបង់ចោលការស្វែងរកដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ឬមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈផ្អែកលើមាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើ។ ការពន្យាពេលក្នុងការស្វែងរកដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់បែបនេះអាចបណ្តាលឱ្យមានការលះបង់រាល់ការទាមទារណាមួយដែលអ្នកអាចមានអាស្រ័យលើលក្ខន្តិកៈដែលអាចអនុវត្តបាន។ មាតិកាបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់មិនត្រូវបានកំណត់ដោយសមាគមជាតិឬគណៈមេធាវីជាតិឡើយ។

 

 1. អនុលោមតាមច្បាប់។ អ្នកតំណាងនិងធានាថា៖ (ខ្ញុំ) អ្នកមានសិទ្ធិអំណាចនិងមានអាយុស្របច្បាប់នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អ្នកចងភ្ជាប់ខ្លួនអ្នកទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ (ii) ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់គោលបំណងដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ (iii) ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នកនឹងមិនរំលោភឬរំលោភសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ភាគីទីបីណាមួយឡើយ។ និង (iv) ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នកនឹងអនុលោមតាមច្បាប់បទបញ្ជានិងបទប្បញ្ញត្តិនានារបស់រដ្ឋនិងសហព័ន្ធក្នុងស្រុកនិងជាមួយ Stumari ដទៃទៀត។

 

 1. ការប្រើប្រាស់និងអនុវត្តការរឹតត្បិត។ អ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើសេវាកម្មដរាបណាអ្នកធ្វើតាមគោលការណ៍មូលដ្ឋានមួយចំនួន។ ការរឹតត្បិតការប្រើប្រាស់និងការអនុវត្តន៍ខាងក្រោមនេះគឺជាវិធានមូលដ្ឋានដែលយើងរំពឹងថាអ្នកប្រើប្រាស់នឹងធ្វើតាមនៅពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារដែលអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងប្រកាសហើយយើងមានសិទ្ធិបិទគណនីប្រសិនបើយើងត្រូវការ។
 2. មាតិកាហាមឃាត់។ អ្នកយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនស្ថិតក្រោមកាលៈទេសៈណាក៏ដោយបញ្ជូនខ្លឹមសារណាមួយ (រួមទាំងកម្មវិធីអត្ថបទរូបភាពឬព័ត៌មានផ្សេងទៀត)
 3. គឺខុសច្បាប់ឬលើកកម្ពស់សកម្មភាពខុសច្បាប់
 4. បរិហារកេរ្តិ៍ការរំលោភបំពានការគំរាមកំហែងឬការញុះញង់ឱ្យមានអំពើហឹង្សាចំពោះបុគ្គលឬក្រុមណាមួយ

អាយ។ គឺជារូបភាពអាសអាភាសការរើសអើងឬបើមិនដូច្នោះទេធ្វើឱ្យមានការគំរាមកំហែងឬបំភិតបំភ័យដល់បុគ្គលឬក្រុមដោយផ្អែកលើសាសនាយេនឌ័រទំនាស់ផ្លូវភេទពូជសាសន៍ពូជសាសន៍អាយុឬពិការភាព។

 1. គឺជាសារឥតបានការគឺជាម៉ាស៊ីន - ឬបង្កើតដោយចៃដន្យបង្កើតជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឬគ្មានការស្នើសុំសំបុត្រខ្សែសង្វាក់ទម្រង់ផ្សេងទៀតនៃការស្វែងរកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឬទម្រង់ណាមួយនៃឆ្នោតឬល្បែង។
 2. មានផ្ទុកឬតំឡើងមេរោគពពួក Worm, ពពួក Worm, មេរោគ Trojan, សេះ Trojan ឬមាតិកាផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានរចនាឬមានបំនងរំខានបំផ្លាញ់ឬកំណត់មុខងាររបស់សូហ្វវែរផ្នែករឹងរឺឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍ណាមួយរឺធ្វើអោយខូចខាតរឺទទួលបានការអនុញ្ញាតអោយចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យណាមួយដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។ ព័ត៌មានផ្សេងទៀតរបស់ភាគីទីបី
 3. រំលោភលើសិទ្ធិជាកម្មសិទ្ធិណាមួយរបស់ភាគីណាមួយរួមមានសិទ្ធិប៉ាតង់ពាណិជ្ជសញ្ញាការសម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្មសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធសិទ្ធិជាសាធារណៈឬសិទ្ធិផ្សេងទៀត។

វី។ ក្លែងបន្លំបុគ្គលឬអង្គភាពណាមួយរួមទាំងនិយោជិកឬតំណាងរបស់យើង ឬ

viii ។ រំលោភលើសិទ្ធិឯកជនរបស់ភាគីទីបីណាមួយ។

 

 1. អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែមានអាយុលើសពី ១៨ ឆ្នាំ។ អ្នកតំណាងថាអ្នកមានអាយុលើសពី ១៨ ឆ្នាំ។ Stumari មិនផ្តោតលើមាតិការបស់យើងចំពោះកុមារឬក្មេងជំទង់អាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំទេហើយយើងក៏មិនអនុញ្ញាតិអោយអ្នកប្រើប្រាស់ណាម្នាក់ដែលមានអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំលើសេវាកម្មរបស់យើងដែរ។ ប្រសិនបើយើងរៀនពីអ្នកប្រើប្រាស់ណាម្នាក់ដែលមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំយើងនឹងបញ្ឈប់គណនីអ្នកប្រើនោះភ្លាមៗ។

 

 1. គ្មានការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់អន្តរកម្មរបស់អ្នកប្រើប្រាស់; Stumari អាចតាមដានអន្តរកម្ម។ ទំនួលខុសត្រូវការបាត់បង់រឺខូចខាតដែលកើតឡើងជាលទ្ធផលនៃអន្តរកម្មរបស់អ្នកប្រើប្រាស់រួមទាំងការដាក់បញ្ចូលការងារដែលអ្នកបញ្ចូលឬទទួលតាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្មគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នក។ តាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់យើងយើងឬបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងជួលអាចត្រួតពិនិត្យនិង / ឬកត់ត្រាអន្តរកម្មទូទៅរបស់អ្នកជាមួយសេវាកម្មទោះបីជាមិនជាក់លាក់នៃអន្តរកម្មច្បាប់របស់អ្នកក៏ដោយ។

 

 1. សិទ្ធិក្នុងការបញ្ចប់គណនី។ យើងមានសិទ្ធិ (ទោះបីជាមិនមែនជាកាតព្វកិច្ច) ចំពោះការសំរេចចិត្តរបស់យើងកំណត់ថាតើការប្រព្រឹត្ដរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ណាដែលសមស្របនិងគោរពតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះឬបញ្ឈប់ឬបដិសេធការចូលប្រើប្រាស់និងសេវាកម្មរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយ។ ហេតុផលដោយមានឬគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

 

 1. មាតិកាបង្កើតដោយអ្នកប្រើ។ អ្នកជាម្ចាស់មាតិការបស់អ្នកប៉ុន្តែអ្នកអនុញ្ញាតឱ្យយើងមានសិទ្ធិជាក់លាក់ចំពោះវាដូច្នេះយើងអាចបង្ហាញនិងចែករំលែកមាតិកាដែលអ្នកបានប្រកាស។ យើងមានសិទ្ធិដកមាតិកាចេញប្រសិនបើយើងត្រូវការ។

 

 1. ការទទួលខុសត្រូវចំពោះមាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់។ អ្នកអាចបង្កើតមាតិកាសរសេរឬផ្សេងទៀតនៅពេលប្រើសេវាកម្ម (“ មាតិកាបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់”) ។ អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះខ្លឹមសារនៃមាតិកានិងការបង្កអន្តរាយណាមួយពីមាតិកាបង្កើតដោយអ្នកប្រើដែលអ្នកបញ្ចូលបញ្ចូលភ្ជាប់ទៅឬផ្តល់ជូនតាមរយៈសេវាកម្មដោយមិនគិតពីទម្រង់មាតិកានោះ។ ទំនួលខុសត្រូវការបាត់បង់ឬការខូចខាតណាមួយដែលកើតឡើងដោយសារការប្រើប្រាស់នៃមាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើដែលអ្នកធ្វើឱ្យមានឬចូលដំណើរការតាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នកគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នក។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្ហាញជាសាធារណៈឬការប្រើប្រាស់ខុសមាតិការបស់អ្នកបង្កើតដោយអ្នកប្រើឡើយ។

 

 1. សិទ្ធិក្នុងការដាក់ប្រកាស។ អ្នកតំណាងនិងធានាថាអ្នកមានសិទ្ធិដើម្បីប្រកាសមាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើទាំងអស់ដែលអ្នកដាក់ស្នើ។ ជាពិសេស, អ្នកធានាថាអ្នកបានអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញជាមួយនឹងអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ភាគីទីបីដែលទាក់ទងទៅនឹងមាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើ, និងបានចាត់វិធានការទាំងអស់ដែលចាំបាច់ដើម្បីឆ្លងកាត់ដើម្បីបញ្ចប់អ្នកប្រើប្រាស់លក្ខខណ្ឌដែលត្រូវការ។

 

 1. Stumari អាចកែប្រែឬយកមាតិកាចេញ។ យើងមានសិទ្ធិ (ទោះបីជាមិនមែនជាកាតព្វកិច្ច) ចំពោះការសំរេចចិត្តរបស់យើងកំណត់ថាតើមាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយសមស្របនិងគោរពតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះឬបដិសេធឬលុបចោលមាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដែលនៅក្នុងគំនិតសមហេតុផលរបស់យើង។ , រំលោភលើគោលនយោបាយ Stumari ណាមួយឬនៅក្នុងវិធីណាមួយដែលមានគ្រោះថ្នាក់មិនសមរម្យឬអាចជំទាស់បាន។ Stumari សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើទ្រង់ទ្រាយនិងកែប្រែនិងផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈមាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រ។

 

 1. ភាពជាម្ចាស់នៃមាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើ។ លើកលែងតែខ្លឹមសារដែលមានប្រភពមកពីស្ទូម៉ារីយើងមិនទាមទារភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើខ្លឹមសារណាមួយដែលត្រូវបានបញ្ជូនរក្សាទុករឺដំណើរការនៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកឡើយ។ អ្នករក្សាភាពជាម្ចាស់នៃការគ្រប់គ្រងនិងការទទួលខុសត្រូវចំពោះមាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើដែលអ្នកបានប្រកាស។ អ្នកអាចគ្រប់គ្រងការចូលប្រើមាតិកាបង្កើតដោយអ្នកប្រើរបស់អ្នកតាមរយៈការកំណត់នៅក្នុងគណនីអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នក។

 

 1. ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ។ ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យ Stumari ប្រើមាតិកាដែលអ្នកផ្ទុកឡើងទៅសេវាកម្មដោយសមហេតុផលដោយមិនបំពានលើសិទ្ធិណាមួយដែលអ្នកមាននៅក្នុងវាអ្នកផ្តល់សិទ្ធិឱ្យយើងដូចតទៅនេះ៖ ដោយការផ្សាយមាតិកាណាមួយតាមរយៈគេហទំព័រអ្នកបង្ហាញពីការផ្តល់ជូនដល់ Stumari និងអ្នកស្នងរបស់យើងនូវភាពពេញនិយមទូទាំងពិភពលោកនិងពេញលេញ។ - បង់ថ្លៃនិងមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណផ្តាច់មុខក្នុងការប្រើប្រាស់ការផលិតបង្កើតបង្ហាញកែប្រែកែប្រែចែកចាយនិងអនុវត្តខ្លឹមសារទាក់ទងនឹងគោលបំណងអាជីវកម្មរបស់ Stumari ។ អាជ្ញាប័ណ្ណនេះមិនផ្តល់សិទ្ធិឱ្យ Stumari ក្នុងការលក់មាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើឬបើមិនដូច្នេះទេចែកចាយវានៅខាងក្រៅគេហទំព័ររបស់យើង។ អាជ្ញាប័ណ្ណនេះនឹងបញ្ចប់នៅពេលដែលមាតិកាត្រូវបានដកចេញពីគេហទំព័រ។

 

 1. អ្នកប្រើប្រាស់ប្រឹក្សា។ អ្នកប្រើប្រឹក្សាគឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ឯករាជ្យដែលផ្តល់សេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់ដល់អតិថិជនស្របច្បាប់។ ពួកគេមិនមែនជាបុគ្គលិករបស់ Stumari ទេ។

 

 1.     គ្មានទំនាក់ទំនងមេធាវី - អតិថិជនតាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ។ ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ Stumari អាចនឹងមិនបង្កើតជាទំនាក់ទំនងមេធាវី - អតិថិជនជាមួយអ្នកពិគ្រោះយោបល់ឡើយ។ ព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្សាយឬធ្វើឱ្យមាននៅលើឬតាមរយៈគេហទំព័ររួមទាំងការឆ្លើយតបចំពោះសំណួរផ្លូវច្បាប់ដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ។ ព័ត៌មាននៅក្នុងសៀវភៅណែនាំនិងឯកសាររបស់ Stumari ព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅលើគេហទំព័រ ឬព័ត៌មានដែលផ្ញើក្នុងសារដែលមិនបានស្នើសុំទៅអ្នកប្រើប្រាស់មិនត្រូវបានផ្តល់ជាដំបូន្មានស្របច្បាប់មិនមានការសម្ងាត់និងមិនបង្កើតទំនាក់ទំនងមេធាវី - អតិថិជន។ វាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមាតិកាបង្កើតដោយអ្នកប្រើ។

 

 1. ទំនាក់ទំនងមេធាវី - អតិថិជនតាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។ ទំនាក់ទំនងមេធាវី - អតិថិជនអាចត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរវាងអ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកពិគ្រោះយោបល់ប៉ុណ្ណោះ។ អតិថិជនស្របច្បាប់អាចប្រកាសការងារតាមរយៈសេវាកម្ម។ អ្នកពិគ្រោះយោបល់អ្នកប្រើអាចដាក់ឯកសារដេញថ្លៃនិងចរចាលំអិតអំពីការងារទាំងនេះមុនពេលទទួលយក។ នៅពេលទទួលយកវិសាលភាពនៃតំណាងរបស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ត្រូវបានកំណត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះបញ្ហាដែលបានព្រមព្រៀងនៅក្នុងការដេញថ្លៃលើកលែងតែអតិថិជនផ្នែកច្បាប់និងអ្នកពិគ្រោះយោបល់ជាផ្លូវការរៀបចំឱ្យពួកគេតាមរយៈលិខិតចូលរួមឬកិច្ចព្រមព្រៀងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរផ្សេងទៀតក្នុងករណីដែលកិច្ចព្រមព្រៀងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថ្មីៗនេះ យកអាទិភាពលើសំណើដែលទទួលយកពីមុន។ ការដេញថ្លៃមិនមែនជាការជំនួសការពិគ្រោះយោបល់ដោយផ្ទាល់ឬតាមទូរស័ព្ទជាមួយមេធាវីដែលមានការអនុញ្ញាតឱ្យអនុវត្តនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អ្នកអំពីបញ្ហាច្បាប់ជាក់លាក់របស់អ្នកហើយអ្នកមិនគួរពឹងផ្អែកលើព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងឯកសារដេញថ្លៃដែលជាដំបូន្មានស្របច្បាប់ឡើយ។ Stumari ប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធានានូវភាពឯកជននៃការដេញថ្លៃនិងសារផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀតនៅលើសេវាកម្មរបស់យើងប៉ុន្តែវាមិនអាចធានានូវការសម្ងាត់បានទេ។ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងដែលទាមទារការសម្ងាត់គួរតែកើតឡើងនៅខាងក្រៅសេវាកម្ម Stumari ដូចជាតាមរយៈទូរស័ព្ទ។

 

 1. ទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកប្រឹក្សាមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការធានាថារាល់ព័ត៌មានការស្នើសុំឬការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនានាដែលពួកគេបានដាក់បញ្ចូលឬដាក់នៅលើគេហទំព័រដោយរាប់បញ្ចូលទាំងមាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើនិងការទំនាក់ទំនងណាមួយដែលពួកគេអាចមានជាមួយអតិថិជនអនាគតតាមរយៈគេហទំព័រឬសេវាកម្មដោយគោរពយ៉ាងពេញលេញជាមួយ ច្បាប់និងវិធានដែលអាចអនុវត្តបានទាំងអស់នៃអាកប្បកិរិយាវិជ្ជាជីវៈរួមទាំងច្បាប់ទាក់ទងនឹងការអនុវត្តដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនិងបទបញ្ញត្តិទម្រង់បែបបទឬខ្លឹមសារនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអតិថិជនការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬបញ្ហាផ្សេងទៀត។

 

 1. ការទូទាត់របស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌជាក់លាក់មួយចំនួនគ្រប់គ្រងអ្នកប្រើប្រាស់ប្រឹក្សានិងទូទាត់ប្រាក់។

 

 1.          Stumari មិនមែនជាភាគីក្នុងកិច្ចសន្យាទេ។ អតិថិជនស្របច្បាប់អាចចុះកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ប្រឹក្សាយោបល់តាមរយៈការបិទផ្សាយនិងទទួលយកការងារ។ កិច្ចសន្យាបែបនេះគឺផ្អែកតែរវាងអតិថិជនស្របច្បាប់និងអ្នកពិគ្រោះយោបល់ប៉ុណ្ណោះ។ Stumari នឹងមិនមែនជាភាគីនៃកិច្ចសន្យាណាមួយសម្រាប់ការងារដែលបានដាក់ជូនតាមរយៈសេវាកម្មរបស់យើងទេលើកលែងតែមានការបិទផ្សាយដោយមន្រ្តី Stumari ។ Stumari សម្របសម្រួលកិច្ចសន្យាទាំងនេះដោយផ្គត់ផ្គង់វេទិកាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការទំនាក់ទំនងនិងឧបករណ៍ទូទាត់។

 

 1.         ថ្លៃសេវាស្របច្បាប់ទាំងអស់ត្រូវបានបង់សម្រាប់អ្នកពិគ្រោះយោបល់។ Stumari មិនផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកច្បាប់និងមិនគិតថ្លៃសេវាកម្មផ្នែកច្បាប់ឡើយ។ ការទូទាត់ត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ប្រឹក្សាយោបល់តាមរយៈវេទិកាវិក័យប័ត្ររបស់ Stumari ត្រូវបានផ្ទេរដោយផ្ទាល់ទៅគណនីទូទាត់របស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់តិចជាងថ្លៃសេវាកម្មនិងដំណើរការទាក់ទង (ឧទាហរណ៍កម្រៃសេវាប័ណ្ណឥណពន្ធ) ។

 

អាយ។ អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកប្រឹក្សានឹងទទួលបានការទូទាត់តាមរយៈសេវាកម្មសម្រាប់រាល់ប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលទទួលបានការងារតាមរយៈសេវាកម្មនឹងទទួលបានការទូទាត់តាមរយៈសេវាកម្មសម្រាប់ប្រតិបត្តិការទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងអ្នកប្រើប្រាស់នោះរួមទាំងប្រតិបត្តិការជាបន្តបន្ទាប់មិនចាំបាច់ទាក់ទងនឹងការងារដំបូងឡើយ។ ប្រសិនបើអតិថិជនស្របច្បាប់មិនមានឆន្ទៈឬមិនអាចធ្វើការទូទាត់តាមរយៈ Stumari អ្នកពិគ្រោះយោបល់អ្នកប្រើយល់ព្រមជូនដំណឹងដល់ Stumari អំពីការរៀបចំការបង់ប្រាក់ថ្មីណាមួយ។ ការទូទាត់ដោយអតិថិជនផ្នែកច្បាប់ដល់អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ដែលបានធ្វើនៅក្រៅសេវាកម្មដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុនដល់ Stumari គឺជាការលើកលែងពេញលេញដោយភាគីទាំងពីរនៃការធានាការទូទាត់ / ការការពារវិវាទដូចដែលបានពិភាក្សានៅក្នុងផ្នែកទី ១៤ និង ១៥ ខាងក្រោមទោះបីជាពួកគេអាចទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាមុនក៏ដោយ ការទូទាត់ដែលបានធ្វើនៅក្នុងសេវាកម្ម។

 

 1. លេខកូដផ្សព្វផ្សាយនិងឥណទាន។ តាមការសំរេចចិត្តតែមួយគត់របស់ខ្លួន Stumari បង្កើតលេខកូដផ្សព្វផ្សាយដែលអាចត្រូវបានលោះសម្រាប់ឥណទានគណនីឬលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតឬអត្ថប្រយោជន៍ដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្មរបស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ដោយយោងទៅតាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមនិងលក្ខខណ្ឌបន្ថែមណាមួយដែល Stumari បង្កើតផ្អែកលើលេខកូដផ្សព្វផ្សាយមួយ ( “ កូដផ្សព្វផ្សាយ”) ។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌជាក់លាក់មួយចំនួនគ្រប់គ្រងអ្នកប្រើប្រាស់ប្រឹក្សានិងទូទាត់ប្រាក់។
 2.          ការប្រើប្រាស់លេខកូដហើរមិនមានទំនាក់ទំនងរវាងមេធាវីនិងអតិថិជនទេ។ ពីពេលមួយទៅពេលមួយអតិថិជនច្បាប់អាចមានលទ្ធភាពទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយ Stumari ដែលមួយផ្នែកប្រើមូលនិធិរបស់ Stumari ដើម្បីបង់ថ្លៃមួយចំណែកនៃថ្លៃសេវាស្របច្បាប់ដែលបានបង់ដោយអតិថិជនច្បាប់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រឹក្សា។ ការប្រើប្រាស់គូប៉ុងបែបនេះមិនបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងរវាងមេធាវីនិងអតិថិជនរវាង Stumari និងអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកប្រឹក្សាដែលប័ណ្ណត្រូវបានប្រើសម្រាប់វិក័យប័ត្រដែលបង់ពីអតិថិជនស្របច្បាប់ឡើយ។
 3. កូដហើរត្រូវតែត្រូវបានប្រើដោយទស្សនិកជនដែលមានបំណងសម្រាប់គោលបំណងដែលពួកគេចង់បាននិងក្នុងលក្ខណៈស្របច្បាប់។

 

លេខកូដផ្សព្វផ្សាយមិនអាចត្រូវបានចម្លងលក់ឬផ្ទេរតាមលក្ខណៈណាមួយឬអាចប្រើបានសម្រាប់សាធារណៈជនទូទៅ (មិនថាបង្ហោះលើវេទិការសាធារណៈឬផ្សេងទៀត) លើកលែងតែត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយ Stumari ។ កូដហើរមិនមានតម្លៃសាច់ប្រាក់ទេហើយអាចផុតកំណត់ឬត្រូវបានបិទដោយស្ទូម៉ារីគ្រប់ពេលដោយហេតុផលណាមួយមុនពេលប្រើ។ Stumari រក្សាសិទ្ធិក្នុងការដកហូតឬដកឥណទានឬលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតឬអត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានតាមរយៈការប្រើប្រាស់លេខកូដ Promo ដោយអ្នកឬអ្នកប្រើប្រាស់ដទៃទៀតក្នុងករណីដែល Stumari កំណត់ឬជឿជាក់ថាការប្រើប្រាស់ឬការលោះលេខកូដហើរគឺមានកំហុសឆបោក។ ខុសច្បាប់ឬរំលោភលើល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃលេខកូដដែលអាចអនុវត្តបាន។

 

 1. ការផ្តល់ជូនការងាររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដល់អ្នកពិគ្រោះយោបល់។

 

7.1      កម្រៃសេវាជោគជ័យសម្រាប់ការងារ។  ក្នុងករណីអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ទទួលយកការផ្តល់ជូនការងារ (“ ការងារដែលគ្របដណ្តប់”) ដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកប្រើប្រាស់ (ម្នាក់ៗ“ អ្នកប្រើប្រាស់និយោជិក”) មិនថារយៈពេលមិនកំណត់ឬរយៈពេលថេរក្នុងអំឡុងពេលឬក្នុងរយៈពេលដប់ប្រាំបី (១៨) ខែ (រយៈពេលនោះ“ រយៈពេលផ្តល់ជូន”) បន្ទាប់ពីអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ចាប់ផ្តើមការងារដំបូងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់បែបនេះ (នីមួយៗ“ ការផ្តល់ជូនដែលត្រូវបានគ្របដណ្តប់”) លក្ខខណ្ឌខាងក្រោមត្រូវអនុវត្ត៖

 

 1. សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រឹក្សា។

អ្នកពិគ្រោះយោបល់អ្នកប្រើម្នាក់ៗយល់ស្របថា (១) ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានការផ្តល់ជូន Covered អ្នកត្រូវជូនដំណឹងដល់លោក Stumari អំពីកាលបរិច្ឆេទដំបូងនៃការងាររបស់ Covered (“ កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម”) និងល័ក្ខខ័ណ្ឌសំខាន់ៗនៃការផ្តល់ជូនដោយ Covered (និងជូនដំណឹងទៅលោក Stumari ជាបន្ទាន់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរគួរតែ កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមឬល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការផ្លាស់ប្តូរនៅពេលណាមួយ) (២) អ្នកត្រូវផ្តល់ជូនច្បាប់ចម្លងនៃការផ្តល់ជូន Covered ដែលប្រតិបត្តិពេញលេញឬ (ខ) ប្រតិបត្តិឯកសាររវាងអ្នកអ្នកប្រើប្រាស់និយោជិកនិង Stumari ដែលបញ្ជាក់ពីឯកសារ ល័ក្ខខ័ណ្ឌការងាររាប់បញ្ចូលទាំងកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមនិងសំណងភ្លាមៗនៅពេលចុះហត្ថលេខាលើលិខិតផ្តល់ជូនការងារពីអ្នកនិងអ្នកប្រើប្រាស់និយោជិក (“ កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធិភាព”) ដូចដែលបានស្នើសុំជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដោយ Stumari និង (1) អ្នក នឹងជូនដំណឹងដល់លោក Stumari ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ការងាររបស់អ្នកជានិយោជិកក្នុងករណីដែល (ក) អ្នកប្រើប្រាស់និយោជិកបញ្ចប់ការងារ Covered របស់អ្នកដោយផ្អែកលើការបំពេញមុខងារមិនពេញចិត្តក្នុងរយៈពេលកៅសិប (៩០) ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកទទួលបានការងាររបស់អ្នក។ បានចាប់ផ្តើមឬ (ខ) អ្នកស្ម័គ្រចិត្តបញ្ចប់ការងាររបស់អ្នកដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងរយៈពេលកៅសិប (៩០) ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលមជ្ឈមណ្ឌលការងាររបស់អ្នកបានចាប់ផ្តើម។ ក្នុងករណីមុនពេលកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមអ្នកឬអ្នកប្រើប្រាស់និយោជិកជ្រើសរើសមិនចាប់ផ្តើមទំនាក់ទំនងការងារដែលត្រូវបានពិចារណាដោយ Covered Offer អ្នកត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅ Stumari ភ្លាមៗ។

 

 1. សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់និយោជិក។

នៅពេលអ្នកពិគ្រោះយោបល់អ្នកប្រើយល់ព្រមទទួលយកការផ្តល់ជូនរបស់អ្នកអ្នកយល់ព្រមចំណាយថ្លៃឈ្នួលជោគជ័យដល់ Stumari (“ កម្រៃជោគជ័យ”) ស្មើនឹងភាគរយដូចខាងក្រោមនៃប្រាក់ខែគោលរបស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលបានកំណត់នៅក្នុងការផ្តល់ជូន Covered (មូលដ្ឋានរបស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់) ។ ប្រាក់ខែ”) ដែលត្រូវសងនិងត្រូវបង់មិនលើសពីសាមសិប (៣០) ថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃចាប់ផ្តើមហើយបើមិនដូច្នេះទេយោងទៅតាមប្រយោគទី ១ នៃផ្នែកទី ១៣ ខ។ និងផ្នែកទី ១៣ ឃ។ ទីនេះ:

ប្រសិនបើកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមកើតឡើងនៅឬមុនចំនួនថ្ងៃបន្ទាប់បន្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើមនៃភាគរយប្រាក់ឈ្នួលមូលដ្ឋានអ្នកប្រើប្រាស់និយោជិក - អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់

1-182 ថ្ងៃ 15%

១៨៣-៣៦៥ ថ្ងៃ ១០%

១៨៣-៣៦៥ ថ្ងៃ ១០%

≥ ៥៥១ ថ្ងៃ ០%

 

ដោយទទួលយកល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះអ្នកប្រើនិយោជិកយល់ស្របថាលោក Stumari ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចេញវិក្កយបត្រគណនីរបស់និយោជិកនិយោជិកសម្រាប់ថ្លៃជោគជ័យទាំងអស់ដែលត្រូវបង់ហើយត្រូវបង់ទៅ Stumari នៅទីនេះហើយមិនចាំបាច់មានការជូនដំណឹងឬការយល់ព្រមបន្ថែមទេ។

 

 

7.2 បទប្បញ្ញត្តិថ្លៃសេវាទទួលបានជោគជ័យ។

 

មិនដូចអ្វីដែលបានលើកឡើងក្នុងករណីមានជម្លោះថ្លៃឈ្នួលប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់និយោជិកអាចបញ្ជាក់ថាអ្នកប្រើប្រាស់និយោជិកមានដំណើរការសកម្ម (ដូចបានកំណត់ខាងក្រោម) ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ប្រឹក្សាមុនពេលប្រើប្រាស់គេហទំព័រនិង / ឬសេវាកម្ម (ឧទាហរណ៍អ្នកប្រើប្រាស់ប្រឹក្សាយោបល់) ។ បានចាប់ផ្តើមដំណើរការសំភាសន៍ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់និយោជិករួចហើយហើយដំណើរការបែបនេះមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ឈប់ឬអ្នកប្រើប្រាស់និយោជិកបានទទួលប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ពីទីភ្នាក់ងារផ្តល់ការងារឬប្រធានបុគ្គលិកហើយស្ថិតក្រោមការពិចារណាយ៉ាងសកម្មពីអ្នកប្រើប្រាស់និយោជិក) អ្នកប្រើប្រាស់និយោជិកអាចជា លើកលែងពីការបង់ថ្លៃសិក្សាជោគជ័យ។ ទោះយ៉ាងណាការសំរេចចុងក្រោយថាតើថ្លៃឈ្នួលជោគជ័យមួយត្រូវបានជំពាក់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់និយោជិកសម្រាប់ការផ្តល់ជូនការធានារ៉ាប់រង Covered ដែលទទួលយកនឹងជាការសំរេចចិត្តរបស់ស្ទែមម៉ារី។ សម្រាប់គោលបំណងនៅទីនេះ“ ដំណើរការសកម្ម” មានន័យថាជាការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាដោយផ្ទាល់ជាប្រចាំក្នុងបរិបទជ្រើសរើសបុគ្គលិកឬជ្រើសរើសបុគ្គលិកយ៉ាងសកម្មដែលការសម្រេចចិត្តដាក់បេក្ខជនរង់ចាំឬបដិសេធមិនត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលបី (បី) ខែមុនពេលប្រើប្រាស់ គេហទំព័រនិង / ឬសេវាកម្មសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រឹក្សាយោបល់ដែលមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធតាមដានអ្នកដាក់ពាក្យសុំរបស់និយោជកឬដែលត្រូវបានបញ្ជូនដោយទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសបុគ្គលិក។

 

ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកប្រើនិយោជិកដែលកំពុងប្រើគេហទំព័រនិង / ឬសេវាកម្មរបស់យើងអ្នកយល់ព្រមនឹងបទប្បញ្ញត្តិថ្លៃសេវាជោគជ័យទាំងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងបទប្បញ្ញត្តិណាមួយទេសូមបញ្ចប់គណនីរបស់អ្នកជាបន្ទាន់ហើយបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនិងសេវាកម្មរបស់យើងនូវកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកដើម្បីទូទាត់នូវប្រាក់ចំណេញណាមួយដែលអាចទទួលបានជោគជ័យឬការកែប្រែលក្ខន្តិកៈនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់និយោជិកចៀសវាងវេបសាយនិង / ឬសេវាកម្មរបស់យើងបន្ទាប់ពីរកឃើញអ្នកពិគ្រោះយោបល់តាមរយៈវែបសាយត៍និង / ឬសេវាកម្មរបស់យើងហើយជួលជាបន្តបន្ទាប់ដល់អ្នកពិគ្រោះយោបល់អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកប្រើនិយោជិកនឹងត្រូវបានគិតថ្លៃជោគជ័យស្មើនឹង ២៥% នៃប្រាក់ខែគោលរបស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់។ អ្នកប្រើប្រាស់និង Stumari អាចសំរេចចិត្តបញ្ឈប់គណនី Stumari របស់និយោជក។

 

7.3      ការសងប្រាក់វិញ។

 

ប្រសិនបើ (ក) អ្នកប្រើប្រាស់និយោជិកជួលអ្នកពិគ្រោះយោបល់អ្នកប្រើហើយបញ្ឈប់ការងាររបស់ទីប្រឹក្សាអ្នកប្រើដោយផ្អែកលើការបំពេញមុខងារមិនពេញចិត្តក្នុងរយៈពេលកៅសិប (៩០) ថ្ងៃនៃថ្ងៃចាប់ផ្តើម (ខ) អ្នកពិគ្រោះយោបល់អ្នកប្រើបញ្ចប់ការងាររបស់គាត់ដោយសេរីក្នុងរយៈពេលកៅសិប (៩០) ថ្ងៃ អំពីកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមឬ (c) អ្នកពិគ្រោះយោបល់អ្នកប្រើមិនចាប់ផ្តើមការងារទេពីព្រោះអ្នកប្រើប្រាស់និយោជិកឬទីប្រឹក្សាអ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរើសមិនចាប់ផ្តើមទំនាក់ទំនងការងារដែលបានគិតនៅក្នុង Covered Offer (នីមួយៗ“ ព្រឹត្តិការណ៍បញ្ចប់”) នៅពេលទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់និងការបញ្ជាក់ ព័ត៌មានទាំងនេះ Stumari នឹងសងប្រាក់កំរៃដល់អ្នកប្រើនិយោជិកវិញដែលទាក់ទងនឹងការបញ្ចប់ទីប្រឹក្សាអ្នកប្រើប្រាស់។

 

 1. ខ្លឹមសាររបស់ភាគីទីបី។ វាអាចមានមាតិកាពីភាគីទីបីនៅលើគេហទំព័ររបស់ Stumari ដូចជាការសរសេរប្លុកដែលសរសេរដោយអ្នកប្រើផ្សេងទៀតឬតំណភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀត។ ដោយសារតែយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងមាតិកានោះយើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនោះឬគេហទំព័រដែលមាតិកាអាចភ្ជាប់ទៅបានទេ។

 

 1. ការចូលប្រើមាតិការបស់ភាគីទីបី។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្មអ្នកនឹងអាចចូលទៅកាន់មាតិកាដែលជាកម្មសិទ្ធិឬប្រភពដើមមកពីភាគីទីបី (“ មាតិការបស់ភាគីទីបី”) ។ ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នកគឺជាការយល់ព្រមសម្រាប់ Stumari ដើម្បីបង្ហាញមាតិកានេះដល់អ្នក។ អ្នកទទួលស្គាល់ការទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ចំពោះការប្រើមាតិការរបស់ភាគីទីបី។

 

 1. គ្មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសាររបស់ភាគីទីបី។ ជាផ្នែកមួយនៃសេវាកម្មនេះ Stumari អាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវតំណភ្ជាប់ងាយស្រួលទៅកាន់គេហទំព័រភាគីទីបីក៏ដូចជាទម្រង់ផ្សេងទៀតនៃមាតិការបស់ភាគីទីបី។ បណ្តាញភ្ជាប់ទាំងនេះត្រូវបានផ្តល់ជាការគួរសមដល់អតិថិជនសេវាកម្ម។ យើងមិនមានការគ្រប់គ្រងលើគេហទំព័រភាគីទីបីឬមាតិកាឬការផ្សព្វផ្សាយសម្ភារៈព័ត៌មានទំនិញឬសេវាកម្មដែលមាននៅលើគេហទំព័រនោះទេ។ តាមរយៈការភ្ជាប់ទៅមាតិកាទាំងនេះយើងមិនតំណាងឬបញ្ជាក់ថាយើងយល់ព្រមឬយល់ព្រមហើយក៏មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពត្រឹមត្រូវឬភាពអាចជឿទុកចិត្តបាននៃគំនិតយោបល់ឬសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយដែលធ្វើឡើងដោយភាគីក្រៅពី Stumari ដែរ។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសាររបស់តតីយភាគីណាមួយដែលអាចចូលបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកសំរេចចិត្តចាកចេញពីគេហទំព័រហើយចូលមើលខ្លឹមសាររបស់ភាគីទីបីអ្នកត្រូវប្រថុយនឹងហានិភ័យរបស់អ្នកហើយអ្នកគួរតែដឹងថាលក្ខខណ្ឌនិងគោលការណ៍របស់យើងលែងគ្រប់គ្រងទៀតហើយ។ អ្នកគួរតែពិនិត្យឡើងវិញនូវល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងគោលការណ៍ដែលអាចអនុវត្តបានរួមទាំងការអនុវត្តសិទ្ធិឯកជននិងការប្រមូលទិន្នន័យអំពីមាតិកាណាមួយ។

 

 1. គ្មានការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើមាតិការបស់ភាគីទីបីឡើយ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចែកចាយបង្ហាញជាសាធារណៈអនុវត្តជាសាធារណៈធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរឬប្រើមាតិការបស់ភាគីទីបីណាមួយឡើយលើកលែងតែត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយលក្ខខណ្ឌនិងលក្ខខណ្ឌរបស់ Stumari ។

 

 1. ការបំពានរក្សាសិទ្ធិនិងគោលនយោបាយ DMCA ។ ប្រសិនបើអ្នកជឿជាក់ថាឯកសារមានទីតាំងឬភ្ជាប់ដោយ Stumari រំលោភបំពានច្បាប់រក្សាសិទ្ធិរបស់អ្នកសូមជូនដំណឹងដល់ Stumari ដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ច្បាប់រក្សាសិទ្ធិសហស្សវត្សរ៍ឌីជីថលរបស់យើង។

 

 1. ការបញ្ចប់គណនីរំលោភបំពានម្តងហើយម្តងទៀត។ Stumari គោរពសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់អ្នកដទៃនិងស្នើសុំឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងធ្វើដូចគ្នា។ អនុលោមតាមមាត្រា ១៧ នៃ USC 17 (i) នៃច្បាប់រក្សាសិទ្ធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងនឹងបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រប្រសិនបើក្នុងកាលៈទេសៈសមស្របអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានកំណត់ថាជាអ្នករំលោភបំពានច្បាប់ថតចម្លងឬសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងទៀត។ នៃ Stumari ឬផ្សេងទៀត។ យើងអាចបញ្ចប់ការចូលប្រើសម្រាប់អ្នកចូលរួមឬអ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានរកឃើញម្តងហើយម្តងទៀតដើម្បីផ្តល់ឬប្រកាសមាតិកាភាគីទីបីដែលការពារដោយគ្មានសិទ្ធិនិងការអនុញ្ញាតចាំបាច់។

 

 1. សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការធ្លាក់ចុះ។ ប្រសិនបើអ្នកជាម្ចាស់រក្សាសិទ្ធិឬភ្នាក់ងាររបស់ម្ចាស់រក្សាសិទ្ធិហើយជឿជាក់ថារាល់សំភារៈណាមួយដែលផ្តល់ជូនលើសេវាកម្មរំលោភលើសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធរបស់អ្នកអ្នកអាចបញ្ជូនសេចក្តីជូនដំណឹងដោយអនុលោមតាមច្បាប់រក្សាសិទ្ធិសហស្សវត្សរ៍ឌីជីថល (សូមមើល ១៧ USC 17) ("DMCA") ដោយផ្ញើសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការដកហូតដែលមានទ្រង់ទ្រាយត្រឹមត្រូវក្នុងការសរសេរទៅកាន់ភ្នាក់ងាររក្សាសិទ្ធិដែលបានកំណត់របស់ Stumari នៅផ្សារ ៥៨០, ផ្លូវលេខ ៥០០, សានហ្វ្រានស៊ីស្កូ, CA ៩៤១០៤ ។

 

 1. ការឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការធ្លាក់ចុះ។ ប្រសិនបើ Stumari ចាត់វិធានការឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការរំលោភបំពាននោះវានឹងមានការប៉ុនប៉ងស្មោះត្រង់ដើម្បីទាក់ទងទៅភាគីដែលបានធ្វើឱ្យមាតិកាបែបនេះអាចរកបានដោយប្រើអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលថ្មីបំផុតប្រសិនបើមានផ្តល់ជូនដោយភាគីនោះទៅ Stumari ។ សេចក្តីជូនដំណឹងណាមួយដែលរំលោភបំពាន DMCA អាចត្រូវបានបញ្ជូនទៅឱ្យភាគីដែលធ្វើឱ្យមាតិកាមានឬដល់ភាគីទីបីដូចជា ChillingEffects.org ។

 

 1. ការប្រឆាំងការជូនដំណឹង។ ប្រសិនបើអ្នកជឿថាមាតិកាបង្កើតដោយអ្នកប្រើរបស់អ្នកដែលត្រូវបានគេយកចេញពីគេហទំព័រមិនមានការរំលោភបំពានឬអ្នកមានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធភ្នាក់ងារម្ចាស់ការរក្សាសិទ្ធិឬអនុលោមតាមច្បាប់ដើម្បីប្រកាសនិងប្រើប្រាស់មាតិកាដែលអ្នកបានដាក់ស្នើ។ គេហទំព័រអ្នកអាចផ្ញើសេចក្តីជូនដំណឹងតបតដែលមានទ្រង់ទ្រាយត្រឹមត្រូវទៅភ្នាក់ងាររក្សាសិទ្ធិរបស់ Stumari ដោយប្រើព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដែលមានចែងខាងលើ។

 

 1. ការឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីជូនដំណឹងប្រឆាំងរបស់ DMCA ។ ប្រសិនបើការជូនដំណឹងតបតត្រូវបានទទួលដោយភ្នាក់ងាររក្សាសិទ្ធិរបស់ Stumari Stumari អាចផ្ញើច្បាប់ចម្លងនៃសេចក្តីជូនដំណឹងតបទៅភាគីដើមបណ្តឹងដែលជូនដំណឹងដល់ជននោះថាវាអាចផ្តល់មាតិកាដែលបានលុបចោលវិញក្នុងរយៈពេល ១០ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។ លុះត្រាតែម្ចាស់រក្សាសិទ្ធិដាក់ពាក្យបណ្តឹងស្នើសុំតុលាការប្រឆាំងនឹងអ្នកផ្តល់មាតិកាសមាជិកឬអ្នកប្រើប្រាស់មាតិកាដែលត្រូវបានដកចេញនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនឡើងវិញនៅលើគេហទំព័រក្នុងរយៈពេល ១០ ទៅ ១៤ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងប្រឆាំង។

 

 1. សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញា។ Stumari រក្សារាល់កម្មសិទ្ធិទាំងអស់នៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់យើងរួមទាំងសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធប៉ាតង់និងពាណិជ្ជសញ្ញា។

 

 1. គ្មានការផ្ទេរប្រាក់។ Stumari រក្សាសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាគ្រប់ប្រភេទដែលទាក់ទងនឹងគេហទំព័រនិងសេវាកម្មរួមមានសិទ្ធិថតចំលងប៉ាតង់ពាណិជ្ជសញ្ញានិងសិទ្ធិជាកម្មសិទ្ធិដទៃទៀត។ និក្ខិត្តសញ្ញាម៉ាកសញ្ញាក្រាហ្វិចនិងរូបសញ្ញាផ្សេងៗដែលត្រូវបានប្រើទាក់ទងនឹងវេបសាយនិងសេវាកម្មអាចជាពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ភាគីទីបីផ្សេងទៀត។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនផ្ទេរពីយើងមកអ្នកពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ភាគីទីបីណាមួយទេហើយសិទ្ធិទាំងអស់ចំណងជើងនិងចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះនិងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះនឹងនៅដដែល (រវាងភាគី) ។ យើងរក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដែលមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនអ្នកក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

 

 1. ជាពិសេស Stumari, Stumari.com និងរាល់ពាណិជ្ជសញ្ញាផ្សេងទៀតដែលបង្ហាញត្រូវបានបង្ហាញឬត្រូវបានប្រើនៅលើគេហទំព័រឬជាផ្នែកមួយនៃសេវាកម្មត្រូវបានចុះបញ្ជីឬពាណិជ្ជសញ្ញាច្បាប់ទូទៅឬសញ្ញាសេវាកម្មរបស់ Stumari, Inc. ពាណិជ្ជសញ្ញាទាំងនេះអាចមិនត្រូវបានថតចម្លង។ ទាញយកបង្កើតឡើងវិញប្រើកែប្រែឬចែកចាយតាមមធ្យោបាយណាមួយដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពី Stumari លើកលែងតែផ្នែកសំខាន់នៃច្បាប់ចម្លងមាតិកាដែលបានអនុញ្ញាត។

 

 1. ទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីមែល។ យើងប្រើអ៊ីមែលនិងមធ្យោបាយអេឡិចត្រូនិកដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់។

 

 1. ត្រូវការទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិក។ សម្រាប់គោលបំណងក្នុងកិច្ចសន្យាអ្នក (i) យល់ព្រមទទួលការទំនាក់ទំនងពីស្ទូម៉ារីតាមទំរង់អេឡិចត្រូនិចតាមរយៈអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលដែលអ្នកបានផ្ញើរឺតាមរយៈសេវាកម្ម។ និង (ii) យល់ព្រមថារាល់ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀងសេចក្តីជូនដំណឹងការបង្ហាញនិងទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតដែល Stumari ផ្តល់ដល់អ្នកតាមអេឡិចត្រូនិចបំពេញតាមតម្រូវការច្បាប់ដែលការប្រាស្រ័យទាក់ទងបែបនេះនឹងពេញចិត្តប្រសិនបើមានការសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ ផ្នែកនេះមិនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិដែលមិនអាចបំភ្លេចបានរបស់អ្នកឡើយ។

 

 1. សេចក្តីជូនដំណឹងផ្លូវច្បាប់ចំពោះភាពតានតឹងត្រូវតែសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងដែលធ្វើឡើងតាមរយៈអ៊ីម៉ែលឬប្រព័ន្ធសារឯកជនរបស់សេវាកម្មនឹងមិនក្លាយជាការជូនដំណឹងផ្លូវច្បាប់ចំពោះលោក Stumari ឬមន្រ្តីនិយោជិកភ្នាក់ងារឬតំណាងរបស់យើងនៅក្នុងស្ថានភាពណាមួយដែលការជូនដំណឹងទៅ Stumari ត្រូវបានទាមទារដោយកិច្ចសន្យាឬច្បាប់ឬបទបញ្ជាណាមួយឡើយ។

 

 1. ការបញ្ចប់។ អ្នកអាចលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយបិទគណនីរបស់អ្នកនៅពេលណាក៏បាន។ ការបញ្ចប់សេវាកម្ម Stumari មិនបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងឬកាតព្វកិច្ចមេធាវី - អតិថិជនទេ។
 2. អ្នកអាចបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់បញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះឬគណនីរបស់អ្នកជាមួយសេវាកម្មនេះអ្នកអាចបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ Stumari បាន។ ប្រសិនបើអ្នកចង់លុបទិន្នន័យគណនីអ្នកប្រើរបស់អ្នកសូមទាក់ទង Stumari តាមរយៈ info@Stumari.com ។ យើងនឹងរក្សាទុកនិងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នកដែលចាំបាច់ដើម្បីអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចច្បាប់របស់យើងដោះស្រាយវិវាទនិងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់យើងប៉ុន្តែការហាមឃាត់លើតម្រូវការច្បាប់យើងនឹងលុបចោលនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ។

 

 1. Stumari អាចបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ Stumari អាចបញ្ឈប់ការចូលទៅកាន់គេហទំព័ររឺផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រនៅពេលណាមួយដោយមានឬគ្មានមូលហេតុដោយមានឬគ្មានការជូនដំណឹងដែលមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗ។

 

 1. ទំនាក់ទំនងរវាងមេធាវីនិងការបញ្ចប់ការរស់រានមានជីវិតរបស់អតិថិជន។ ការបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយ Stumari មិនប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយអ្នកពិគ្រោះយោបល់ឬអតិថិជនដែលអ្នកបានរក្សាទុកតាមរយៈសេវាកម្ម Stumari ឡើយ។ រាល់កាតព្វកិច្ចកាតព្វកិច្ចនិងទំនួលខុសត្រូវខាងច្បាប់កិច្ចសន្យានិងក្រមសីលធម៌ទាំងអស់អាចបញ្ចប់នូវទំនាក់ទំនង Stumari បាន។

 

 1. បទប្បញ្ញត្តិមួយចំនួនបានបញ្ចប់ការរស់រានមានជីវិត។ បទប្បញ្ញត្តិទាំងអស់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលតាមធម្មជាតិរបស់ពួកគេគួរតែរស់រានមានជីវិតនឹងត្រូវបញ្ចប់ដោយបញ្ចប់ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងដែនកំណត់នៃបទប្បញ្ញត្តិនៃភាពជាម្ចាស់ការធានាការបដិសេធសំណងនិងការទទួលខុសត្រូវ។

 

 1. ការទូទាត់និងប្រតិបត្តិការ។

 

 1. ដំណើរការទូទាត់។ ការទូទាត់នឹងត្រូវបានដំណើរការដូចដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសំណើរនិង / ឬវិក័យប័ត្រហើយត្រូវបានយល់ព្រមដោយអតិថិជនស្របច្បាប់និងអ្នកពិគ្រោះយោបល់។ នៅពេលដែលការងារ (ឬផ្នែកមួយដែលត្រូវបានព្រមព្រៀងជាមុនជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដោយអតិថិជនស្របច្បាប់និងអ្នកពិគ្រោះយោបល់) ត្រូវបានកំណត់ថាបានបញ្ចប់ដោយអ្នកពិគ្រោះយោបល់អ្នកប្រើប្រាស់ Stumari នឹងជូនដំណឹងដល់អតិថិជនច្បាប់ថាការងារ (ឬផ្នែកដែលត្រូវបានព្រមព្រៀងជាមុន) ។ ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដោយអតិថិជនស្របច្បាប់និងអ្នកពិគ្រោះយោបល់) បានបញ្ចប់។ អតិថិជនផ្នែកច្បាប់ត្រូវតែបង់ប្រាក់ចំនួនដែលបានព្រមព្រៀងឬស្នើសុំការផ្លាស់ប្តូរ។ ប្រសិនបើអតិថិជនស្របច្បាប់មិនបានធ្វើសកម្មភាពបន្ទាប់ពីរយៈពេល ១០ ថ្ងៃ Stumari នឹងមានសិទ្ធិគិតថ្លៃកាតឥណទានគណនីធនាគារឬគណនី PayPal សម្រាប់ចំនួនទឹកប្រាក់ពេញលេញនៃថ្លៃឈ្នួលដែលបានព្រមព្រៀងឬវិក័យប័ត្រដែលគ្មានជម្លោះរួមទាំងសេវាកម្មឬដំណើរការដែលអាចអនុវត្តបាន។ ថ្លៃសេវា អតិថិជនផ្នែកច្បាប់អាចបញ្ជូនវិវាទលើការបង់ប្រាក់ទៅ info@Stumari.com ដែលបានផ្តល់ថាគាត់ឬនាងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតដែលមានចែងក្នុងផ្នែកទី ១៤ (នីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទអ្នកប្រើប្រាស់ - អ្នកប្រឹក្សាស្របច្បាប់) ។

 

 1. ការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការទូទាត់។ អ្នកទទួលខុសត្រូវរាល់ថ្លៃសេវាកម្មរួមមានពន្ធសេវាកម្មនិងថ្លៃដំណើរការទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នក។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្មអ្នកយល់ព្រមបង់ថ្លៃអ្នកពិគ្រោះយោបល់តាមរយៈចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានព្រមព្រៀងក្នុងការដេញថ្លៃឬវិក័យប័ត្រដែលគ្មានជម្លោះនិងថ្លៃសេវាកម្មនិងដំណើរការដែលពាក់ព័ន្ធលុះត្រាតែអ្នកជំទាស់នឹងវិក្កយបត្រដោយផ្ញើអ៊ីមែលទៅ info@Stumari.com និងប្រកាន់ខ្ជាប់។ ទៅនឹងលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតដែលមានចែងក្នុងផ្នែកទី ១៥ (នីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទអ្នកប្រើប្រាស់ - អ្នកប្រឹក្សាស្របច្បាប់) ។ អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្តល់ឱ្យយើងនូវមធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់ត្រឹមត្រូវ។

 

 1. ទំនួលខុសត្រូវរបស់ Stumari ។ Stumari យល់ព្រមបង្ហាញជូនអ្នកនូវវិក្កយបត្រពេញលេញនៃការគិតថ្លៃនីមួយៗជាមុនដើម្បីបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងកាតឥណទានឬគណនី PayPal របស់អ្នក។ Stumari យល់ស្របក្នុងការបង់ថ្លៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលទទួលបានតិចជាងសេវាកម្មឬថ្លៃដំណើរការប្រសិនបើមាន។

 

 1. ការអនុញ្ញាតការទូទាត់។ ដោយយល់ស្របនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះអ្នកកំពុងផ្តល់សិទ្ធិឱ្យ Stumari ដើម្បីគិតប្រាក់លើប័ណ្ណឥណទានតាមឯកសារគណនី PayPal ឬវិធីផ្សេងទៀតនៃការទូទាត់សម្រាប់ថ្លៃដែលអ្នកអនុញ្ញាតឱ្យ Stumari ពេញចិត្ត។ ដោយផ្អែកលើលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការដេញថ្លៃរបស់អ្នក Stumari អាចគិតថ្លៃអ្នកមួយដងឬម្តងទៀត។ អ្នកផ្តល់សិទ្ធិឱ្យ Stumari គិតលុយអ្នកនូវចំនួនទឹកប្រាក់ដែលជំពាក់អ្នកប្រើប្រឹក្សាណាមួយតាមរយៈសេវាកម្មក៏ដូចជាថ្លៃសេវាកម្មនិងថ្លៃដំណើរការ។ ដើម្បីចៀសវាងការសង្ស័យក្នុងករណីដែលអ្នកពិគ្រោះយោបល់ប្រើតែសេវាកម្មដើម្បីវិក្កយបត្រអ្នកសម្រាប់សេវាកម្មស្របច្បាប់ក្រៅពីសេវាកម្មដេញថ្លៃដោយដាក់កាតឥណទានឬគណនី PayPal របស់អ្នកនៅលើឯកសារជាមួយ Stumari ឬអ្នកដំណើរការទូទាត់ភាគីទីបីរបស់អ្នកអ្នកទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមថាល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទាត់ដែលមានចែងក្នុងផ្នែកទី 12 នេះត្រូវអនុវត្ត។

 

 

 1. ការធានាលើការទូទាត់សំណងរបស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់អ្នកប្រើប្រាស់មានកំណត់។ Stumari ធានានូវការទូទាត់វិក្កយបត្រអ្នកប្រើដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់នីមួយៗសម្រាប់ការបញ្ចប់ការងារ (ឬផ្នែកដែលត្រូវបានយល់ព្រមជាមុនជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដោយអតិថិជនផ្នែកច្បាប់និងអ្នកពិគ្រោះយោបល់) សម្រាប់អតិថិជនស្របច្បាប់ (ការធានារ៉ាប់រងការទូទាត់មានកំណត់របស់ Stumari) ដែលអាស្រ័យលើ ល័ក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម ("លក្ខខណ្ឌនៃការធានាការទូទាត់មានកំណត់")៖

 

 1. អតិថិជនផ្នែកច្បាប់មិនបានបំពេញនូវវិក្កយបត្ររបស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ (ចំនួនប្រាក់ដុល្លារនៃវិក័យប័ត្របែបនេះ“ ចំនួនទឹកប្រាក់វិក័យប័ត្រដែលមិនបានបង់ប្រាក់”) នៅចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃប្រតិទិនទី ១០ (១០) បន្ទាប់ពីវិក័យប័ត្រត្រូវបានដាក់ជូន (កាលបរិច្ឆេទបែបនេះ“ កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃការទូទាត់ប្រាក់សំណងរបស់អតិថិជនស្របច្បាប់”)

 

 1. អ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅឱ្យ Stumari នូវចំនួនទឹកប្រាក់វិក័យប័ត្រដែលមិនបានបង់ក្នុងរយៈពេល i ក្នុងរយៈពេល ២១ ថ្ងៃនៃថ្ងៃប្រតិទិនដោយចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃភ្លាមៗបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃការទូទាត់ប្រាក់សំណងរបស់អតិថិជន (ក្នុងរយៈពេលនោះ“ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ រយៈពេលនៃការដាក់ពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ ") និង (ii) ផ្តល់ព័ត៌មានលំអិតអំពីហេតុការណ៍និងកាលៈទេសៈដែលសមហេតុផលរួមទាំងហេតុផលដែលផ្តល់ដោយអតិថិជនផ្នែកច្បាប់ចំពោះការខកខានមិនបានទូទាត់ប្រាក់និង / ឬហេតុផលណាមួយដែលមេធាវីអាចធ្វើបានល្អ។ ជំនឿសន្និដ្ឋានលើមូលហេតុដែលអតិថិជនបដិសេធមិនទូទាត់ប្រាក់សំណង (ការទាមទារបែបនេះ“ សំណើធានាការទូទាត់មានកំណត់”) ។ ការខកខានក្នុងការដាក់សំណើធានាលើការទូទាត់មានកំណត់ក្នុងរយៈពេលនៃការដាក់ពាក្យបណ្តឹងទាមទារសំណងរបស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ត្រូវបង្កើតបានជាការលះបង់សិទ្ធិរបស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ជាអចិន្ត្រៃយ៍អំពីសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការទទួលបានចំនួនទឹកប្រាក់វិក័យប័ត្រដែលមិនបានបង់ប្រាក់ពីមនុស្សឬអង្គភាពរួមទាំង Stumari និងអតិថិជនស្របច្បាប់។ ក្នុងកម្រិតដែល Stumari កំណត់ដោយការសំរេចចិត្តរបស់ខ្លួននិងដាច់ខាតថាវាសមហេតុផលខាងពាណិជ្ជកម្មក្នុងការធ្វើដូច្នេះវាអាចបន្តការខិតខំប្រមូលប្រាក់ជាមួយអតិថិជនស្របច្បាប់ហើយប្រសិនបើទទួលបានជោគជ័យអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងទទួលបានចំណែករបស់ខ្លួននៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលប្រមូលបាន។ ដកការចំណាយក្នុងការប្រមូលហោប៉ៅរបស់ស្ទូម៉ារីសមស្របតាម ១២. ខាងលើ។

 

 1. ក្នុងករណីដែលអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់បានដាក់សំណើរធានាលើការទូទាត់ប្រាក់មានកំណត់ក្នុងរយៈពេលនៃការដាក់ពាក្យបណ្តឹងទាមទារសំណងរបស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ហើយការស្នើសុំបែបនេះមានព័ត៌មានដែលមានចែងក្នុងប្រការ ១៤ ខ។ ខាងលើ, Stumari នឹងព្យាយាមដោយស្មោះត្រង់ក្នុងការធ្វើការជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ផ្នែកច្បាប់និងអ្នកប្រឹក្សាដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់សម្រាប់រយៈពេលរហូតដល់ ៧ (៧) ថ្ងៃប្រតិទិនគិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការធានាលើការទូទាត់សំណងមានកំណត់ (រយៈពេលនោះ“ បញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការទូទាត់ រយៈពេលសំរបសំរួល”) ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលជាកម្មវត្ថុនៃសំណើធានាលើការទូទាត់មានកំណត់ (“ បញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងការទូទាត់”) ។ ក្នុងករណីដែលបញ្ហាទាក់ទងនឹងការទូទាត់ប្រាក់ត្រូវបានដោះស្រាយដោយជោគជ័យក្នុងរយៈពេលនៃការសម្រុះសម្រួលបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងការទូទាត់ដែលជាផ្នែកមួយនៃអតិថិជនផ្នែកច្បាប់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយប្រសិនបើពាក់ព័ន្ធ Stumari នឹងចាត់វិធានការជាជំហាន ៗ ដើម្បីប្រតិបត្តិតាមការព្រមព្រៀង។ ដំណោះស្រាយ។

 

 1. ក្នុងករណីដែលបញ្ហាទាក់ទងនឹងការទូទាត់នៅតែមិនត្រូវបានដោះស្រាយនៅចុងបញ្ចប់នៃរយៈពេលសំរបសំរួលបញ្ហាទាក់ទងនឹងការទូទាត់ដោយមិនលើសពីថ្ងៃទីប្រាំពីរ (៧) ថ្ងៃប្រតិទិនបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់រយៈពេលនៃការសម្រុះសម្រួលដែលមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងការបង់ប្រាក់ ( កាលបរិច្ឆេទដែលការប្តេជ្ញាចិត្តបែបនេះត្រូវបានសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅអ្នកពិគ្រោះយោបល់អតិថិជនផ្នែកច្បាប់និងអ្នកប្រើដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ "កាលបរិច្ឆេទកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលមានជម្លោះ") Stumari ត្រូវធ្វើការសំរេចចិត្តដោយឆន្ទានុសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួននិងដាច់ខាត ("សេចក្តីសំរេចចិត្តដ៏ចម្រូងចម្រាសនៃបញ្ហាម៉្យាង)" ។ ព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកប្រឹក្សាដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយប្រសិនបើបានផ្តល់ជូនអតិថិជនស្របច្បាប់ថាតើលក្ខណៈនិងគុណភាពនៃសេវាកម្មច្បាប់ដែលទាក់ទងនឹងការងារដែលទាក់ទងនឹងការងារដែលទាក់ទងនឹងបទដ្ឋានឧស្សាហកម្មបទប្បញ្ញត្តិនៃការដេញថ្លៃដែលពាក់ព័ន្ធនិងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ និងល័ក្ខខ័ណ្ឌ។ ប្រសិនបើលោក Stumari សំរេចចិត្តលើបញ្ហាទាក់ទងនឹងការបង់ប្រាក់ក្នុងការអនុគ្រោះដល់អ្នកប្រើដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់នោះ Stumari នឹងផ្ញើចំនួនទឹកប្រាក់វិក័យប័ត្រដែលមិនបានចំណាយទៅអោយអ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុងរយៈពេលប្រាំពីរ (៧) ថ្ងៃប្រតិទិនបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលមានវិវាទនិងចំនួនអ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់។ ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាបានប្រគល់សិទ្ធិទាំងអស់របស់គាត់ដោយគោរពទៅនឹងបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងការបង់ប្រាក់ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាការទូទាត់។ ទោះបីជាមានអ្វីដែលបានបញ្ជាក់នៅទីនេះឬផ្ទុយពីនេះក៏ដោយប្រាក់ដុល្លារដែលបានស្វែងរកនៅក្រោមផ្នែកនេះមានចំនួន ១៤ មិនត្រូវលើសពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានចុះកិច្ចសន្យាដំបូងរវាងអតិថិជនផ្នែកច្បាប់និងអ្នកប្រឹក្សាដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ទាក់ទងនឹងការងារឬចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានព្រមព្រៀងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងលិខិតភ្ជាប់ពាក្យឬផ្សេងទៀត ការព្រមព្រៀងជាលាយលក្ខណ៍អក្សររវាងភាគីនិងក្នុងករណីណាក៏ដោយមិនត្រូវលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារអាមេរិកទេចំពោះរាល់វិក័យប័ត្រដែលមិនបានបង់ប្រាក់ទាំងអស់ដែលបានផ្ញើដោយអ្នកប្រើប្រាស់ប្រឹក្សាដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅអតិថិជនច្បាប់។

 

 1. ប្រសិនបើលោក Stumari សំរេចចិត្តលើបញ្ហាទាក់ទងនឹងការទូទាត់ប្រាក់សំណងដល់អតិថិជនស្របច្បាប់នោះអតិថិជនច្បាប់នឹងមិនមានកាតព្វកិច្ចបង់លុយចំនួនទឹកប្រាក់វិក័យប័ត្រដែលមិនបានបង់ប្រាក់ទៅឱ្យអ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់នោះទេហើយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាបានប្រគល់សិទ្ធិរបស់គាត់ទាំងអស់។ ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាការទូទាត់ទាក់ទងនឹងការទូទាត់ប្រាក់ដល់លោក Stumari ដែលជាកាលបរិច្ឆេទកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលមានជម្លោះ។ ក្នុងករណីបែបនេះអ្នកប្រើប្រាស់ប្រឹក្សាយោបល់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាបានលះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការស្វែងរកចំនួនទឹកប្រាក់ពីអតិថិជនស្របច្បាប់ហើយ (ii) មានសិទ្ធិផ្តួចផ្តើមដំណើរការអាជ្ញាកណ្តាលដែលមានកាតព្វកិច្ចទាក់ទងទៅនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានទូទាត់ដោយមិនរាប់បញ្ចូល។ ភាពតានតឹងដែលស្មើនឹងដំណើរការនីតិវិធីដែលមានចែងក្នុងផ្នែកទី ២១.៣។ តាមរយៈអាជ្ញាកណ្តាលដោយផ្តល់ជូនសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលដប់ (១០) ថ្ងៃនៃថ្ងៃប្រតិទិនបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់កាលបរិច្ឆេទកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលមានវិវាទរបស់ Stumari (រយៈពេលនោះ“ រយៈពេលបោះឆ្នោតវិវាទការវិវាទវិវាទ” ) ។ ក្នុងករណីអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកប្រឹក្សាដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់មិនប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្តួចផ្តើមដំណើរការអាជ្ញាកណ្តាលក្នុងកំឡុងពេលបោះឆ្នោតអាជ្ញាកណ្តាលវិវាទនៃការទូទាត់ប្រាក់សំណងនោះគាត់នឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាបានលះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងការទូទាត់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានវិក័យបត្រដោយមិនបានបង់ប្រាក់។

 

 1. ប្រសិនបើ Stumari ដឹងថាកាតឥណទានឯកសារអេឡិកត្រូនិចរបស់អតិថិជនស្របច្បាប់រឺវិធីបង់ប្រាក់ផ្សេងទៀតមិនមានសុពលភាពឬគួរតែដឹងថាអតិថិជនស្របច្បាប់មិនមានហេតុផលត្រឹមត្រូវទាំងមិនចង់រឺមិនអាចធ្វើការទូទាត់ប្រាក់បាន។ សំរាប់ការងាររឺវិក័យប័ត្រការងាររឺវិក័យប័ត្រគ្មានប្រាក់ឈ្នួលនៅលើ Stumari Stumari នឹងជូនដំណឹងថាអ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់របស់អតិថិជនស្របច្បាប់អ្នកប្រើប្រាស់ / អ្នកប្រើប្រាស់អំពីបញ្ហាសក្តានុពលទាក់ទងនឹងការទូទាត់ (នៅទីនេះ“ សេចក្តីជូនដំណឹង”) ។ សេវាកម្មទាំងអស់ដែលអនុវត្តដោយអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកប្រឹក្សាដែលបានបញ្ជាក់មុនការជូនដំណឹងគឺស្ថិតនៅក្រោម“ ការធានាការទូទាត់មានកំណត់” ទោះបីជាសេវាកម្មទាំងអស់ដែលអនុវត្តដោយអ្នកប្រើដែលបានបញ្ជាក់ដែលបានភ្ជាប់ទៅនឹងសេចក្តីជូនដំណឹងនឹងមិនត្រូវបានអនុវត្ត“ ការធានាការទូទាត់មានកំណត់” ក៏ដោយ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវបញ្ជូនវិក័យប័ត្រទៅអតិថិជនស្របច្បាប់សម្រាប់សេវាកម្មដែលបានអនុវត្តបន្តតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនោះ Stumari នឹងនៅតែខិតខំប្រមូលប្រាក់សម្រាប់សេវាកម្មទាំងនោះដែលអនុវត្តដោយអ្នកប្រើប្រាស់ប្រឹក្សាយោបល់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់។

 

 1. នីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទវិវាទអ្នកប្រើដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយអតិថិជនស្របច្បាប់។ ក្នុងករណីដែលអតិថិជនស្របច្បាប់មានជំនឿជឿជាក់ថាលក្ខណៈឬគុណភាពនៃសេវាកម្មច្បាប់ដែលផ្តល់ដោយអ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ទាក់ទងនឹងការងារដែលពាក់ព័ន្ធមិនត្រូវគ្នានឹងបទដ្ឋានឧស្សាហកម្មឬបទប្បញ្ញត្តិនៃការដេញថ្លៃដែលពាក់ព័ន្ធឬលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនិង ល័ក្ខខ័ណ្ឌរឺចំនួនទឹកប្រាក់សំរាប់សេវាកម្មផ្នែកច្បាប់ដែលផ្តល់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់មិនត្រូវគ្នានឹងការដេញថ្លៃនោះទេ (បញ្ហានេះ“ សេវាកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា”) គាត់នឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតិអោយកាត់ទុកនូវចំនួនទឹកប្រាក់ដែលមានជម្លោះ។ ប្រធានបទនៃបញ្ហានេះ ("ចំនួនទឹកប្រាក់ទូទាត់ដកប្រាក់") ដែលត្រូវអនុវត្តតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម (“ លក្ខខណ្ឌចំនួនទឹកប្រាក់ទូទាត់ដកប្រាក់”)៖

 

 1. ក្នុងរយៈពេលដប់ (១០) ថ្ងៃនៃថ្ងៃប្រតិទិននៃកាលបរិច្ឆេទនៃវិក័យប័ត្រដែលពាក់ព័ន្ធ (រយៈពេលនោះ“ សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការវិវាទរបស់អតិថិជនស្របច្បាប់”) អតិថិជនផ្នែកច្បាប់ត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដល់លោក Stumari ដោយរៀបរាប់លំអិតអំពីហេតុផលនិងកាលៈទេសៈដែលជាមូលដ្ឋាន នៃបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម (នីមួយៗ“ សេចក្តីជូនដំណឹងវិវាទទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម”) ។ ការខកខានរបស់អតិថិជនក្នុងការបញ្ជូនសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីវិវាទដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្មនៅក្នុងកំឡុងពេលជូនដំណឹងអំពីវិវាទរបស់អតិថិជនស្របច្បាប់នឹងត្រូវលះបង់ជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់អតិថិជនស្របច្បាប់អំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការជំទាស់នឹងចំនួនទឹកប្រាក់នៃការទូទាត់ដកប្រាក់ដែលចំនួននេះនឹងត្រូវបានគិតថ្លៃលើឯកសាររបស់អតិថិជនស្របច្បាប់។ កាតឥណទានគណនី PayPal ឬវិធីសាស្រ្តទូទាត់ផ្សេងៗដែលត្រូវបានអនុម័តស្របតាមផ្នែកទី ១៣ ។ នៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ។

 

 1. ក្នុងករណីដែលអតិថិជនស្របច្បាប់បញ្ជូនសេចក្តីជូនដំណឹងវិវាទទាក់ទងនឹងសេវាកម្មនៅក្នុងកំឡុងពេលជូនដំណឹងអំពីវិវាទរបស់អតិថិជនស្របច្បាប់ហើយសំណើបែបនេះមានព័ត៌មានដែលមានចែងក្នុងប្រការ ១៥ ក។ ខាងលើ, Stumari នឹងព្យាយាមដោយស្មោះត្រង់ក្នុងការធ្វើការជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ច្បាប់និងអ្នកប្រឹក្សាដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់សម្រាប់រយៈពេលរហូតដល់ដប់ប្រាំ (១៥) ថ្ងៃប្រតិទិនគិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃសេចក្តីជូនដំណឹងវិវាទទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម (ក្នុងរយៈពេលនោះ“ សេវាកម្មដែលមានជម្លោះ។ រយៈពេលសំរបសំរួលបញ្ហាពេលវេលា”) ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម។ ក្នុងករណីដែលសេវាកម្មទាក់ទងនឹងវិវាទត្រូវបានដោះស្រាយដោយជោគជ័យនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការសម្រុះសម្រួលបញ្ហាដែលមានវិវាទទាក់ទងនឹងសេវាកម្មសេវាកម្មនីមួយៗរបស់អតិថិជនផ្នែកច្បាប់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយប្រសិនបើពាក់ព័ន្ធ Stumari នឹងចាត់វិធានការជាជំហាន ៗ ដើម្បីប្រតិបត្តិតាមការព្រមព្រៀង។ ដំណោះស្រាយ។

 

 1. ក្នុងករណីដែលបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាកម្មនៅតែមិនត្រូវបានដោះស្រាយនៅចុងបញ្ចប់នៃរយៈពេលសំរបសំរួលបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្មដោយមិនលើសពីថ្ងៃទី ១៤ (១៤) នៃថ្ងៃប្រតិទិនបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់នៃរយៈពេលសំរបសំរួលបញ្ហាទាក់ទងនឹងសេវាកម្មដែលមានជាប់ទាក់ទងនឹង Stumari ត្រូវធ្វើការសំរេចចិត្តដោយសំរេចចិត្តជាដាច់ខាត (“ សេចក្តីសំរេចចិត្តបញ្ហាទាក់ទងនឹងបញ្ហាសេវាកម្ម”) និងផ្អែកលើព័ត៌មានដែលផ្តល់ជូនដោយអ្នកប្រើប្រាស់ផ្នែកច្បាប់និងអ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើលក្ខណៈនិងគុណភាពនៃសេវាកម្មច្បាប់។ បានបង្ហាញទាក់ទងនឹងការងារដែលជាកម្មវត្ថុនៃសេវាកម្មដែលទាក់ទងនឹងវិវាទដែលត្រូវនឹងស្តង់ដារឧស្សាហកម្មបទប្បញ្ញត្តិនៃការដេញថ្លៃពាក់ព័ន្ធនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ។ ប្រសិនបើ Stumari សំរេចចិត្តសេវាកម្មទាក់ទងនឹងបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាកម្មដើម្បីគាំទ្រអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់នោះអតិថិជនស្របច្បាប់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចទូទាត់ចំនួនដកប្រាក់ដកហូតទៅឱ្យអ្នកពិគ្រោះយោបល់បែបនេះក្នុងរយៈពេលប្រាំពីរ (៧) ថ្ងៃប្រតិទិនបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទដែល អតិថិជនផ្នែកច្បាប់ត្រូវបានជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីសេចក្តីសំរេចចិត្តបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម Stumari ("សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីសេចក្តីសំរេចចិត្តដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម Stumari") ។ ក្នុងករណីដែលអតិថិជនផ្នែកច្បាប់ខកខានមិនបានទូទាត់ប្រាក់ឱ្យបានទាន់ពេលវេលាលោក Stumari នឹងប្រគល់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដកហូតជាស្ថាពរជូនដល់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលនឹងប្រគល់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការសងសំណងចំពោះចំនួនទឹកប្រាក់នោះទៅឱ្យក្រុមហ៊ុន Stumari ដែលអាចសំរេចចិត្តតាមនីតិវិធីទូទាត់ប្រាក់សំណង។ ទៅផ្នែកទី ១៣ ឃនិង / ឬបោះឆ្នោតដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិនិងដំណោះស្រាយរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងកូនក្តីស្របច្បាប់។

 

 1. ប្រសិនបើ Stumari សំរេចចិត្តសេវាកម្មទាក់ទងនឹងបញ្ហាវិវាទទាក់ទងនឹងអតិថិជនស្របច្បាប់នោះអតិថិជនផ្នែកច្បាប់នឹងមិនមានកាតព្វកិច្ចបង់ប្រាក់សំណងដកហូតដល់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់នោះទេហើយត្រូវបានចាត់ទុកថាបានប្រគល់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនទាំងអស់។ ដោយគោរពទៅនឹងបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្មទាក់ទងនឹងបញ្ហា Stumari ។ ក្នុងករណីនេះអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវ (ខ្ញុំ) ត្រូវបានចាត់ទុកថាបានលះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការស្វែងរកចំនួនទឹកប្រាក់ពីអតិថិជនស្របច្បាប់ហើយ (ii) មានសិទ្ធិផ្តួចផ្តើមដំណើរការអាជ្ញាកណ្តាលដែលជាប់កាតព្វកិច្ចទាក់ទងនឹងចំនួនទឹកប្រាក់នៃការកាត់ទុកប្រឆាំងនឹង ភាពតានតឹងដែលស្មើនឹងដំណើរការនីតិវិធីដែលមានចែងក្នុងផ្នែកទី ២១.៣។ តាមរយៈអាជ្ញាកណ្តាលដោយផ្តល់ជូនសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលដប់ (១០) ថ្ងៃប្រតិទិនបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការសម្រេចចិត្តដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ (ក្នុងរយៈពេលនោះ“ រយៈពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអាជ្ញាកណ្តាលពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាកម្ម។ ”) ។ ក្នុងករណីដែលអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកប្រឹក្សាដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់មិនប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការចាប់ផ្តើមដំណើរការអាជ្ញាកណ្តាលក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតអំឡុងពេលបោះឆ្នោតអាជ្ញាកណ្តាលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាកម្មនោះគេនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាបានលះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនជាអចិន្ត្រៃយ៍នូវចំនួនទឹកប្រាក់នៃការទូទាត់ប្រាក់កាត់ទុក។ ។

ក្នុងករណីដែលអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់និងអតិថិជនស្របច្បាប់មានសិទ្ធិទទួលបាននូវសិទ្ធិដែលមានចែងក្នុងផ្នែកទី ១៤ និងជំពូកទី ១៥ នីតិវិធីដែលមានចែងក្នុងផ្នែកទី ១៥ ត្រូវមានអាទិភាពជាងនីតិវិធីដែលមានចែងក្នុងផ្នែកទី ១៤ និងអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់។ អ្នកពិគ្រោះយោបល់យល់ព្រមលះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងការស្វែងរកសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដែលមានចែងក្នុងផ្នែកទី ១៣ ទាក់ទងនឹងអង្គហេតុនិងកាលៈទេសៈដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាវិវាទទាក់ទងនឹងការបង់ប្រាក់។ នីតិវិធីដែលមានចែងក្នុងផ្នែកទី ១៥ នេះត្រូវបានចាត់ទុកជា “ នីតិវិធីដោះស្រាយជំលោះវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ” ។

 

 1. ការបដិសេធនៃការធានា។ យើងផ្តល់ជូនសេវាកម្មរបស់យើងហើយយើងមិនសន្យាឬធានាអំពីសេវាកម្មនេះទេ។ សូមអានផ្នែកនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់។ អ្នកគួរតែយល់ពីអ្វីដែលត្រូវរំពឹង។

 

 1. Stumari ផ្តល់ជូនគេហទំព័រនិងសេវាកម្ម“ ក៏ដូចជា” ដោយគ្មានការធានា។ ដោយមិនកំណត់នូវអ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើទេនោះ Stumari សូមបដិសេធរាល់ការធានាមិនថាបង្ហាញដោយយោងឬតាមលក្ខន្តិកៈទាក់ទងនឹងវេបសាយនិងសេវាកម្មដែលរួមបញ្ចូលទាំងការធានាការធ្វើជំនួញភាពត្រឹមត្រូវសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ចំណងជើងសុវត្ថិភាពភាពត្រឹមត្រូវនិងមិនរំលោភបំពាន។

 

 1. ជាពិសេស Stumari មិនមានការតំណាងឬការធានាថាព័ត៌មានដែលយើងផ្តល់ជូនឬដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនតាមរយៈសេវាកម្មមានភាពត្រឹមត្រូវអាចទុកចិត្តបានឬត្រឹមត្រូវនោះទេ។ សេវាកម្មនឹងបំពេញតាមតំរូវការរបស់អ្នក។ សេវាកម្មនឹងមាននៅពេលវេលាឬទីតាំងជាក់លាក់ណាមួយដែលសេវាកម្មនឹងមានមុខងារមិនមានការរំខានឬមានសុវត្ថិភាព។ រាល់ពិការភាពឬកំហុសណាមួយនឹងត្រូវបានកែដំរូវ ឬសេវាកម្មមិនមានមេរោគឬសមាសធាតុបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀត។ អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងនិងហានិភ័យនៃការបាត់បង់ដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានមាតិកាឬសម្ភារៈផ្សេងទៀតដែលទទួលបានពីសេវាកម្ម។ យុត្តាធិការមួយចំនួនកំណត់ឬមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការអះអាងពីការធានាដូច្នេះបទប្បញ្ញត្តិនេះអាចមិនអនុវត្តចំពោះអ្នកទេ។

 

 1. ដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវ។ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតឬការបាត់បង់ដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នកឬកើតឡើងក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេ។ សូមអានផ្នែកនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់។ វាកំណត់កាតព្វកិច្ចរបស់យើងចំពោះអ្នក។

 

 1. ចំពោះវិសាលភាពដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតិដោយច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបានក្នុងករណីគ្មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកចំពោះការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញការប្រើប្រាស់ឬទិន្នន័យឬចំពោះការខូចខាតដោយចៃដន្យដោយប្រយោលពិសេសផលប៉ះពាល់ឬគំរូណាមួយឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដែលកើតឡើងពី (ខ្ញុំ ) ការប្រើការបង្ហាញឬការបង្ហាញមាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើរបស់អ្នក។ (ii) ការប្រើប្រាស់ឬអសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។ (iii) សេវាកម្មជាទូទៅឬកម្មវិធីឬប្រព័ន្ធដែលធ្វើឱ្យសេវាកម្មមាន។ ឬ (iv) អន្តរកម្មផ្សេងទៀតជាមួយ Stumari ឬអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មផ្សេងទៀតមិនថាផ្អែកលើការធានាកិច្ចសន្យាធ្វើទារុណកម្ម (រាប់បញ្ចូលទាំងការធ្វេសប្រហែស) ឬទ្រឹស្តីច្បាប់ផ្សេងទៀតនិងថាតើ Stumari ត្រូវបានគេជូនដំណឹងអំពីលទ្ធភាពនៃការខូចខាតបែបនេះឬអត់។ ហើយទោះបីជាសំណងដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានរកឃើញថាមិនបានទទួលនូវគោលបំណងសំខាន់ក៏ដោយ។ Stumari នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបរាជ័យឬការពន្យាពេលដោយសារបញ្ហាហួសពីការគ្រប់គ្រងសមហេតុផលរបស់យើង។ យុត្តាធិការមួយចំនួនមានកំណត់ឬមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការបដិសេធការទទួលខុសត្រូវដូច្នេះបទប្បញ្ញត្តិនេះអាចមិនអនុវត្តចំពោះអ្នកឡើយ។

 

 1. អ្នកទទួលផលពីតតិយជន។ អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកប្រឹក្សាត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់អ្នកទទួលផលពីតតិយជននៃផ្នែកនេះនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់។ រាល់ព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់ដែលបានផ្តល់ជូននៅលើសេវាកម្មគឺសម្រាប់គោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ។ Stumari និងអ្នកបង្កើតមាតិកាបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានព័ត៌មានស្របច្បាប់បដិសេធរាល់ការធានាទាំងការបង្ហាញឬការបញ្ជាក់លក្ខន្តិកៈបើមិនដូច្នេះទេរួមបញ្ចូលទាំងការមិនកំណត់លើការធានាដែលអាចបញ្ជាក់បានចំពោះទំនិញការមិនរំលោភលើសិទ្ធិរបស់ភាគីទីបីនិងភាពត្រឹមត្រូវសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់។ ដល់កំរិតពេញលេញដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។ ក្នុងករណីគ្មាន Stumari ឬអ្នកប្រើប្រាស់ទីប្រឹក្សាត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយ (រួមទាំងការខូចខាតដោយចៃដន្យនិងការខូចខាតការរងរបួសផ្ទាល់ខ្លួន / ការស្លាប់ខុសការខាតបង់ប្រាក់ចំណេញឬការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីទិន្នន័យបាត់បង់ឬការរំខានអាជីវកម្ម) ដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់ឬ អសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មឬមាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់មិនថាផ្អែកលើការធានាកិច្ចសន្យាការធ្វើទារុណកម្មឬទ្រឹស្តីច្បាប់ណាមួយផ្សេងទៀតនិងថាតើការស្ទាក់ស្ទើរឬការចូលរួមរបស់មាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានណែនាំអំពីលទ្ធភាពនៃការខូចខាតទាំងនោះទេ។ ទាំង Stumari និងអ្នកចូលរួមនៃមាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការរងរបួសផ្ទាល់ខ្លួនរួមទាំងការស្លាប់ដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់ឬការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវនៃសេវាកម្មឬមាតិកាបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់។

 

 1. ការដោះលែងនិងការបញ្ជាក់សំណង។

 

 1. អ្នកយល់ព្រមសងជំងឺចិត្តនិងប្រកាន់យក Stumari ដែលគ្មានគ្រោះថ្នាក់ពីនិងការទាមទារនិងការចំណាយណាមួយរួមទាំងថ្លៃឈ្នួលមេធាវីដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនិងសេវាកម្មរបស់អ្នករួមទាំងមិនកំណត់ចំពោះការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

 

 1. ប្រសិនបើអ្នកមានជម្លោះជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់មួយរឺច្រើនអ្នកដោះលែង Stumari ពីការទាមទារការទាមទារនិងការខូចខាត (ពិតនិងផលប៉ះពាល់) គ្រប់ប្រភេទនិងធម្មជាតិដែលគេស្គាល់និងមិនស្គាល់ដែលកើតឡើងចេញពីឬតាមវិធីណាដែលទាក់ទងនឹងជម្លោះបែបនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នករស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអ្នកលះបង់ក្រមរដ្ឋប្បវេណីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា §១៥៤២ ដែលនិយាយថា៖“ ការដោះលែងជាទូទៅមិនលាតត្រដាងបណ្តឹងណាមួយដែលម្ចាស់បំណុលមិនស្គាល់ឬសង្ស័យថាមាននៅក្នុងការពេញចិត្តរបស់គាត់នៅពេលប្រតិបត្តិការដោះលែងនោះទេប្រសិនបើ ស្គាល់គាត់ច្បាស់ជាប៉ះពាល់ដល់ការដោះស្រាយរបស់គាត់ជាមួយកូនបំណុល” ។

 

 

 1. ការកែប្រែលក្ខន្តិកៈនៃការប្រើប្រាស់។ Stumari អាចនឹងធ្វើវិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពីមួយពេលទៅមួយពេលហើយតាមការសំរេចចិត្តរបស់លោក Stumari ។ យើងនឹងផ្តល់ការជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់អំពីការផ្លាស់ប្តូរឯកសារចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ (i) ដោយផ្ញើការជូនដំណឹងទៅអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលបឋមដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកដែលនឹងមានប្រសិទ្ធិភាពភ្លាមៗនៅពេលដែលយើងផ្ញើអ៊ីមែលនេះនិង / ឬ (ii) តាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើង។ យ៉ាងហោចណាស់ ៣០ ថ្ងៃមុនការផ្លាស់ប្តូរមានប្រសិទ្ធិភាពដោយប្រកាសសេចក្តីជូនដំណឹងនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ ការផ្លាស់ប្តូរមិនមែនជាសម្ភារៈក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗ។ យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យភ្ញៀវទេសចរពិនិត្យមើលទំព័រនេះឱ្យបានញឹកញាប់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរណាមួយចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ ការបន្តប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទដែលមានប្រសិទ្ធិភាពនៃកំណែដែលបានកែសម្រួលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបង្កើតការទទួលយករបស់អ្នកនូវលក្ខខណ្ឌនានា។

 

 1. ច្រើន។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា។ អ្នកនិងអ្នកតែម្នាក់គត់ទទួលខុសត្រូវចំពោះកាតព្វកិច្ចណាមួយដែលអ្នកព្រមព្រៀងក្រោមកិច្ចសន្យានេះ។ ប្រសិនបើយើងពាក់ព័ន្ធនឹងការរួមបញ្ចូលគ្នាឬយើងត្រូវបានទិញយើងអាចផ្ទេរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដរាបណាសិទ្ធិរបស់អ្នកត្រូវបានការពារ។ អ្នកអាចយល់ស្របនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះប្រសិនបើអ្នកអាចបង្កើតកិច្ចសន្យាចងនៅក្នុងរដ្ឋរបស់អ្នក។ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះរួមទាំងគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងពេញលេញរវាងយើងហើយមិនមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតត្រូវបានអនុវត្តឡើយ។

 

 1. ច្បាប់​គ្រប់គ្រង។ លើកលែងតែច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបានបើមិនដូច្នេះទេកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអ្នកនិងស្តូម៉ារីនិងការចូលប្រើឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រឬសេវាកម្មត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់សហព័ន្ធនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងច្បាប់របស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដោយមិនគិតពី ប្រឆាំងនឹងបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់។ អ្នកនិង Stumari យល់ព្រមបញ្ជូនទៅយុត្តាធិការផ្តាច់មុខនិងទីកន្លែងនៃតុលាការដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងនិងខោនធីនៃសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលើកលែងតែមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

 

 1. ភាពធ្ងន់ធ្ងរ។ ប្រសិនបើផ្នែកណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនមានសុពលភាពឬមិនអាចអនុវត្តបាននោះផ្នែកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងត្រូវបានបកស្រាយដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីចេតនាដើមរបស់ភាគី។ ផ្នែកដែលនៅសល់នឹងនៅតែមានប្រសិទ្ធិភាពពេញលេញ។ ការខកខានណាមួយនៅក្នុងផ្នែករបស់ Stumari ក្នុងការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការលះបង់សិទ្ធិរបស់យើងក្នុងការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិនោះទេ។ សិទ្ធិរបស់យើងក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងរស់រានមានជីវិតពីការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

 

 1. ដែនកំណត់នៃរយៈពេលនៃសកម្មភាព។ អ្នកយល់ព្រមថាបុព្វហេតុនៃសកម្មភាពណាមួយដែលទាក់ទងនឹងឬកើតឡើងចេញពីទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយ Stumari ត្រូវតែចាប់ផ្តើមក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីមូលហេតុនៃសកម្មភាពកើតឡើង។ បើមិនដូច្នោះទេមូលហេតុនៃសកម្មភាពបែបនេះត្រូវបានរារាំងជាអចិន្ត្រៃយ៍។

 

 1. អាជ្ញាកណ្តាល។ ប្រសិនបើជម្លោះកើតឡើងរវាងអ្នកនិងស្តូម៉ារីយើងចង់ផ្តល់ជូនអ្នកនូវមធ្យោបាយអព្យាក្រឹតនិងចំណាយតិចក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ដូច្នេះសម្រាប់ការទាមទារណាមួយ (លើកលែងតែការទាមទារសំណងឬការទាមទារសំណងទាក់ទងនឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញា) ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះភាគីទាំងពីរអាចជ្រើសរើសដើម្បីដោះស្រាយវិវាទណាមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតាមរយៈការកាត់សេចក្តីអាជ្ញាកណ្តាលមិនមែនផ្អែកលើរូបរាង។ មជ្ឈត្តករជ្រើសរើសគូភាគីត្រូវផ្តួចផ្តើមវាតាមរយៈការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ (“ ADR”) ដែលបានបង្កើតឡើងដោយភាគីទាំងពីរ។ អ្នកផ្តល់សិទ្ធិ ADR និងភាគីត្រូវគោរពតាមវិធានដូចខាងក្រោម៖ (ក) មជ្ឈត្តការនឹងត្រូវធ្វើឡើងតាមជម្រើសរបស់ភាគីដែលស្វែងរកការសង្គ្រោះតាមរយៈទូរស័ព្ទតាមអ៊ិនធរណេតឬផ្អែកលើការដាក់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ (ខ) មជ្ឈត្តការនឹងមិនមានការចូលរួមដោយផ្ទាល់មាត់ដោយភាគីឬសាក្សីទេលើកលែងតែមានការព្រមព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមកពីសំណាក់ភាគី។ និង (គ) សេចក្តីសំរេចណាមួយលើរង្វាន់ដែលអាជ្ញាកណ្តាលប្រគល់ឱ្យដោយអាជ្ញាកណ្តាលអាចត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងតុលាការដែលមានយុត្តាធិការមានសមត្ថកិច្ច។

 

 1. មិនមានការទទួលខុសត្រូវ។ Stumari អាចប្រគល់ឬផ្ទេរល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះនិង / ឬគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ Stumari ទាំងមូលឬមួយផ្នែកដល់មនុស្សឬអង្គភាពនៅពេលណាមួយដោយមានឬគ្មានការយល់ព្រមពីអ្នក។ អ្នកមិនអាចប្រគល់ឬប្រគល់សិទ្ធិឬកាតព្វកិច្ចណាមួយតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ឬគោលការណ៍ភាពឯកជនដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីលោក Stumari ទេហើយរាល់ការចាត់តាំងនិងប្រតិភូដែលគ្មានការអនុញ្ញាតដោយអ្នកត្រូវទុកជាមោឃៈ។

 

 1. ផ្នែកក្បាលនិងសេចក្តីសង្ខេបមិនចង។ នៅទូទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះផ្នែកនីមួយៗរួមមានចំណងជើងនិងសង្ខេបសង្ខេបនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម។ ចំណងជើងផ្នែកទាំងនេះនិងសេចក្តីសង្ខេបខ្លីមិនត្រូវបានចងដោយស្របច្បាប់ទេ។

 

 1. កិច្ចព្រមព្រៀងពេញលេញ។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះរួមជាមួយគោលការណ៍ឯកជនភាពនៅ https://www.Stumari.com/privacypolicy តំណាងអោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពេញលេញនិងផ្តាច់មុខនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអ្នកនិង Stumari ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះជំនួសសំណើឬកិច្ចព្រមព្រៀងជាមុនដោយផ្ទាល់មាត់ឬសរសេរនិងទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតរវាងអ្នកនិងស្តូម៉ាដែលទាក់ទងនឹងប្រធានបទនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចត្រូវបានកែប្រែដោយការធ្វើវិសោធនកម្មជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយប្រតិបត្តិ Stumari ដែលមានការអនុញ្ញាតឬតាមរយៈការបង្ហោះដោយ Stumari នៃកំណែដែលបានកែប្រែ។

 

 1. ការអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើកិច្ចសន្យា។ អ្នកតំណាងនិងធានាថាប្រសិនបើអ្នកជាបុគ្គលម្នាក់អ្នកមានអាយុស្របច្បាប់ក្នុងការបង្កើតកិច្ចសន្យាដែលមានចែង។ ឬថាប្រសិនបើអ្នកកំពុងចុះឈ្មោះក្នុងនាមអង្គភាពដែលអ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលនិងចងភ្ជាប់ទៅនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះហើយចុះឈ្មោះសម្រាប់សេវាកម្ម។

 

អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកបានអានល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះយល់ពីល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ហើយនឹងត្រូវបានគោរពតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ។

 

Stumari, LLC ។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

មានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី ១១ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៨

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់សង្ខេប

ដើម្បីភាពងាយស្រួលរបស់អ្នក Stumari ផ្តល់ជូនសេចក្តីសង្ខេបនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់របស់យើងជាទម្រង់សង្ខេបដែលមិនមានកាតព្វកិច្ចក៏ដូចជាល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ដែលស្របច្បាប់ពេញលេញភ្លាមៗតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់។ សូមយល់ថានេះមិនមែនជាគ្រោងពេញលេញនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទេ។ វាគឺជាការមើលជាមុននៃសិទ្ធិនិងការទទួលខុសត្រូវដ៏សំខាន់របស់អ្នកប្រើប្រាស់។ សូមអានឯកសារល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងមូលដោយយកចិត្តទុកដាក់។ លើសពីនេះទៀតសូមកត់សម្គាល់ថាតាមរយៈការចូលប្រើឬប្រើប្រាស់ផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រ Stumari នេះអ្នកយល់ព្រមនឹងត្រូវបានគោរពតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ពេញលេញដែលបានចែងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងលក្ខខ័ន្តិកៈនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ពេញលេញរបស់យើងទេនោះអ្នកប្រហែលជាមិនអាចចូលមើលគេហទំព័ររបស់ស្ទ្រីម៉ារីរឺប្រើប្រាស់សេវាកម្មណាមួយរបស់យើងបានទេ។

 • Stumari ផ្តល់នូវវេទិកាសម្រាប់ការសហការនិងការប្រាស្រ័យទាក់ទងរវាងអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ (“ អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកប្រឹក្សា”) និងអ្នកប្រើប្រាស់ដែលស្វែងរកជំនួយផ្នែកច្បាប់ (“ អតិថិជនស្របច្បាប់”) ។ Stumari មិនមែនជាក្រុមហ៊ុនច្បាប់សេវាកម្មបញ្ជូនមេធាវីឬទីភ្នាក់ងារការងារទេហើយក៏មិនធានានូវលទ្ធផលដែរ។ សូមប្រើប្រាស់ Stumari ប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវហើយសូមអានបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងនៅផ្នែកទី ២ ខាងក្រោម។

 

 • អ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសុវត្ថិភាពគណនីរបស់អ្នកនិងរាល់សកម្មភាពដែលកើតឡើងនៅក្រោមគណនីរបស់អ្នក។ សូមអានបន្ថែមអំពីទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្នែកទី ៣ ខាងក្រោម។

 

 • ការប្រព្រឹត្ដមួយចំនួនដូចជាការប្រើប្រាស់សេវាកម្មសម្រាប់សកម្មភាពខុសច្បាប់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅលើ Stumari ទេ។ សូមអានបន្ថែមអំពីការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្នែកទី ៤ ខាងក្រោម។

 

 • ខ្លឹមសារមួយចំនួនដូចជាការផ្សាយគំរាមឬខ្លឹមសារដែលរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់គណបក្សមួយផ្សេងទៀតមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតលើគេហទំព័រ Stumari ឡើយ។ Stumari មានសិទ្ធិយកមាតិកាបង្កើតដោយអ្នកប្រើដែលរំលោភគោលការណ៍របស់យើង។ សូមអានបន្ថែមអំពីខ្លឹមសារបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្នែកទី ៥ ខាងក្រោម។

 

 • ល័ក្ខខ័ណ្ឌពិសេសមួយចំនួនគ្រប់គ្រងអ្នកប្រើប្រាស់ទីប្រឹក្សារបស់ Stumari ។ ឧទាហរណ៍ៈ
 • អ្នកពិគ្រោះយោបល់អ្នកប្រើប្រាស់មិនមែនជានិយោជិកឬភ្នាក់ងាររបស់ Stumari ទេ។
 • មិនមានទំនាក់ទំនងរវាងមេធាវីនិងកូនក្តីត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយ Stumari ហើយក៏មិនមានកាតព្វកិច្ចរក្សាការសម្ងាត់ដែរតាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ Stumari រួមទាំងការប្រកាសការងារ។
 • ទំនាក់ទំនងមេធាវី - អតិថិជនអាចត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរវាងអតិថិជនស្របច្បាប់និងអ្នកប្រឹក្សាយោបល់។
 • អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកប្រឹក្សាមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការធានាថារាល់ព័ត៌មានការស្នើសុំឬការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មណាមួយដែលពួកគេបានផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ស្ទែមម៉ារីអនុលោមតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៃវិជ្ជាជីវៈ។
 • Stumari មិនមានការធានាណាមួយចំពោះសមត្ថភាពច្បាប់សមត្ថភាពឬគុណភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកប្រឹក្សាដែលអាចត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងឡើយ។

 

 • អ្នកពិគ្រោះយោបល់អ្នកប្រើមានសេរីភាពក្នុងការបង្កើតនិងថែរក្សាប្រវត្តិរូបនៅលើគេហទំព័ររបស់ Stumari ។ ខណៈពេលដែល Stumari ខិតខំប្រឹងប្រែងសមហេតុផលក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដើម្បីបញ្ជាក់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីអនុវត្តច្បាប់នោះ Stumari មិនបង្ហាញពីប្រវត្តិឬគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ទេ។
 • អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកប្រឹក្សាអាចក្លាយជា“ អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកប្រឹក្សាដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់” ដោយផ្តល់ការបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោក Stumari ជាមេធាវីសកម្មនិងមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវហើយមានអាកប្បកិរិយាត្រឹមត្រូវក្នុងការអនុវត្តច្បាប់។ អ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់អ្នកប្រើក៏អាចបង់ថ្លៃសេវាសម្រាប់ការប្រើសេវាកម្មបន្ថែមនិងឧបករណ៍គ្រប់គ្រងការអនុវត្តជាក់ស្តែង។ Stumari មិនគាំទ្រឬផ្តល់អនុសាសន៍ដល់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ឡើយហើយវាគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អតិថិជនផ្នែកច្បាប់ក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលជួលអ្នកពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់ការងារស្របច្បាប់។
 • អតិថិជនស្របច្បាប់មិនចាំបាច់ចំណាយប្រាក់ដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំការងារនៅលើ Stumari ឬប្រើឧបករណ៍ឬឯកសារតាមអ៊ិនធឺរណែតរបស់ Stumari ទេ។ ថ្លៃសេវាកម្មឬថ្លៃដំណើរការ (ឧទាហរណ៍ថ្លៃប័ណ្ណឥណទាន) អាចអនុវត្តលើវិក្កយបត្រដែលបានបង់តាមរយៈ Stumari ។

 

សូមអានបន្ថែមអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ទីប្រឹក្សានៅក្នុងផ្នែកទី ៦ ខាងក្រោម។

 

 • Stumari គោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិកំពង់ផែសុវត្ថិភាពសហស្សវត្សរ៍ឌីជីថល។ ប្រសិនបើអ្នកជឿថាសមា្ភារៈមានទីតាំងនៅលើឬភ្ជាប់ដោយ Stumari រំលោភលើការរក្សាសិទ្ធិរបស់អ្នកអ្នកត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យជូនដំណឹងដល់ Stumari ដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ច្បាប់រក្សាសិទ្ធិសហស្សវត្សរ៍ឌីជីថលរបស់ Stumari ។ សូមអានបន្ថែមអំពីគោលនយោបាយ DMCA របស់ Stumari នៅក្នុងផ្នែកទី ៨ ខាងក្រោម។
 • Stumari អាចផ្ញើអ៊ីមែលមកអ្នកដែលជាផ្នែកមួយនៃសេវាកម្មរបស់វា។ អ្នកអាចដកខ្លួនចេញពីការទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីមែល។ សូមអានបន្ថែមអំពីការប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមអ៊ីមែលនៅក្នុងផ្នែកទី ១០ ខាងក្រោម។
 • Stumari អាចកែប្រែលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនៅពេលណាក៏បាន។ ទោះយ៉ាងណា Stumari នឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការផ្លាស់ប្តូរសម្ភារៈទៅនឹងលក្ខខណ្ឌដោយការជូនដំណឹងលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួននិង / ឬផ្ញើអ៊ីមែលទៅអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដែលអ្នកបានផ្តល់ទៅឱ្យ Stumari នៅពេលចុះឈ្មោះ។ សូមអានបន្ថែមអំពីការកែប្រែលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះនៅក្នុងផ្នែកទី ១៧ ខាងក្រោម។
 • សូមមើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់ Stumari សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើ Stumari ។

 

សូមមើលល័ក្ខខ័ណ្ឌពេញលេញសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

 

សូមអរគុណដែលបានជ្រើសរើសយក Stumari ធ្វើជាវេទិកាសម្រាប់បទពិសោធន៍ផ្នែកច្បាប់របស់អ្នក។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ខាងក្រោមគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មទាំងអស់តាមរយៈគេហទំព័រដែលមានទីតាំងនៅ https://www.Stumari.co និងមាតិកាសេវាកម្មនិងផលិតផលទាំងអស់ដែលមាននៅឬតាមរយៈគេហទំព័រ។ យើងយល់ថាការអានកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការប្រើប្រាស់គឺជាការងារមួយប៉ុន្តែសូមអានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់មុនពេលប្រើប្រាស់គេហទំព័រ Stumari ។ វាពិភាក្សាពីលក្ខណៈនៃសេវាកម្មរបស់ Stumari ។ ច្បាប់ Stumari រំពឹងថាអ្នកប្រើប្រាស់នឹងតាមដានគេហទំព័រនិងសេវាកម្មរបស់យើង។ ទំនាក់ទំនងរវាង Stumari អ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកពិគ្រោះយោបល់របស់យើង។ និងព័ត៌មានលំអិតផ្នែកច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងវិធាននិងទំនាក់ទំនងទាំងនេះ។ ដោយសារតែវាជាកិច្ចសន្យាដ៏សំខាន់បែបនេះរវាងយើងនិងអ្នកអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងយើងបានព្យាយាមធ្វើឱ្យវាច្បាស់លាស់និងងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

 

តាមរយៈការចូលមើលឬប្រើប្រាស់ផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រអ្នកយល់ព្រមនឹងត្រូវគោរពតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេអ្នកមិនអាចចូលមើលគេហទំព័រឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងបានទេ។ គេហទំព័រអាចប្រើបានសម្រាប់តែបុគ្គលដែលមានអាយុយ៉ាងតិច ១៨ ឆ្នាំ។

______________________________________________________________________

 

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

 

និយមន័យ។ ពាក្យខាងក្រោមត្រូវបានប្រើពេញល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះនិងមានអត្ថន័យជាក់លាក់។ អ្នកគួរតែដឹងថាពាក្យនីមួយៗមានន័យយ៉ាងដូចម្តេច។

 

 1. ពាក្យ“ សេវាកម្ម” សំដៅទៅលើសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយ Stumari រួមមានការចូលប្រើប្រាស់តាមអ៊ិនធរណេតរបស់សហគមន៍ Stumari ។ ឧបករណ៍ទំនាក់ទំនង; ការគ្រប់គ្រងឯកសារនិងដំណោះស្រាយផ្ទុក; និងសេវាកម្មបង់ប្រាក់។ Stumari មិនផ្តល់សេវាកម្មបញ្ជូនមេធាវីឬបម្រើការងារជាទីភ្នាក់ងារផ្តល់ការងារទេ។ យើងផ្តល់កន្លែងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងដើម្បីជួបនិងផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានជាមួយអ្នកពិគ្រោះយោបល់របស់យើង។
 2. ពាក្យ“ កិច្ចព្រមព្រៀង” (ដែលអាចត្រូវបានយោងនៅទីនេះផងដែរថា“ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់”) សំដៅទៅលើល័ក្ខខ័ណ្ឌល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងឯកសារនេះ។
 3. “ គេហទំព័រ” សំដៅទៅលើគេហទំព័ររបស់ Stumari ដែលមានទីតាំងនៅ https://www.Stumari.com គ្រប់ទំព័ររងនិងអនុរងព្រមទាំងមាតិកាសេវាកម្មនិងផលិតផលទាំងអស់ដែលមាននៅឬតាមរយៈគេហទំព័រ។
 4. “ Stumari”“ យើង” និង“ Us” សំដៅទៅលើក្រុមហ៊ុន Stumari, Inc ក៏ដូចជាសាខាក្រុមហ៊ុននាយកក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធមន្រ្តីនិងនិយោជិករបស់យើង។ អ្នកពិគ្រោះយោបល់អ្នកប្រើមិនមែនជាផ្នែកនៃ Stumari ទេ។
 5. “ អ្នកប្រើប្រាស់”“ អ្នក” និង“ អ្នក” សំដៅទៅលើបុគ្គលក្រុមហ៊ុនឬអង្គការដែលបានចូលមើលឬកំពុងប្រើប្រាស់គេហទំព័រនិង / ឬសេវាកម្ម។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចជាអតិថិជនស្របច្បាប់អ្នកប្រើប្រឹក្សាយោបល់ទាំងអ្នកទាំងពីរ។
 6. “ អ្នកពិគ្រោះយោបល់អ្នកប្រើ” សំដៅទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ប្រឹក្សាយោបល់ដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងវិស័យច្បាប់ដែលអាចទំនាក់ទំនងនិងផ្តល់កិច្ចសន្យាឬពិគ្រោះយោបល់ដល់អតិថិជនស្របច្បាប់ឬអ្នកប្រើប្រាស់ប្រឹក្សាយោបល់តាមរយៈសេវាកម្ម។ អ្នកពិគ្រោះយោបល់អ្នកប្រើប្រាស់មិនមែនជានិយោជិកឬភ្នាក់ងាររបស់ Stumari ទេ។ សូមមើលផ្នែកទី ៦ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ប្រឹក្សា។
 7. “ អតិថិជនស្របច្បាប់” សំដៅទៅលើ ១) អ្នកប្រើប្រាស់ដែលដាក់សំណើរពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់ការផ្តល់សេវាកម្មច្បាប់សម្រាប់ថ្លៃសេវា (“ ការងារ”) ។ អ្នកប្រើប្រាស់ទី ២ ដែលបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់ការងារបន្ថែមដែលក្នុងគោលបំណងនៃផ្នែកទី ៧ ខាងក្រោមអាចរាប់បញ្ចូលការងារជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្រៅពីការងារដំបូងដែលបានបង្កើតទំនាក់ទំនងអតិថិជនស្របច្បាប់របស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់។ អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់អាចបញ្ជូនសំណើ (“ ការដេញថ្លៃ”) សម្រាប់ការងារបែបនេះហើយអាចបង្កើតល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនច្បាប់តាមរយៈលិខិតភ្ជាប់ពាក្យឬកិច្ចព្រមព្រៀងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរផ្សេងទៀត។ សូមមើលផ្នែកទី ៦ (ខ) សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការងារការដេញថ្លៃនិងអតិថិជនស្របច្បាប់
 8. “ ខ្លឹមសារ” សំដៅទៅលើខ្លឹមសារដែលមានបង្ហាញឬបង្ហាញតាមរយៈគេហទំព័ររួមមានការមិនកំណត់អត្ថបទឯកសារព័ត៌មានទិន្នន័យអត្ថបទគំនិតរូបភាពរូបភាពក្រាហ្វិចសូហ្វវែរសូហ្វវែរកម្មវិធីថតសំឡេងការថតសំឡេងសម្លេងការរចនាលក្ខណៈពិសេស។ និងសម្ភារៈផ្សេងទៀតដែលមាននៅលើគេហទំព័រ។ ខ្លឹមសាររួមមានមាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើដែលអាចត្រូវបានបញ្ជូនដោយអ្នកប្រើស្ទេមរីណា (អតិថិជនច្បាប់ឬអ្នកប្រើប្រាស់ប្រឹក្សា) ។

 

 1. អំពីសេវាកម្ម Stumari.

សេវាកម្ម Stumari គឺជាវេទិកាសម្រាប់កិច្ចសហការនិងទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកជំនាញច្បាប់និងអ្នកដែលស្វែងរកជំនួយផ្នែកច្បាប់។ សេវាកម្ម Stumari ផ្តល់នូវការចូលទៅកាន់សហគមន៍អ្នកជំនាញដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់សហគមន៍ Stumari ។ ការសហការងាយស្រួលតាមរយៈឧបករណ៍គ្រប់គ្រងការទំនាក់ទំនងរបស់ Stumari; ការគ្រប់គ្រងនិងរក្សាទុកឯកសារ និងសាមញ្ញ, ការទូទាត់និងឧបករណ៍វិក័យប័ត្រដែលមានសុវត្ថិភាព។

 

 1. Stumari មិនមែនជាក្រុមហ៊ុនច្បាប់ទេ។ Stumari មិនផ្តល់ការតំណាងផ្នែកច្បាប់ទេ។ Stumari មិនផ្តល់ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់យោបល់ផ្លូវច្បាប់ការណែនាំការបញ្ជូនឬការប្រឹក្សាណាមួយឡើយ។ អ្នកពិគ្រោះយោបល់អ្នកប្រើប្រាស់មិនមែនជានិយោជិកឬភ្នាក់ងាររបស់ Stumari ទេ។ Stumari មិនពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអ្នកប្រើប្រាស់ឬក្នុងការតំណាងអ្នកប្រើឡើយ។ គ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរឺការខកខានរបស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់អ្នកប្រើប្រាស់ណាម្នាក់ដែលកំពុងអនុវត្តសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់អ្នក។

 

 1. Stumari មិនមែនជាសេវាកម្មបញ្ជូនមេធាវីឬទីភ្នាក់ងារការងារទេ។ Stumari មិនមែនជាសេវាកម្មបញ្ជូនមេធាវីឬទីភ្នាក់ងារការងារទេ។ Stumari មិនជ្រើសរើសឬគាំទ្រដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រឹក្សាយោបល់បុគ្គលណាមួយដើម្បីបំរើអតិថិជនស្របច្បាប់ឡើយ។ ខណៈពេលដែល Stumari ប្រើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសមហេតុផលខាងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលបានចុះឈ្មោះជាមេធាវីមានអាជ្ញាប័ណ្ណយើងមិនធ្វើការធានាការធានាឬការតំណាងណាមួយចំពោះសមត្ថភាពច្បាប់សមត្ថភាពគុណភាពឬគុណវុឌ្ឍិរបស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ណាមួយឡើយ។ Stumari មិនធានារឺធានាថាអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកប្រឹក្សាត្រូវបានធានារ៉ាប់រងដោយការធានារ៉ាប់រងលើការទទួលខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈ Stumari លើកទឹកចិត្តអតិថិជនច្បាប់អោយស្រាវជ្រាវអ្នកប្រើប្រឹក្សាណាមួយមុននឹងទទួលយកដំបូន្មានជំនាញ។

 

 1. Stumari មិនប្រើសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយឡើយ។ Stumari គ្រាន់តែផ្តល់នូវវេទិកាមួយដែលអ្នកដែលស្វែងរកជំនួយផ្នែកច្បាប់អាចទំនាក់ទំនងនិងធ្វើអន្តរកម្មជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់។ Stumari មិនគាំទ្រដល់អ្នកពិគ្រោះយោបល់របស់ខ្លួនណាមួយឡើយហើយក៏មិនធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ប្រើប្រាស់នៅលើវេទិកានោះដែរ។ Stumari មិនតំណាងឱ្យលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកផ្តល់សេវាច្បាប់មិនមែនមេធាវីទេ។

 

 1. Stumari មិនធានានូវលទ្ធផលទេ។ ពីពេលមួយទៅពេលមួយអតិថិជនច្បាប់អាចបញ្ជូនការពិនិត្យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកប្រឹក្សា។ ការពិនិត្យឡើងវិញទាំងនេះមិនមែនជាការធានាការធានាឬការព្យាករណ៍ទាក់ទងនឹងលទ្ធផលនៃបញ្ហាច្បាប់នាពេលអនាគតឡើយ។ Stumari នឹងមិនមានទំនួលខុសត្រូវឬទំនួលខុសត្រូវណាមួយចំពោះខ្លឹមសារបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់ឬការផ្តល់យោបល់ផ្នែកច្បាប់ដែលអ្នកជួបប្រទះនៅលើឬតាមរយៈគេហទំព័រហើយការប្រើប្រាស់ឬការពឹងផ្អែកលើខ្លឹមសារបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់ឬដំបូន្មានស្របច្បាប់គឺស្ថិតក្នុងហានិភ័យផ្ទាល់របស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ។

 

 1. ការប្រើប្រាស់ Stumari មិនបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងមេធាវីនិងអតិថិជនជាមួយ Stumari ទេ។ Stumari មិនផ្តល់ដំបូន្មានឬសេវាកម្មច្បាប់ទេ។ ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មស្ទ្រីម៉ារីណាមួយមិនមានបំណងបង្កើតនិងមិនបង្កើតទំនាក់ទំនងមេធាវី - អតិថិជន។ រាល់ការទំនាក់ទំនងតាមរយៈ Stumari អាចនឹងមិនត្រូវបានគេរក្សាជាការសម្ងាត់ឡើយ។ Stumari មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពឬការលុបចោលរបស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់អ្នកប្រើដែលអនុវត្តសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់អ្នកទេ។

 

 

 1. ទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ អ្នកនិងអ្នកតែម្នាក់គត់ទទួលខុសត្រូវចំពោះគណនីរបស់អ្នកនិងអ្វីៗដែលកើតឡើងនៅពេលអ្នកចូលឬប្រើប្រាស់គណនីរបស់អ្នក។ សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នក។

 

 1. សុវត្ថិភាពគណនីអ្នកប្រើប្រាស់។ ប្រសិនបើអ្នកចុះឈ្មោះប្រើសេវាកម្មអ្នកនឹងបង្កើតគណនីផ្ទាល់ខ្លួនដែលរួមបញ្ចូលទាំងឈ្មោះអ្នកប្រើនិងពាក្យសម្ងាត់ដើម្បីចូលប្រើសេវាកម្មនិងទទួលសារពី Stumari ។ អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការថែរក្សាសុវត្ថិភាពគណនីរបស់អ្នកហើយអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះរាល់សកម្មភាពដែលកើតឡើងនៅក្រោមគណនីនិងសកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងគណនី។ អ្នកយល់ព្រមជូនដំណឹងដល់ Stumari ជាបន្ទាន់អំពីការប្រើប្រាស់គណនីដែលគ្មានការអនុញ្ញាតឬការរំលោភសន្តិសុខផ្សេងទៀត។ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការទទួលខុសត្រូវការខាតបង់ឬការខូចខាតដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រដែលគ្មានការអនុញ្ញាតរបស់អ្នកឧបករណ៍ចល័តឬឧបករណ៍កុំព្យូទ័រនិង / ឬគណនីផ្សេងទៀតឡើយ។ '

 

 1. ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ប្រឹក្សា។ ដោយសារយើងមិនអាចធានានូវភាពរឹងមាំនៃអ្នកប្រើប្រាស់ទីប្រឹក្សាណាមួយរបស់យើងសម្រាប់តំរូវការជាក់លាក់របស់អ្នកយើងលើកទឹកចិត្តអតិថិជនស្របច្បាប់អោយស្រាវជ្រាវអ្នកប្រើប្រឹក្សាណាមួយមុននឹងទទួលយកដំបូន្មានជំនាញ។ អតិថិជនផ្នែកច្បាប់ក៏អាចស្នើសុំកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការចូលរួមផ្នែកច្បាប់ដែលមានចែងពីល័ក្ខខ័ណ្ឌដែនកំណត់និងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃតំណាង។

 

 1. គ្មានការពឹងផ្អែកលើខ្លឹមសារបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់។ ខ្លឹមសារបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រដូចជាការផ្សាយប្លក់ត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់គោលបំណងជាព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះដោយគ្មានការធានាថាខ្លឹមសារបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់គឺពិតត្រឹមត្រូវឬត្រឹមត្រូវនោះទេ។ មាតិកាបង្កើតដោយអ្នកប្រើមិនមែនជាការជំនួសសម្រាប់ការផ្តល់ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់វិជ្ជាជីវៈឬការស្នើសុំដើម្បីផ្តល់ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ទាក់ទងនឹងអង្គហេតុជាក់លាក់។ អ្នកមិនគួរពន្យាពេលឬបោះបង់ចោលការស្វែងរកដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ឬមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈផ្អែកលើមាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើ។ ការពន្យាពេលក្នុងការស្វែងរកដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់បែបនេះអាចបណ្តាលឱ្យមានការលះបង់រាល់ការទាមទារណាមួយដែលអ្នកអាចមានអាស្រ័យលើលក្ខន្តិកៈដែលអាចអនុវត្តបាន។ មាតិកាបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់មិនត្រូវបានកំណត់ដោយសមាគមជាតិឬគណៈមេធាវីជាតិឡើយ។

 

 1. អនុលោមតាមច្បាប់។ អ្នកតំណាងនិងធានាថា៖ (ខ្ញុំ) អ្នកមានសិទ្ធិអំណាចនិងមានអាយុស្របច្បាប់នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អ្នកចងភ្ជាប់ខ្លួនអ្នកទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ (ii) ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់គោលបំណងដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ (iii) ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នកនឹងមិនរំលោភឬរំលោភសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ភាគីទីបីណាមួយឡើយ។ និង (iv) ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នកនឹងអនុលោមតាមច្បាប់បទបញ្ជានិងបទប្បញ្ញត្តិនានារបស់រដ្ឋនិងសហព័ន្ធក្នុងស្រុកនិងជាមួយ Stumari ដទៃទៀត។

 

 1. ការប្រើប្រាស់និងអនុវត្តការរឹតត្បិត។ អ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើសេវាកម្មដរាបណាអ្នកធ្វើតាមគោលការណ៍មូលដ្ឋានមួយចំនួន។ ការរឹតត្បិតការប្រើប្រាស់និងការអនុវត្តន៍ខាងក្រោមនេះគឺជាវិធានមូលដ្ឋានដែលយើងរំពឹងថាអ្នកប្រើប្រាស់នឹងធ្វើតាមនៅពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារដែលអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងប្រកាសហើយយើងមានសិទ្ធិបិទគណនីប្រសិនបើយើងត្រូវការ។
 2. មាតិកាហាមឃាត់។ អ្នកយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនស្ថិតក្រោមកាលៈទេសៈណាក៏ដោយបញ្ជូនខ្លឹមសារណាមួយ (រួមទាំងកម្មវិធីអត្ថបទរូបភាពឬព័ត៌មានផ្សេងទៀត)
 3. គឺខុសច្បាប់ឬលើកកម្ពស់សកម្មភាពខុសច្បាប់
 4. បរិហារកេរ្តិ៍ការរំលោភបំពានការគំរាមកំហែងឬការញុះញង់ឱ្យមានអំពើហឹង្សាចំពោះបុគ្គលឬក្រុមណាមួយ

អាយ។ គឺជារូបភាពអាសអាភាសការរើសអើងឬបើមិនដូច្នោះទេធ្វើឱ្យមានការគំរាមកំហែងឬបំភិតបំភ័យដល់បុគ្គលឬក្រុមដោយផ្អែកលើសាសនាយេនឌ័រទំនាស់ផ្លូវភេទពូជសាសន៍ពូជសាសន៍អាយុឬពិការភាព។

 1. គឺជាសារឥតបានការគឺជាម៉ាស៊ីន - ឬបង្កើតដោយចៃដន្យបង្កើតជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឬគ្មានការស្នើសុំសំបុត្រខ្សែសង្វាក់ទម្រង់ផ្សេងទៀតនៃការស្វែងរកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឬទម្រង់ណាមួយនៃឆ្នោតឬល្បែង។
 2. មានផ្ទុកឬតំឡើងមេរោគពពួក Worm, ពពួក Worm, មេរោគ Trojan, សេះ Trojan ឬមាតិកាផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានរចនាឬមានបំនងរំខានបំផ្លាញ់ឬកំណត់មុខងាររបស់សូហ្វវែរផ្នែករឹងរឺឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍ណាមួយរឺធ្វើអោយខូចខាតរឺទទួលបានការអនុញ្ញាតអោយចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យណាមួយដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។ ព័ត៌មានផ្សេងទៀតរបស់ភាគីទីបី
 3. រំលោភលើសិទ្ធិជាកម្មសិទ្ធិណាមួយរបស់ភាគីណាមួយរួមមានសិទ្ធិប៉ាតង់ពាណិជ្ជសញ្ញាការសម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្មសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធសិទ្ធិជាសាធារណៈឬសិទ្ធិផ្សេងទៀត។

វី។ ក្លែងបន្លំបុគ្គលឬអង្គភាពណាមួយរួមទាំងនិយោជិកឬតំណាងរបស់យើង ឬ

viii ។ រំលោភលើសិទ្ធិឯកជនរបស់ភាគីទីបីណាមួយ។

 

 1. អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែមានអាយុលើសពី ១៨ ឆ្នាំ។ អ្នកតំណាងថាអ្នកមានអាយុលើសពី ១៨ ឆ្នាំ។ Stumari មិនផ្តោតលើមាតិការបស់យើងចំពោះកុមារឬក្មេងជំទង់អាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំទេហើយយើងក៏មិនអនុញ្ញាតិអោយអ្នកប្រើប្រាស់ណាម្នាក់ដែលមានអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំលើសេវាកម្មរបស់យើងដែរ។ ប្រសិនបើយើងរៀនពីអ្នកប្រើប្រាស់ណាម្នាក់ដែលមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំយើងនឹងបញ្ឈប់គណនីអ្នកប្រើនោះភ្លាមៗ។

 

 1. គ្មានការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់អន្តរកម្មរបស់អ្នកប្រើប្រាស់; Stumari អាចតាមដានអន្តរកម្ម។ ទំនួលខុសត្រូវការបាត់បង់រឺខូចខាតដែលកើតឡើងជាលទ្ធផលនៃអន្តរកម្មរបស់អ្នកប្រើប្រាស់រួមទាំងការដាក់បញ្ចូលការងារដែលអ្នកបញ្ចូលឬទទួលតាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្មគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នក។ តាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់យើងយើងឬបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងជួលអាចត្រួតពិនិត្យនិង / ឬកត់ត្រាអន្តរកម្មទូទៅរបស់អ្នកជាមួយសេវាកម្មទោះបីជាមិនជាក់លាក់នៃអន្តរកម្មច្បាប់របស់អ្នកក៏ដោយ។

 

 1. សិទ្ធិក្នុងការបញ្ចប់គណនី។ យើងមានសិទ្ធិ (ទោះបីជាមិនមែនជាកាតព្វកិច្ច) ចំពោះការសំរេចចិត្តរបស់យើងកំណត់ថាតើការប្រព្រឹត្ដរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ណាដែលសមស្របនិងគោរពតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះឬបញ្ឈប់ឬបដិសេធការចូលប្រើប្រាស់និងសេវាកម្មរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយ។ ហេតុផលដោយមានឬគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

 

 1. មាតិកាបង្កើតដោយអ្នកប្រើ។ អ្នកជាម្ចាស់មាតិការបស់អ្នកប៉ុន្តែអ្នកអនុញ្ញាតឱ្យយើងមានសិទ្ធិជាក់លាក់ចំពោះវាដូច្នេះយើងអាចបង្ហាញនិងចែករំលែកមាតិកាដែលអ្នកបានប្រកាស។ យើងមានសិទ្ធិដកមាតិកាចេញប្រសិនបើយើងត្រូវការ។

 

 1. ការទទួលខុសត្រូវចំពោះមាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់។ អ្នកអាចបង្កើតមាតិកាសរសេរឬផ្សេងទៀតនៅពេលប្រើសេវាកម្ម (“ មាតិកាបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់”) ។ អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះខ្លឹមសារនៃមាតិកានិងការបង្កអន្តរាយណាមួយពីមាតិកាបង្កើតដោយអ្នកប្រើដែលអ្នកបញ្ចូលបញ្ចូលភ្ជាប់ទៅឬផ្តល់ជូនតាមរយៈសេវាកម្មដោយមិនគិតពីទម្រង់មាតិកានោះ។ ទំនួលខុសត្រូវការបាត់បង់ឬការខូចខាតណាមួយដែលកើតឡើងដោយសារការប្រើប្រាស់នៃមាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើដែលអ្នកធ្វើឱ្យមានឬចូលដំណើរការតាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នកគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នក។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្ហាញជាសាធារណៈឬការប្រើប្រាស់ខុសមាតិការបស់អ្នកបង្កើតដោយអ្នកប្រើឡើយ។

 

 1. សិទ្ធិក្នុងការដាក់ប្រកាស។ អ្នកតំណាងនិងធានាថាអ្នកមានសិទ្ធិដើម្បីប្រកាសមាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើទាំងអស់ដែលអ្នកដាក់ស្នើ។ ជាពិសេស, អ្នកធានាថាអ្នកបានអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញជាមួយនឹងអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ភាគីទីបីដែលទាក់ទងទៅនឹងមាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើ, និងបានចាត់វិធានការទាំងអស់ដែលចាំបាច់ដើម្បីឆ្លងកាត់ដើម្បីបញ្ចប់អ្នកប្រើប្រាស់លក្ខខណ្ឌដែលត្រូវការ។

 

 1. Stumari អាចកែប្រែឬយកមាតិកាចេញ។ យើងមានសិទ្ធិ (ទោះបីជាមិនមែនជាកាតព្វកិច្ច) ចំពោះការសំរេចចិត្តរបស់យើងកំណត់ថាតើមាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយសមស្របនិងគោរពតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះឬបដិសេធឬលុបចោលមាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដែលនៅក្នុងគំនិតសមហេតុផលរបស់យើង។ , រំលោភលើគោលនយោបាយ Stumari ណាមួយឬនៅក្នុងវិធីណាមួយដែលមានគ្រោះថ្នាក់មិនសមរម្យឬអាចជំទាស់បាន។ Stumari សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើទ្រង់ទ្រាយនិងកែប្រែនិងផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈមាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រ។

 

 1. ភាពជាម្ចាស់នៃមាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើ។ លើកលែងតែខ្លឹមសារដែលមានប្រភពមកពីស្ទូម៉ារីយើងមិនទាមទារភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើខ្លឹមសារណាមួយដែលត្រូវបានបញ្ជូនរក្សាទុករឺដំណើរការនៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកឡើយ។ អ្នករក្សាភាពជាម្ចាស់នៃការគ្រប់គ្រងនិងការទទួលខុសត្រូវចំពោះមាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើដែលអ្នកបានប្រកាស។ អ្នកអាចគ្រប់គ្រងការចូលប្រើមាតិកាបង្កើតដោយអ្នកប្រើរបស់អ្នកតាមរយៈការកំណត់នៅក្នុងគណនីអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នក។

 

 1. ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ។ ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យ Stumari ប្រើមាតិកាដែលអ្នកផ្ទុកឡើងទៅសេវាកម្មដោយសមហេតុផលដោយមិនបំពានលើសិទ្ធិណាមួយដែលអ្នកមាននៅក្នុងវាអ្នកផ្តល់សិទ្ធិឱ្យយើងដូចតទៅនេះ៖ ដោយការផ្សាយមាតិកាណាមួយតាមរយៈគេហទំព័រអ្នកបង្ហាញពីការផ្តល់ជូនដល់ Stumari និងអ្នកស្នងរបស់យើងនូវភាពពេញនិយមទូទាំងពិភពលោកនិងពេញលេញ។ - បង់ថ្លៃនិងមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណផ្តាច់មុខក្នុងការប្រើប្រាស់ការផលិតបង្កើតបង្ហាញកែប្រែកែប្រែចែកចាយនិងអនុវត្តខ្លឹមសារទាក់ទងនឹងគោលបំណងអាជីវកម្មរបស់ Stumari ។ អាជ្ញាប័ណ្ណនេះមិនផ្តល់សិទ្ធិឱ្យ Stumari ក្នុងការលក់មាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើឬបើមិនដូច្នេះទេចែកចាយវានៅខាងក្រៅគេហទំព័ររបស់យើង។ អាជ្ញាប័ណ្ណនេះនឹងបញ្ចប់នៅពេលដែលមាតិកាត្រូវបានដកចេញពីគេហទំព័រ។

 

 1. អ្នកប្រើប្រាស់ប្រឹក្សា។ អ្នកប្រើប្រឹក្សាគឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ឯករាជ្យដែលផ្តល់សេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់ដល់អតិថិជនស្របច្បាប់។ ពួកគេមិនមែនជាបុគ្គលិករបស់ Stumari ទេ។

 

 1.     គ្មានទំនាក់ទំនងមេធាវី - អតិថិជនតាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ។ ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ Stumari អាចនឹងមិនបង្កើតជាទំនាក់ទំនងមេធាវី - អតិថិជនជាមួយអ្នកពិគ្រោះយោបល់ឡើយ។ ព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្សាយឬធ្វើឱ្យមាននៅលើឬតាមរយៈគេហទំព័ររួមទាំងការឆ្លើយតបចំពោះសំណួរផ្លូវច្បាប់ដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ។ ព័ត៌មាននៅក្នុងសៀវភៅណែនាំនិងឯកសាររបស់ Stumari ព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅលើគេហទំព័រ ឬព័ត៌មានដែលផ្ញើក្នុងសារដែលមិនបានស្នើសុំទៅអ្នកប្រើប្រាស់មិនត្រូវបានផ្តល់ជាដំបូន្មានស្របច្បាប់មិនមានការសម្ងាត់និងមិនបង្កើតទំនាក់ទំនងមេធាវី - អតិថិជន។ វាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមាតិកាបង្កើតដោយអ្នកប្រើ។

 

 1. ទំនាក់ទំនងមេធាវី - អតិថិជនតាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។ ទំនាក់ទំនងមេធាវី - អតិថិជនអាចត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរវាងអ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកពិគ្រោះយោបល់ប៉ុណ្ណោះ។ អតិថិជនស្របច្បាប់អាចប្រកាសការងារតាមរយៈសេវាកម្ម។ អ្នកពិគ្រោះយោបល់អ្នកប្រើអាចដាក់ឯកសារដេញថ្លៃនិងចរចាលំអិតអំពីការងារទាំងនេះមុនពេលទទួលយក។ នៅពេលទទួលយកវិសាលភាពនៃតំណាងរបស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ត្រូវបានកំណត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះបញ្ហាដែលបានព្រមព្រៀងនៅក្នុងការដេញថ្លៃលើកលែងតែអតិថិជនផ្នែកច្បាប់និងអ្នកពិគ្រោះយោបល់ជាផ្លូវការរៀបចំឱ្យពួកគេតាមរយៈលិខិតចូលរួមឬកិច្ចព្រមព្រៀងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរផ្សេងទៀតក្នុងករណីដែលកិច្ចព្រមព្រៀងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថ្មីៗនេះ យកអាទិភាពលើសំណើដែលទទួលយកពីមុន។ ការដេញថ្លៃមិនមែនជាការជំនួសការពិគ្រោះយោបល់ដោយផ្ទាល់ឬតាមទូរស័ព្ទជាមួយមេធាវីដែលមានការអនុញ្ញាតឱ្យអនុវត្តនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អ្នកអំពីបញ្ហាច្បាប់ជាក់លាក់របស់អ្នកហើយអ្នកមិនគួរពឹងផ្អែកលើព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងឯកសារដេញថ្លៃដែលជាដំបូន្មានស្របច្បាប់ឡើយ។ Stumari ប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធានានូវភាពឯកជននៃការដេញថ្លៃនិងសារផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀតនៅលើសេវាកម្មរបស់យើងប៉ុន្តែវាមិនអាចធានានូវការសម្ងាត់បានទេ។ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងដែលទាមទារការសម្ងាត់គួរតែកើតឡើងនៅខាងក្រៅសេវាកម្ម Stumari ដូចជាតាមរយៈទូរស័ព្ទ។

 

 1. ទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកប្រឹក្សាមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការធានាថារាល់ព័ត៌មានការស្នើសុំឬការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនានាដែលពួកគេបានដាក់បញ្ចូលឬដាក់នៅលើគេហទំព័រដោយរាប់បញ្ចូលទាំងមាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើនិងការទំនាក់ទំនងណាមួយដែលពួកគេអាចមានជាមួយអតិថិជនអនាគតតាមរយៈគេហទំព័រឬសេវាកម្មដោយគោរពយ៉ាងពេញលេញជាមួយ ច្បាប់និងវិធានដែលអាចអនុវត្តបានទាំងអស់នៃអាកប្បកិរិយាវិជ្ជាជីវៈរួមទាំងច្បាប់ទាក់ទងនឹងការអនុវត្តដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនិងបទបញ្ញត្តិទម្រង់បែបបទឬខ្លឹមសារនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអតិថិជនការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬបញ្ហាផ្សេងទៀត។

 

 1. ការទូទាត់របស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌជាក់លាក់មួយចំនួនគ្រប់គ្រងអ្នកប្រើប្រាស់ប្រឹក្សានិងទូទាត់ប្រាក់។

 

 1.          Stumari មិនមែនជាភាគីក្នុងកិច្ចសន្យាទេ។ អតិថិជនស្របច្បាប់អាចចុះកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ប្រឹក្សាយោបល់តាមរយៈការបិទផ្សាយនិងទទួលយកការងារ។ កិច្ចសន្យាបែបនេះគឺផ្អែកតែរវាងអតិថិជនស្របច្បាប់និងអ្នកពិគ្រោះយោបល់ប៉ុណ្ណោះ។ Stumari នឹងមិនមែនជាភាគីនៃកិច្ចសន្យាណាមួយសម្រាប់ការងារដែលបានដាក់ជូនតាមរយៈសេវាកម្មរបស់យើងទេលើកលែងតែមានការបិទផ្សាយដោយមន្រ្តី Stumari ។ Stumari សម្របសម្រួលកិច្ចសន្យាទាំងនេះដោយផ្គត់ផ្គង់វេទិកាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការទំនាក់ទំនងនិងឧបករណ៍ទូទាត់។

 

 1.         ថ្លៃសេវាស្របច្បាប់ទាំងអស់ត្រូវបានបង់សម្រាប់អ្នកពិគ្រោះយោបល់។ Stumari មិនផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកច្បាប់និងមិនគិតថ្លៃសេវាកម្មផ្នែកច្បាប់ឡើយ។ ការទូទាត់ត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ប្រឹក្សាយោបល់តាមរយៈវេទិកាវិក័យប័ត្ររបស់ Stumari ត្រូវបានផ្ទេរដោយផ្ទាល់ទៅគណនីទូទាត់របស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់តិចជាងថ្លៃសេវាកម្មនិងដំណើរការទាក់ទង (ឧទាហរណ៍កម្រៃសេវាប័ណ្ណឥណពន្ធ) ។

 

អាយ។ អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកប្រឹក្សានឹងទទួលបានការទូទាត់តាមរយៈសេវាកម្មសម្រាប់រាល់ប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលទទួលបានការងារតាមរយៈសេវាកម្មនឹងទទួលបានការទូទាត់តាមរយៈសេវាកម្មសម្រាប់ប្រតិបត្តិការទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងអ្នកប្រើប្រាស់នោះរួមទាំងប្រតិបត្តិការជាបន្តបន្ទាប់មិនចាំបាច់ទាក់ទងនឹងការងារដំបូងឡើយ។ ប្រសិនបើអតិថិជនស្របច្បាប់មិនមានឆន្ទៈឬមិនអាចធ្វើការទូទាត់តាមរយៈ Stumari អ្នកពិគ្រោះយោបល់អ្នកប្រើយល់ព្រមជូនដំណឹងដល់ Stumari អំពីការរៀបចំការបង់ប្រាក់ថ្មីណាមួយ។ ការទូទាត់ដោយអតិថិជនផ្នែកច្បាប់ដល់អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ដែលបានធ្វើនៅក្រៅសេវាកម្មដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុនដល់ Stumari គឺជាការលើកលែងពេញលេញដោយភាគីទាំងពីរនៃការធានាការទូទាត់ / ការការពារវិវាទដូចដែលបានពិភាក្សានៅក្នុងផ្នែកទី ១៤ និង ១៥ ខាងក្រោមទោះបីជាពួកគេអាចទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាមុនក៏ដោយ ការទូទាត់ដែលបានធ្វើនៅក្នុងសេវាកម្ម។

 

 1. លេខកូដផ្សព្វផ្សាយនិងឥណទាន។ តាមការសំរេចចិត្តតែមួយគត់របស់ខ្លួន Stumari បង្កើតលេខកូដផ្សព្វផ្សាយដែលអាចត្រូវបានលោះសម្រាប់ឥណទានគណនីឬលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតឬអត្ថប្រយោជន៍ដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្មរបស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ដោយយោងទៅតាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមនិងលក្ខខណ្ឌបន្ថែមណាមួយដែល Stumari បង្កើតផ្អែកលើលេខកូដផ្សព្វផ្សាយមួយ ( “ កូដផ្សព្វផ្សាយ”) ។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌជាក់លាក់មួយចំនួនគ្រប់គ្រងអ្នកប្រើប្រាស់ប្រឹក្សានិងទូទាត់ប្រាក់។
 2.          ការប្រើប្រាស់លេខកូដហើរមិនមានទំនាក់ទំនងរវាងមេធាវីនិងអតិថិជនទេ។ ពីពេលមួយទៅពេលមួយអតិថិជនច្បាប់អាចមានលទ្ធភាពទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយ Stumari ដែលមួយផ្នែកប្រើមូលនិធិរបស់ Stumari ដើម្បីបង់ថ្លៃមួយចំណែកនៃថ្លៃសេវាស្របច្បាប់ដែលបានបង់ដោយអតិថិជនច្បាប់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រឹក្សា។ ការប្រើប្រាស់គូប៉ុងបែបនេះមិនបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងរវាងមេធាវីនិងអតិថិជនរវាង Stumari និងអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកប្រឹក្សាដែលប័ណ្ណត្រូវបានប្រើសម្រាប់វិក័យប័ត្រដែលបង់ពីអតិថិជនស្របច្បាប់ឡើយ។
 3. កូដហើរត្រូវតែត្រូវបានប្រើដោយទស្សនិកជនដែលមានបំណងសម្រាប់គោលបំណងដែលពួកគេចង់បាននិងក្នុងលក្ខណៈស្របច្បាប់។

 

លេខកូដផ្សព្វផ្សាយមិនអាចត្រូវបានចម្លងលក់ឬផ្ទេរតាមលក្ខណៈណាមួយឬអាចប្រើបានសម្រាប់សាធារណៈជនទូទៅ (មិនថាបង្ហោះលើវេទិការសាធារណៈឬផ្សេងទៀត) លើកលែងតែត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយ Stumari ។ កូដហើរមិនមានតម្លៃសាច់ប្រាក់ទេហើយអាចផុតកំណត់ឬត្រូវបានបិទដោយស្ទូម៉ារីគ្រប់ពេលដោយហេតុផលណាមួយមុនពេលប្រើ។ Stumari រក្សាសិទ្ធិក្នុងការដកហូតឬដកឥណទានឬលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតឬអត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានតាមរយៈការប្រើប្រាស់លេខកូដ Promo ដោយអ្នកឬអ្នកប្រើប្រាស់ដទៃទៀតក្នុងករណីដែល Stumari កំណត់ឬជឿជាក់ថាការប្រើប្រាស់ឬការលោះលេខកូដហើរគឺមានកំហុសឆបោក។ ខុសច្បាប់ឬរំលោភលើល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃលេខកូដដែលអាចអនុវត្តបាន។

 

 1. ការផ្តល់ជូនការងាររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដល់អ្នកពិគ្រោះយោបល់។

 

7.1      កម្រៃសេវាជោគជ័យសម្រាប់ការងារ។  ក្នុងករណីអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ទទួលយកការផ្តល់ជូនការងារ (“ ការងារដែលគ្របដណ្តប់”) ដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកប្រើប្រាស់ (ម្នាក់ៗ“ អ្នកប្រើប្រាស់និយោជិក”) មិនថារយៈពេលមិនកំណត់ឬរយៈពេលថេរក្នុងអំឡុងពេលឬក្នុងរយៈពេលដប់ប្រាំបី (១៨) ខែ (រយៈពេលនោះ“ រយៈពេលផ្តល់ជូន”) បន្ទាប់ពីអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ចាប់ផ្តើមការងារដំបូងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់បែបនេះ (នីមួយៗ“ ការផ្តល់ជូនដែលត្រូវបានគ្របដណ្តប់”) លក្ខខណ្ឌខាងក្រោមត្រូវអនុវត្ត៖

 

 1. សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រឹក្សា។

អ្នកពិគ្រោះយោបល់អ្នកប្រើម្នាក់ៗយល់ស្របថា (១) ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានការផ្តល់ជូន Covered អ្នកត្រូវជូនដំណឹងដល់លោក Stumari អំពីកាលបរិច្ឆេទដំបូងនៃការងាររបស់ Covered (“ កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម”) និងល័ក្ខខ័ណ្ឌសំខាន់ៗនៃការផ្តល់ជូនដោយ Covered (និងជូនដំណឹងទៅលោក Stumari ជាបន្ទាន់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរគួរតែ កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមឬល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការផ្លាស់ប្តូរនៅពេលណាមួយ) (២) អ្នកត្រូវផ្តល់ជូនច្បាប់ចម្លងនៃការផ្តល់ជូន Covered ដែលប្រតិបត្តិពេញលេញឬ (ខ) ប្រតិបត្តិឯកសាររវាងអ្នកអ្នកប្រើប្រាស់និយោជិកនិង Stumari ដែលបញ្ជាក់ពីឯកសារ ល័ក្ខខ័ណ្ឌការងាររាប់បញ្ចូលទាំងកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមនិងសំណងភ្លាមៗនៅពេលចុះហត្ថលេខាលើលិខិតផ្តល់ជូនការងារពីអ្នកនិងអ្នកប្រើប្រាស់និយោជិក (“ កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធិភាព”) ដូចដែលបានស្នើសុំជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដោយ Stumari និង (1) អ្នក នឹងជូនដំណឹងដល់លោក Stumari ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ការងាររបស់អ្នកជានិយោជិកក្នុងករណីដែល (ក) អ្នកប្រើប្រាស់និយោជិកបញ្ចប់ការងារ Covered របស់អ្នកដោយផ្អែកលើការបំពេញមុខងារមិនពេញចិត្តក្នុងរយៈពេលកៅសិប (៩០) ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកទទួលបានការងាររបស់អ្នក។ បានចាប់ផ្តើមឬ (ខ) អ្នកស្ម័គ្រចិត្តបញ្ចប់ការងាររបស់អ្នកដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងរយៈពេលកៅសិប (៩០) ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលមជ្ឈមណ្ឌលការងាររបស់អ្នកបានចាប់ផ្តើម។ ក្នុងករណីមុនពេលកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមអ្នកឬអ្នកប្រើប្រាស់និយោជិកជ្រើសរើសមិនចាប់ផ្តើមទំនាក់ទំនងការងារដែលត្រូវបានពិចារណាដោយ Covered Offer អ្នកត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅ Stumari ភ្លាមៗ។

 

 1. សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់និយោជិក។

នៅពេលអ្នកពិគ្រោះយោបល់អ្នកប្រើយល់ព្រមទទួលយកការផ្តល់ជូនរបស់អ្នកអ្នកយល់ព្រមចំណាយថ្លៃឈ្នួលជោគជ័យដល់ Stumari (“ កម្រៃជោគជ័យ”) ស្មើនឹងភាគរយដូចខាងក្រោមនៃប្រាក់ខែគោលរបស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលបានកំណត់នៅក្នុងការផ្តល់ជូន Covered (មូលដ្ឋានរបស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់) ។ ប្រាក់ខែ”) ដែលត្រូវសងនិងត្រូវបង់មិនលើសពីសាមសិប (៣០) ថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃចាប់ផ្តើមហើយបើមិនដូច្នេះទេយោងទៅតាមប្រយោគទី ១ នៃផ្នែកទី ១៣ ខ។ និងផ្នែកទី ១៣ ឃ។ ទីនេះ:

ប្រសិនបើកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមកើតឡើងនៅឬមុនចំនួនថ្ងៃបន្ទាប់បន្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើមនៃភាគរយប្រាក់ឈ្នួលមូលដ្ឋានអ្នកប្រើប្រាស់និយោជិក - អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់

1-182 ថ្ងៃ 15%

១៨៣-៣៦៥ ថ្ងៃ ១០%

១៨៣-៣៦៥ ថ្ងៃ ១០%

≥ ៥៥១ ថ្ងៃ ០%

 

ដោយទទួលយកល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះអ្នកប្រើនិយោជិកយល់ស្របថាលោក Stumari ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចេញវិក្កយបត្រគណនីរបស់និយោជិកនិយោជិកសម្រាប់ថ្លៃជោគជ័យទាំងអស់ដែលត្រូវបង់ហើយត្រូវបង់ទៅ Stumari នៅទីនេះហើយមិនចាំបាច់មានការជូនដំណឹងឬការយល់ព្រមបន្ថែមទេ។

 

 

7.2 បទប្បញ្ញត្តិថ្លៃសេវាទទួលបានជោគជ័យ។

 

មិនដូចអ្វីដែលបានលើកឡើងក្នុងករណីមានជម្លោះថ្លៃឈ្នួលប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់និយោជិកអាចបញ្ជាក់ថាអ្នកប្រើប្រាស់និយោជិកមានដំណើរការសកម្ម (ដូចបានកំណត់ខាងក្រោម) ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ប្រឹក្សាមុនពេលប្រើប្រាស់គេហទំព័រនិង / ឬសេវាកម្ម (ឧទាហរណ៍អ្នកប្រើប្រាស់ប្រឹក្សាយោបល់) ។ បានចាប់ផ្តើមដំណើរការសំភាសន៍ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់និយោជិករួចហើយហើយដំណើរការបែបនេះមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ឈប់ឬអ្នកប្រើប្រាស់និយោជិកបានទទួលប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ពីទីភ្នាក់ងារផ្តល់ការងារឬប្រធានបុគ្គលិកហើយស្ថិតក្រោមការពិចារណាយ៉ាងសកម្មពីអ្នកប្រើប្រាស់និយោជិក) អ្នកប្រើប្រាស់និយោជិកអាចជា លើកលែងពីការបង់ថ្លៃសិក្សាជោគជ័យ។ ទោះយ៉ាងណាការសំរេចចុងក្រោយថាតើថ្លៃឈ្នួលជោគជ័យមួយត្រូវបានជំពាក់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់និយោជិកសម្រាប់ការផ្តល់ជូនការធានារ៉ាប់រង Covered ដែលទទួលយកនឹងជាការសំរេចចិត្តរបស់ស្ទែមម៉ារី។ សម្រាប់គោលបំណងនៅទីនេះ“ ដំណើរការសកម្ម” មានន័យថាជាការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាដោយផ្ទាល់ជាប្រចាំក្នុងបរិបទជ្រើសរើសបុគ្គលិកឬជ្រើសរើសបុគ្គលិកយ៉ាងសកម្មដែលការសម្រេចចិត្តដាក់បេក្ខជនរង់ចាំឬបដិសេធមិនត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលបី (បី) ខែមុនពេលប្រើប្រាស់ គេហទំព័រនិង / ឬសេវាកម្មសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រឹក្សាយោបល់ដែលមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធតាមដានអ្នកដាក់ពាក្យសុំរបស់និយោជកឬដែលត្រូវបានបញ្ជូនដោយទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសបុគ្គលិក។

 

ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកប្រើនិយោជិកដែលកំពុងប្រើគេហទំព័រនិង / ឬសេវាកម្មរបស់យើងអ្នកយល់ព្រមនឹងបទប្បញ្ញត្តិថ្លៃសេវាជោគជ័យទាំងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងបទប្បញ្ញត្តិណាមួយទេសូមបញ្ចប់គណនីរបស់អ្នកជាបន្ទាន់ហើយបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនិងសេវាកម្មរបស់យើងនូវកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកដើម្បីទូទាត់នូវប្រាក់ចំណេញណាមួយដែលអាចទទួលបានជោគជ័យឬការកែប្រែលក្ខន្តិកៈនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់និយោជិកចៀសវាងវេបសាយនិង / ឬសេវាកម្មរបស់យើងបន្ទាប់ពីរកឃើញអ្នកពិគ្រោះយោបល់តាមរយៈវែបសាយត៍និង / ឬសេវាកម្មរបស់យើងហើយជួលជាបន្តបន្ទាប់ដល់អ្នកពិគ្រោះយោបល់អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកប្រើនិយោជិកនឹងត្រូវបានគិតថ្លៃជោគជ័យស្មើនឹង ២៥% នៃប្រាក់ខែគោលរបស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់។ អ្នកប្រើប្រាស់និង Stumari អាចសំរេចចិត្តបញ្ឈប់គណនី Stumari របស់និយោជក។

 

7.3      ការសងប្រាក់វិញ។

 

ប្រសិនបើ (ក) អ្នកប្រើប្រាស់និយោជិកជួលអ្នកពិគ្រោះយោបល់អ្នកប្រើហើយបញ្ឈប់ការងាររបស់ទីប្រឹក្សាអ្នកប្រើដោយផ្អែកលើការបំពេញមុខងារមិនពេញចិត្តក្នុងរយៈពេលកៅសិប (៩០) ថ្ងៃនៃថ្ងៃចាប់ផ្តើម (ខ) អ្នកពិគ្រោះយោបល់អ្នកប្រើបញ្ចប់ការងាររបស់គាត់ដោយសេរីក្នុងរយៈពេលកៅសិប (៩០) ថ្ងៃ អំពីកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមឬ (c) អ្នកពិគ្រោះយោបល់អ្នកប្រើមិនចាប់ផ្តើមការងារទេពីព្រោះអ្នកប្រើប្រាស់និយោជិកឬទីប្រឹក្សាអ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរើសមិនចាប់ផ្តើមទំនាក់ទំនងការងារដែលបានគិតនៅក្នុង Covered Offer (នីមួយៗ“ ព្រឹត្តិការណ៍បញ្ចប់”) នៅពេលទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់និងការបញ្ជាក់ ព័ត៌មានទាំងនេះ Stumari នឹងសងប្រាក់កំរៃដល់អ្នកប្រើនិយោជិកវិញដែលទាក់ទងនឹងការបញ្ចប់ទីប្រឹក្សាអ្នកប្រើប្រាស់។

 

 1. ខ្លឹមសាររបស់ភាគីទីបី។ វាអាចមានមាតិកាពីភាគីទីបីនៅលើគេហទំព័ររបស់ Stumari ដូចជាការសរសេរប្លុកដែលសរសេរដោយអ្នកប្រើផ្សេងទៀតឬតំណភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀត។ ដោយសារតែយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងមាតិកានោះយើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនោះឬគេហទំព័រដែលមាតិកាអាចភ្ជាប់ទៅបានទេ។

 

 1. ការចូលប្រើមាតិការបស់ភាគីទីបី។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្មអ្នកនឹងអាចចូលទៅកាន់មាតិកាដែលជាកម្មសិទ្ធិឬប្រភពដើមមកពីភាគីទីបី (“ មាតិការបស់ភាគីទីបី”) ។ ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នកគឺជាការយល់ព្រមសម្រាប់ Stumari ដើម្បីបង្ហាញមាតិកានេះដល់អ្នក។ អ្នកទទួលស្គាល់ការទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ចំពោះការប្រើមាតិការរបស់ភាគីទីបី។

 

 1. គ្មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសាររបស់ភាគីទីបី។ ជាផ្នែកមួយនៃសេវាកម្មនេះ Stumari អាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវតំណភ្ជាប់ងាយស្រួលទៅកាន់គេហទំព័រភាគីទីបីក៏ដូចជាទម្រង់ផ្សេងទៀតនៃមាតិការបស់ភាគីទីបី។ បណ្តាញភ្ជាប់ទាំងនេះត្រូវបានផ្តល់ជាការគួរសមដល់អតិថិជនសេវាកម្ម។ យើងមិនមានការគ្រប់គ្រងលើគេហទំព័រភាគីទីបីឬមាតិកាឬការផ្សព្វផ្សាយសម្ភារៈព័ត៌មានទំនិញឬសេវាកម្មដែលមាននៅលើគេហទំព័រនោះទេ។ តាមរយៈការភ្ជាប់ទៅមាតិកាទាំងនេះយើងមិនតំណាងឬបញ្ជាក់ថាយើងយល់ព្រមឬយល់ព្រមហើយក៏មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពត្រឹមត្រូវឬភាពអាចជឿទុកចិត្តបាននៃគំនិតយោបល់ឬសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយដែលធ្វើឡើងដោយភាគីក្រៅពី Stumari ដែរ។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសាររបស់តតីយភាគីណាមួយដែលអាចចូលបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកសំរេចចិត្តចាកចេញពីគេហទំព័រហើយចូលមើលខ្លឹមសាររបស់ភាគីទីបីអ្នកត្រូវប្រថុយនឹងហានិភ័យរបស់អ្នកហើយអ្នកគួរតែដឹងថាលក្ខខណ្ឌនិងគោលការណ៍របស់យើងលែងគ្រប់គ្រងទៀតហើយ។ អ្នកគួរតែពិនិត្យឡើងវិញនូវល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងគោលការណ៍ដែលអាចអនុវត្តបានរួមទាំងការអនុវត្តសិទ្ធិឯកជននិងការប្រមូលទិន្នន័យអំពីមាតិកាណាមួយ។

 

 1. គ្មានការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើមាតិការបស់ភាគីទីបីឡើយ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចែកចាយបង្ហាញជាសាធារណៈអនុវត្តជាសាធារណៈធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរឬប្រើមាតិការបស់ភាគីទីបីណាមួយឡើយលើកលែងតែត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយលក្ខខណ្ឌនិងលក្ខខណ្ឌរបស់ Stumari ។

 

 1. ការបំពានរក្សាសិទ្ធិនិងគោលនយោបាយ DMCA ។ ប្រសិនបើអ្នកជឿជាក់ថាឯកសារមានទីតាំងឬភ្ជាប់ដោយ Stumari រំលោភបំពានច្បាប់រក្សាសិទ្ធិរបស់អ្នកសូមជូនដំណឹងដល់ Stumari ដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ច្បាប់រក្សាសិទ្ធិសហស្សវត្សរ៍ឌីជីថលរបស់យើង។

 

 1. ការបញ្ចប់គណនីរំលោភបំពានម្តងហើយម្តងទៀត។ Stumari គោរពសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់អ្នកដទៃនិងស្នើសុំឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងធ្វើដូចគ្នា។ អនុលោមតាមមាត្រា ១៧ នៃ USC 17 (i) នៃច្បាប់រក្សាសិទ្ធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងនឹងបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រប្រសិនបើក្នុងកាលៈទេសៈសមស្របអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានកំណត់ថាជាអ្នករំលោភបំពានច្បាប់ថតចម្លងឬសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងទៀត។ នៃ Stumari ឬផ្សេងទៀត។ យើងអាចបញ្ចប់ការចូលប្រើសម្រាប់អ្នកចូលរួមឬអ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានរកឃើញម្តងហើយម្តងទៀតដើម្បីផ្តល់ឬប្រកាសមាតិកាភាគីទីបីដែលការពារដោយគ្មានសិទ្ធិនិងការអនុញ្ញាតចាំបាច់។

 

 1. សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការធ្លាក់ចុះ។ ប្រសិនបើអ្នកជាម្ចាស់រក្សាសិទ្ធិឬភ្នាក់ងាររបស់ម្ចាស់រក្សាសិទ្ធិហើយជឿជាក់ថារាល់សំភារៈណាមួយដែលផ្តល់ជូនលើសេវាកម្មរំលោភលើសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធរបស់អ្នកអ្នកអាចបញ្ជូនសេចក្តីជូនដំណឹងដោយអនុលោមតាមច្បាប់រក្សាសិទ្ធិសហស្សវត្សរ៍ឌីជីថល (សូមមើល ១៧ USC 17) ("DMCA") ដោយផ្ញើសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការដកហូតដែលមានទ្រង់ទ្រាយត្រឹមត្រូវក្នុងការសរសេរទៅកាន់ភ្នាក់ងាររក្សាសិទ្ធិដែលបានកំណត់របស់ Stumari នៅផ្សារ ៥៨០, ផ្លូវលេខ ៥០០, សានហ្វ្រានស៊ីស្កូ, CA ៩៤១០៤ ។

 

 1. ការឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការធ្លាក់ចុះ។ ប្រសិនបើ Stumari ចាត់វិធានការឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការរំលោភបំពាននោះវានឹងមានការប៉ុនប៉ងស្មោះត្រង់ដើម្បីទាក់ទងទៅភាគីដែលបានធ្វើឱ្យមាតិកាបែបនេះអាចរកបានដោយប្រើអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលថ្មីបំផុតប្រសិនបើមានផ្តល់ជូនដោយភាគីនោះទៅ Stumari ។ សេចក្តីជូនដំណឹងណាមួយដែលរំលោភបំពាន DMCA អាចត្រូវបានបញ្ជូនទៅឱ្យភាគីដែលធ្វើឱ្យមាតិកាមានឬដល់ភាគីទីបីដូចជា ChillingEffects.org ។

 

 1. ការប្រឆាំងការជូនដំណឹង។ ប្រសិនបើអ្នកជឿថាមាតិកាបង្កើតដោយអ្នកប្រើរបស់អ្នកដែលត្រូវបានគេយកចេញពីគេហទំព័រមិនមានការរំលោភបំពានឬអ្នកមានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធភ្នាក់ងារម្ចាស់ការរក្សាសិទ្ធិឬអនុលោមតាមច្បាប់ដើម្បីប្រកាសនិងប្រើប្រាស់មាតិកាដែលអ្នកបានដាក់ស្នើ។ គេហទំព័រអ្នកអាចផ្ញើសេចក្តីជូនដំណឹងតបតដែលមានទ្រង់ទ្រាយត្រឹមត្រូវទៅភ្នាក់ងាររក្សាសិទ្ធិរបស់ Stumari ដោយប្រើព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដែលមានចែងខាងលើ។

 

 1. ការឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីជូនដំណឹងប្រឆាំងរបស់ DMCA ។ ប្រសិនបើការជូនដំណឹងតបតត្រូវបានទទួលដោយភ្នាក់ងាររក្សាសិទ្ធិរបស់ Stumari Stumari អាចផ្ញើច្បាប់ចម្លងនៃសេចក្តីជូនដំណឹងតបទៅភាគីដើមបណ្តឹងដែលជូនដំណឹងដល់ជននោះថាវាអាចផ្តល់មាតិកាដែលបានលុបចោលវិញក្នុងរយៈពេល ១០ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។ លុះត្រាតែម្ចាស់រក្សាសិទ្ធិដាក់ពាក្យបណ្តឹងស្នើសុំតុលាការប្រឆាំងនឹងអ្នកផ្តល់មាតិកាសមាជិកឬអ្នកប្រើប្រាស់មាតិកាដែលត្រូវបានដកចេញនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនឡើងវិញនៅលើគេហទំព័រក្នុងរយៈពេល ១០ ទៅ ១៤ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងប្រឆាំង។

 

 1. សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញា។ Stumari រក្សារាល់កម្មសិទ្ធិទាំងអស់នៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់យើងរួមទាំងសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធប៉ាតង់និងពាណិជ្ជសញ្ញា។

 

 1. គ្មានការផ្ទេរប្រាក់។ Stumari រក្សាសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាគ្រប់ប្រភេទដែលទាក់ទងនឹងគេហទំព័រនិងសេវាកម្មរួមមានសិទ្ធិថតចំលងប៉ាតង់ពាណិជ្ជសញ្ញានិងសិទ្ធិជាកម្មសិទ្ធិដទៃទៀត។ និក្ខិត្តសញ្ញាម៉ាកសញ្ញាក្រាហ្វិចនិងរូបសញ្ញាផ្សេងៗដែលត្រូវបានប្រើទាក់ទងនឹងវេបសាយនិងសេវាកម្មអាចជាពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ភាគីទីបីផ្សេងទៀត។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនផ្ទេរពីយើងមកអ្នកពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ភាគីទីបីណាមួយទេហើយសិទ្ធិទាំងអស់ចំណងជើងនិងចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះនិងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះនឹងនៅដដែល (រវាងភាគី) ។ យើងរក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដែលមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនអ្នកក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

 

 1. ជាពិសេស Stumari, Stumari.com និងរាល់ពាណិជ្ជសញ្ញាផ្សេងទៀតដែលបង្ហាញត្រូវបានបង្ហាញឬត្រូវបានប្រើនៅលើគេហទំព័រឬជាផ្នែកមួយនៃសេវាកម្មត្រូវបានចុះបញ្ជីឬពាណិជ្ជសញ្ញាច្បាប់ទូទៅឬសញ្ញាសេវាកម្មរបស់ Stumari, Inc. ពាណិជ្ជសញ្ញាទាំងនេះអាចមិនត្រូវបានថតចម្លង។ ទាញយកបង្កើតឡើងវិញប្រើកែប្រែឬចែកចាយតាមមធ្យោបាយណាមួយដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពី Stumari លើកលែងតែផ្នែកសំខាន់នៃច្បាប់ចម្លងមាតិកាដែលបានអនុញ្ញាត។

 

 1. ទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីមែល។ យើងប្រើអ៊ីមែលនិងមធ្យោបាយអេឡិចត្រូនិកដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់។

 

 1. ត្រូវការទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិក។ សម្រាប់គោលបំណងក្នុងកិច្ចសន្យាអ្នក (i) យល់ព្រមទទួលការទំនាក់ទំនងពីស្ទូម៉ារីតាមទំរង់អេឡិចត្រូនិចតាមរយៈអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលដែលអ្នកបានផ្ញើរឺតាមរយៈសេវាកម្ម។ និង (ii) យល់ព្រមថារាល់ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀងសេចក្តីជូនដំណឹងការបង្ហាញនិងទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតដែល Stumari ផ្តល់ដល់អ្នកតាមអេឡិចត្រូនិចបំពេញតាមតម្រូវការច្បាប់ដែលការប្រាស្រ័យទាក់ទងបែបនេះនឹងពេញចិត្តប្រសិនបើមានការសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ ផ្នែកនេះមិនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិដែលមិនអាចបំភ្លេចបានរបស់អ្នកឡើយ។

 

 1. សេចក្តីជូនដំណឹងផ្លូវច្បាប់ចំពោះភាពតានតឹងត្រូវតែសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងដែលធ្វើឡើងតាមរយៈអ៊ីម៉ែលឬប្រព័ន្ធសារឯកជនរបស់សេវាកម្មនឹងមិនក្លាយជាការជូនដំណឹងផ្លូវច្បាប់ចំពោះលោក Stumari ឬមន្រ្តីនិយោជិកភ្នាក់ងារឬតំណាងរបស់យើងនៅក្នុងស្ថានភាពណាមួយដែលការជូនដំណឹងទៅ Stumari ត្រូវបានទាមទារដោយកិច្ចសន្យាឬច្បាប់ឬបទបញ្ជាណាមួយឡើយ។

 

 1. ការបញ្ចប់។ អ្នកអាចលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយបិទគណនីរបស់អ្នកនៅពេលណាក៏បាន។ ការបញ្ចប់សេវាកម្ម Stumari មិនបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងឬកាតព្វកិច្ចមេធាវី - អតិថិជនទេ។
 2. អ្នកអាចបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់បញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះឬគណនីរបស់អ្នកជាមួយសេវាកម្មនេះអ្នកអាចបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ Stumari បាន។ ប្រសិនបើអ្នកចង់លុបទិន្នន័យគណនីអ្នកប្រើរបស់អ្នកសូមទាក់ទង Stumari តាមរយៈ info@Stumari.com ។ យើងនឹងរក្សាទុកនិងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នកដែលចាំបាច់ដើម្បីអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចច្បាប់របស់យើងដោះស្រាយវិវាទនិងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់យើងប៉ុន្តែការហាមឃាត់លើតម្រូវការច្បាប់យើងនឹងលុបចោលនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ។

 

 1. Stumari អាចបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ Stumari អាចបញ្ឈប់ការចូលទៅកាន់គេហទំព័ររឺផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រនៅពេលណាមួយដោយមានឬគ្មានមូលហេតុដោយមានឬគ្មានការជូនដំណឹងដែលមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗ។

 

 1. ទំនាក់ទំនងរវាងមេធាវីនិងការបញ្ចប់ការរស់រានមានជីវិតរបស់អតិថិជន។ ការបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយ Stumari មិនប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយអ្នកពិគ្រោះយោបល់ឬអតិថិជនដែលអ្នកបានរក្សាទុកតាមរយៈសេវាកម្ម Stumari ឡើយ។ រាល់កាតព្វកិច្ចកាតព្វកិច្ចនិងទំនួលខុសត្រូវខាងច្បាប់កិច្ចសន្យានិងក្រមសីលធម៌ទាំងអស់អាចបញ្ចប់នូវទំនាក់ទំនង Stumari បាន។

 

 1. បទប្បញ្ញត្តិមួយចំនួនបានបញ្ចប់ការរស់រានមានជីវិត។ បទប្បញ្ញត្តិទាំងអស់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលតាមធម្មជាតិរបស់ពួកគេគួរតែរស់រានមានជីវិតនឹងត្រូវបញ្ចប់ដោយបញ្ចប់ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងដែនកំណត់នៃបទប្បញ្ញត្តិនៃភាពជាម្ចាស់ការធានាការបដិសេធសំណងនិងការទទួលខុសត្រូវ។

 

 1. ការទូទាត់និងប្រតិបត្តិការ។

 

 1. ដំណើរការទូទាត់។ ការទូទាត់នឹងត្រូវបានដំណើរការដូចដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសំណើរនិង / ឬវិក័យប័ត្រហើយត្រូវបានយល់ព្រមដោយអតិថិជនស្របច្បាប់និងអ្នកពិគ្រោះយោបល់។ នៅពេលដែលការងារ (ឬផ្នែកមួយដែលត្រូវបានព្រមព្រៀងជាមុនជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដោយអតិថិជនស្របច្បាប់និងអ្នកពិគ្រោះយោបល់) ត្រូវបានកំណត់ថាបានបញ្ចប់ដោយអ្នកពិគ្រោះយោបល់អ្នកប្រើប្រាស់ Stumari នឹងជូនដំណឹងដល់អតិថិជនច្បាប់ថាការងារ (ឬផ្នែកដែលត្រូវបានព្រមព្រៀងជាមុន) ។ ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដោយអតិថិជនស្របច្បាប់និងអ្នកពិគ្រោះយោបល់) បានបញ្ចប់។ អតិថិជនផ្នែកច្បាប់ត្រូវតែបង់ប្រាក់ចំនួនដែលបានព្រមព្រៀងឬស្នើសុំការផ្លាស់ប្តូរ។ ប្រសិនបើអតិថិជនស្របច្បាប់មិនបានធ្វើសកម្មភាពបន្ទាប់ពីរយៈពេល ១០ ថ្ងៃ Stumari នឹងមានសិទ្ធិគិតថ្លៃកាតឥណទានគណនីធនាគារឬគណនី PayPal សម្រាប់ចំនួនទឹកប្រាក់ពេញលេញនៃថ្លៃឈ្នួលដែលបានព្រមព្រៀងឬវិក័យប័ត្រដែលគ្មានជម្លោះរួមទាំងសេវាកម្មឬដំណើរការដែលអាចអនុវត្តបាន។ ថ្លៃសេវា អតិថិជនផ្នែកច្បាប់អាចបញ្ជូនវិវាទលើការបង់ប្រាក់ទៅ info@Stumari.com ដែលបានផ្តល់ថាគាត់ឬនាងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតដែលមានចែងក្នុងផ្នែកទី ១៤ (នីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទអ្នកប្រើប្រាស់ - អ្នកប្រឹក្សាស្របច្បាប់) ។

 

 1. ការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការទូទាត់។ អ្នកទទួលខុសត្រូវរាល់ថ្លៃសេវាកម្មរួមមានពន្ធសេវាកម្មនិងថ្លៃដំណើរការទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នក។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្មអ្នកយល់ព្រមបង់ថ្លៃអ្នកពិគ្រោះយោបល់តាមរយៈចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានព្រមព្រៀងក្នុងការដេញថ្លៃឬវិក័យប័ត្រដែលគ្មានជម្លោះនិងថ្លៃសេវាកម្មនិងដំណើរការដែលពាក់ព័ន្ធលុះត្រាតែអ្នកជំទាស់នឹងវិក្កយបត្រដោយផ្ញើអ៊ីមែលទៅ info@Stumari.com និងប្រកាន់ខ្ជាប់។ ទៅនឹងលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតដែលមានចែងក្នុងផ្នែកទី ១៥ (នីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទអ្នកប្រើប្រាស់ - អ្នកប្រឹក្សាស្របច្បាប់) ។ អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្តល់ឱ្យយើងនូវមធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់ត្រឹមត្រូវ។

 

 1. ទំនួលខុសត្រូវរបស់ Stumari ។ Stumari យល់ព្រមបង្ហាញជូនអ្នកនូវវិក្កយបត្រពេញលេញនៃការគិតថ្លៃនីមួយៗជាមុនដើម្បីបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងកាតឥណទានឬគណនី PayPal របស់អ្នក។ Stumari យល់ស្របក្នុងការបង់ថ្លៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលទទួលបានតិចជាងសេវាកម្មឬថ្លៃដំណើរការប្រសិនបើមាន។

 

 1. ការអនុញ្ញាតការទូទាត់។ ដោយយល់ស្របនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះអ្នកកំពុងផ្តល់សិទ្ធិឱ្យ Stumari ដើម្បីគិតប្រាក់លើប័ណ្ណឥណទានតាមឯកសារគណនី PayPal ឬវិធីផ្សេងទៀតនៃការទូទាត់សម្រាប់ថ្លៃដែលអ្នកអនុញ្ញាតឱ្យ Stumari ពេញចិត្ត។ ដោយផ្អែកលើលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការដេញថ្លៃរបស់អ្នក Stumari អាចគិតថ្លៃអ្នកមួយដងឬម្តងទៀត។ អ្នកផ្តល់សិទ្ធិឱ្យ Stumari គិតលុយអ្នកនូវចំនួនទឹកប្រាក់ដែលជំពាក់អ្នកប្រើប្រឹក្សាណាមួយតាមរយៈសេវាកម្មក៏ដូចជាថ្លៃសេវាកម្មនិងថ្លៃដំណើរការ។ ដើម្បីចៀសវាងការសង្ស័យក្នុងករណីដែលអ្នកពិគ្រោះយោបល់ប្រើតែសេវាកម្មដើម្បីវិក្កយបត្រអ្នកសម្រាប់សេវាកម្មស្របច្បាប់ក្រៅពីសេវាកម្មដេញថ្លៃដោយដាក់កាតឥណទានឬគណនី PayPal របស់អ្នកនៅលើឯកសារជាមួយ Stumari ឬអ្នកដំណើរការទូទាត់ភាគីទីបីរបស់អ្នកអ្នកទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមថាល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទាត់ដែលមានចែងក្នុងផ្នែកទី 12 នេះត្រូវអនុវត្ត។

 

 

 1. ការធានាលើការទូទាត់សំណងរបស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់អ្នកប្រើប្រាស់មានកំណត់។ Stumari ធានានូវការទូទាត់វិក្កយបត្រអ្នកប្រើដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់នីមួយៗសម្រាប់ការបញ្ចប់ការងារ (ឬផ្នែកដែលត្រូវបានយល់ព្រមជាមុនជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដោយអតិថិជនផ្នែកច្បាប់និងអ្នកពិគ្រោះយោបល់) សម្រាប់អតិថិជនស្របច្បាប់ (ការធានារ៉ាប់រងការទូទាត់មានកំណត់របស់ Stumari) ដែលអាស្រ័យលើ ល័ក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម ("លក្ខខណ្ឌនៃការធានាការទូទាត់មានកំណត់")៖

 

 1. អតិថិជនផ្នែកច្បាប់មិនបានបំពេញនូវវិក្កយបត្ររបស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ (ចំនួនប្រាក់ដុល្លារនៃវិក័យប័ត្របែបនេះ“ ចំនួនទឹកប្រាក់វិក័យប័ត្រដែលមិនបានបង់ប្រាក់”) នៅចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃប្រតិទិនទី ១០ (១០) បន្ទាប់ពីវិក័យប័ត្រត្រូវបានដាក់ជូន (កាលបរិច្ឆេទបែបនេះ“ កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃការទូទាត់ប្រាក់សំណងរបស់អតិថិជនស្របច្បាប់”)

 

 1. អ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅឱ្យ Stumari នូវចំនួនទឹកប្រាក់វិក័យប័ត្រដែលមិនបានបង់ក្នុងរយៈពេល i ក្នុងរយៈពេល ២១ ថ្ងៃនៃថ្ងៃប្រតិទិនដោយចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃភ្លាមៗបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃការទូទាត់ប្រាក់សំណងរបស់អតិថិជន (ក្នុងរយៈពេលនោះ“ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ រយៈពេលនៃការដាក់ពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ ") និង (ii) ផ្តល់ព័ត៌មានលំអិតអំពីហេតុការណ៍និងកាលៈទេសៈដែលសមហេតុផលរួមទាំងហេតុផលដែលផ្តល់ដោយអតិថិជនផ្នែកច្បាប់ចំពោះការខកខានមិនបានទូទាត់ប្រាក់និង / ឬហេតុផលណាមួយដែលមេធាវីអាចធ្វើបានល្អ។ ជំនឿសន្និដ្ឋានលើមូលហេតុដែលអតិថិជនបដិសេធមិនទូទាត់ប្រាក់សំណង (ការទាមទារបែបនេះ“ សំណើធានាការទូទាត់មានកំណត់”) ។ ការខកខានក្នុងការដាក់សំណើធានាលើការទូទាត់មានកំណត់ក្នុងរយៈពេលនៃការដាក់ពាក្យបណ្តឹងទាមទារសំណងរបស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ត្រូវបង្កើតបានជាការលះបង់សិទ្ធិរបស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ជាអចិន្ត្រៃយ៍អំពីសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការទទួលបានចំនួនទឹកប្រាក់វិក័យប័ត្រដែលមិនបានបង់ប្រាក់ពីមនុស្សឬអង្គភាពរួមទាំង Stumari និងអតិថិជនស្របច្បាប់។ ក្នុងកម្រិតដែល Stumari កំណត់ដោយការសំរេចចិត្តរបស់ខ្លួននិងដាច់ខាតថាវាសមហេតុផលខាងពាណិជ្ជកម្មក្នុងការធ្វើដូច្នេះវាអាចបន្តការខិតខំប្រមូលប្រាក់ជាមួយអតិថិជនស្របច្បាប់ហើយប្រសិនបើទទួលបានជោគជ័យអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងទទួលបានចំណែករបស់ខ្លួននៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលប្រមូលបាន។ ដកការចំណាយក្នុងការប្រមូលហោប៉ៅរបស់ស្ទូម៉ារីសមស្របតាម ១២. ខាងលើ។

 

 1. ក្នុងករណីដែលអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់បានដាក់សំណើរធានាលើការទូទាត់ប្រាក់មានកំណត់ក្នុងរយៈពេលនៃការដាក់ពាក្យបណ្តឹងទាមទារសំណងរបស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ហើយការស្នើសុំបែបនេះមានព័ត៌មានដែលមានចែងក្នុងប្រការ ១៤ ខ។ ខាងលើ, Stumari នឹងព្យាយាមដោយស្មោះត្រង់ក្នុងការធ្វើការជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ផ្នែកច្បាប់និងអ្នកប្រឹក្សាដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់សម្រាប់រយៈពេលរហូតដល់ ៧ (៧) ថ្ងៃប្រតិទិនគិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការធានាលើការទូទាត់សំណងមានកំណត់ (រយៈពេលនោះ“ បញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការទូទាត់ រយៈពេលសំរបសំរួល”) ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលជាកម្មវត្ថុនៃសំណើធានាលើការទូទាត់មានកំណត់ (“ បញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងការទូទាត់”) ។ ក្នុងករណីដែលបញ្ហាទាក់ទងនឹងការទូទាត់ប្រាក់ត្រូវបានដោះស្រាយដោយជោគជ័យក្នុងរយៈពេលនៃការសម្រុះសម្រួលបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងការទូទាត់ដែលជាផ្នែកមួយនៃអតិថិជនផ្នែកច្បាប់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយប្រសិនបើពាក់ព័ន្ធ Stumari នឹងចាត់វិធានការជាជំហាន ៗ ដើម្បីប្រតិបត្តិតាមការព្រមព្រៀង។ ដំណោះស្រាយ។

 

 1. ក្នុងករណីដែលបញ្ហាទាក់ទងនឹងការទូទាត់នៅតែមិនត្រូវបានដោះស្រាយនៅចុងបញ្ចប់នៃរយៈពេលសំរបសំរួលបញ្ហាទាក់ទងនឹងការទូទាត់ដោយមិនលើសពីថ្ងៃទីប្រាំពីរ (៧) ថ្ងៃប្រតិទិនបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់រយៈពេលនៃការសម្រុះសម្រួលដែលមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងការបង់ប្រាក់ ( កាលបរិច្ឆេទដែលការប្តេជ្ញាចិត្តបែបនេះត្រូវបានសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅអ្នកពិគ្រោះយោបល់អតិថិជនផ្នែកច្បាប់និងអ្នកប្រើដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ "កាលបរិច្ឆេទកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលមានជម្លោះ") Stumari ត្រូវធ្វើការសំរេចចិត្តដោយឆន្ទានុសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួននិងដាច់ខាត ("សេចក្តីសំរេចចិត្តដ៏ចម្រូងចម្រាសនៃបញ្ហាម៉្យាង)" ។ ព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកប្រឹក្សាដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយប្រសិនបើបានផ្តល់ជូនអតិថិជនស្របច្បាប់ថាតើលក្ខណៈនិងគុណភាពនៃសេវាកម្មច្បាប់ដែលទាក់ទងនឹងការងារដែលទាក់ទងនឹងការងារដែលទាក់ទងនឹងបទដ្ឋានឧស្សាហកម្មបទប្បញ្ញត្តិនៃការដេញថ្លៃដែលពាក់ព័ន្ធនិងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ និងល័ក្ខខ័ណ្ឌ។ ប្រសិនបើលោក Stumari សំរេចចិត្តលើបញ្ហាទាក់ទងនឹងការបង់ប្រាក់ក្នុងការអនុគ្រោះដល់អ្នកប្រើដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់នោះ Stumari នឹងផ្ញើចំនួនទឹកប្រាក់វិក័យប័ត្រដែលមិនបានចំណាយទៅអោយអ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុងរយៈពេលប្រាំពីរ (៧) ថ្ងៃប្រតិទិនបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលមានវិវាទនិងចំនួនអ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់។ ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាបានប្រគល់សិទ្ធិទាំងអស់របស់គាត់ដោយគោរពទៅនឹងបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងការបង់ប្រាក់ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាការទូទាត់។ ទោះបីជាមានអ្វីដែលបានបញ្ជាក់នៅទីនេះឬផ្ទុយពីនេះក៏ដោយប្រាក់ដុល្លារដែលបានស្វែងរកនៅក្រោមផ្នែកនេះមានចំនួន ១៤ មិនត្រូវលើសពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានចុះកិច្ចសន្យាដំបូងរវាងអតិថិជនផ្នែកច្បាប់និងអ្នកប្រឹក្សាដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ទាក់ទងនឹងការងារឬចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានព្រមព្រៀងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងលិខិតភ្ជាប់ពាក្យឬផ្សេងទៀត ការព្រមព្រៀងជាលាយលក្ខណ៍អក្សររវាងភាគីនិងក្នុងករណីណាក៏ដោយមិនត្រូវលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារអាមេរិកទេចំពោះរាល់វិក័យប័ត្រដែលមិនបានបង់ប្រាក់ទាំងអស់ដែលបានផ្ញើដោយអ្នកប្រើប្រាស់ប្រឹក្សាដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅអតិថិជនច្បាប់។

 

 1. ប្រសិនបើលោក Stumari សំរេចចិត្តលើបញ្ហាទាក់ទងនឹងការទូទាត់ប្រាក់សំណងដល់អតិថិជនស្របច្បាប់នោះអតិថិជនច្បាប់នឹងមិនមានកាតព្វកិច្ចបង់លុយចំនួនទឹកប្រាក់វិក័យប័ត្រដែលមិនបានបង់ប្រាក់ទៅឱ្យអ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់នោះទេហើយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាបានប្រគល់សិទ្ធិរបស់គាត់ទាំងអស់។ ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាការទូទាត់ទាក់ទងនឹងការទូទាត់ប្រាក់ដល់លោក Stumari ដែលជាកាលបរិច្ឆេទកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលមានជម្លោះ។ ក្នុងករណីបែបនេះអ្នកប្រើប្រាស់ប្រឹក្សាយោបល់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាបានលះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការស្វែងរកចំនួនទឹកប្រាក់ពីអតិថិជនស្របច្បាប់ហើយ (ii) មានសិទ្ធិផ្តួចផ្តើមដំណើរការអាជ្ញាកណ្តាលដែលមានកាតព្វកិច្ចទាក់ទងទៅនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានទូទាត់ដោយមិនរាប់បញ្ចូល។ ភាពតានតឹងដែលស្មើនឹងដំណើរការនីតិវិធីដែលមានចែងក្នុងផ្នែកទី ២១.៣។ តាមរយៈអាជ្ញាកណ្តាលដោយផ្តល់ជូនសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលដប់ (១០) ថ្ងៃនៃថ្ងៃប្រតិទិនបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់កាលបរិច្ឆេទកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលមានវិវាទរបស់ Stumari (រយៈពេលនោះ“ រយៈពេលបោះឆ្នោតវិវាទការវិវាទវិវាទ” ) ។ ក្នុងករណីអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកប្រឹក្សាដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់មិនប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្តួចផ្តើមដំណើរការអាជ្ញាកណ្តាលក្នុងកំឡុងពេលបោះឆ្នោតអាជ្ញាកណ្តាលវិវាទនៃការទូទាត់ប្រាក់សំណងនោះគាត់នឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាបានលះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងការទូទាត់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានវិក័យបត្រដោយមិនបានបង់ប្រាក់។

 

 1. ប្រសិនបើ Stumari ដឹងថាកាតឥណទានឯកសារអេឡិកត្រូនិចរបស់អតិថិជនស្របច្បាប់រឺវិធីបង់ប្រាក់ផ្សេងទៀតមិនមានសុពលភាពឬគួរតែដឹងថាអតិថិជនស្របច្បាប់មិនមានហេតុផលត្រឹមត្រូវទាំងមិនចង់រឺមិនអាចធ្វើការទូទាត់ប្រាក់បាន។ សំរាប់ការងាររឺវិក័យប័ត្រការងាររឺវិក័យប័ត្រគ្មានប្រាក់ឈ្នួលនៅលើ Stumari Stumari នឹងជូនដំណឹងថាអ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់របស់អតិថិជនស្របច្បាប់អ្នកប្រើប្រាស់ / អ្នកប្រើប្រាស់អំពីបញ្ហាសក្តានុពលទាក់ទងនឹងការទូទាត់ (នៅទីនេះ“ សេចក្តីជូនដំណឹង”) ។ សេវាកម្មទាំងអស់ដែលអនុវត្តដោយអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកប្រឹក្សាដែលបានបញ្ជាក់មុនការជូនដំណឹងគឺស្ថិតនៅក្រោម“ ការធានាការទូទាត់មានកំណត់” ទោះបីជាសេវាកម្មទាំងអស់ដែលអនុវត្តដោយអ្នកប្រើដែលបានបញ្ជាក់ដែលបានភ្ជាប់ទៅនឹងសេចក្តីជូនដំណឹងនឹងមិនត្រូវបានអនុវត្ត“ ការធានាការទូទាត់មានកំណត់” ក៏ដោយ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវបញ្ជូនវិក័យប័ត្រទៅអតិថិជនស្របច្បាប់សម្រាប់សេវាកម្មដែលបានអនុវត្តបន្តតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនោះ Stumari នឹងនៅតែខិតខំប្រមូលប្រាក់សម្រាប់សេវាកម្មទាំងនោះដែលអនុវត្តដោយអ្នកប្រើប្រាស់ប្រឹក្សាយោបល់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់។

 

 1. នីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទវិវាទអ្នកប្រើដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយអតិថិជនស្របច្បាប់។ ក្នុងករណីដែលអតិថិជនស្របច្បាប់មានជំនឿជឿជាក់ថាលក្ខណៈឬគុណភាពនៃសេវាកម្មច្បាប់ដែលផ្តល់ដោយអ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ទាក់ទងនឹងការងារដែលពាក់ព័ន្ធមិនត្រូវគ្នានឹងបទដ្ឋានឧស្សាហកម្មឬបទប្បញ្ញត្តិនៃការដេញថ្លៃដែលពាក់ព័ន្ធឬលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនិង ល័ក្ខខ័ណ្ឌរឺចំនួនទឹកប្រាក់សំរាប់សេវាកម្មផ្នែកច្បាប់ដែលផ្តល់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់មិនត្រូវគ្នានឹងការដេញថ្លៃនោះទេ (បញ្ហានេះ“ សេវាកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា”) គាត់នឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតិអោយកាត់ទុកនូវចំនួនទឹកប្រាក់ដែលមានជម្លោះ។ ប្រធានបទនៃបញ្ហានេះ ("ចំនួនទឹកប្រាក់ទូទាត់ដកប្រាក់") ដែលត្រូវអនុវត្តតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម (“ លក្ខខណ្ឌចំនួនទឹកប្រាក់ទូទាត់ដកប្រាក់”)៖

 

 1. ក្នុងរយៈពេលដប់ (១០) ថ្ងៃនៃថ្ងៃប្រតិទិននៃកាលបរិច្ឆេទនៃវិក័យប័ត្រដែលពាក់ព័ន្ធ (រយៈពេលនោះ“ សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការវិវាទរបស់អតិថិជនស្របច្បាប់”) អតិថិជនផ្នែកច្បាប់ត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដល់លោក Stumari ដោយរៀបរាប់លំអិតអំពីហេតុផលនិងកាលៈទេសៈដែលជាមូលដ្ឋាន នៃបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម (នីមួយៗ“ សេចក្តីជូនដំណឹងវិវាទទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម”) ។ ការខកខានរបស់អតិថិជនក្នុងការបញ្ជូនសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីវិវាទដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្មនៅក្នុងកំឡុងពេលជូនដំណឹងអំពីវិវាទរបស់អតិថិជនស្របច្បាប់នឹងត្រូវលះបង់ជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់អតិថិជនស្របច្បាប់អំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការជំទាស់នឹងចំនួនទឹកប្រាក់នៃការទូទាត់ដកប្រាក់ដែលចំនួននេះនឹងត្រូវបានគិតថ្លៃលើឯកសាររបស់អតិថិជនស្របច្បាប់។ កាតឥណទានគណនី PayPal ឬវិធីសាស្រ្តទូទាត់ផ្សេងៗដែលត្រូវបានអនុម័តស្របតាមផ្នែកទី ១៣ ។ នៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ។

 

 1. ក្នុងករណីដែលអតិថិជនស្របច្បាប់បញ្ជូនសេចក្តីជូនដំណឹងវិវាទទាក់ទងនឹងសេវាកម្មនៅក្នុងកំឡុងពេលជូនដំណឹងអំពីវិវាទរបស់អតិថិជនស្របច្បាប់ហើយសំណើបែបនេះមានព័ត៌មានដែលមានចែងក្នុងប្រការ ១៥ ក។ ខាងលើ, Stumari នឹងព្យាយាមដោយស្មោះត្រង់ក្នុងការធ្វើការជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ច្បាប់និងអ្នកប្រឹក្សាដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់សម្រាប់រយៈពេលរហូតដល់ដប់ប្រាំ (១៥) ថ្ងៃប្រតិទិនគិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃសេចក្តីជូនដំណឹងវិវាទទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម (ក្នុងរយៈពេលនោះ“ សេវាកម្មដែលមានជម្លោះ។ រយៈពេលសំរបសំរួលបញ្ហាពេលវេលា”) ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម។ ក្នុងករណីដែលសេវាកម្មទាក់ទងនឹងវិវាទត្រូវបានដោះស្រាយដោយជោគជ័យនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការសម្រុះសម្រួលបញ្ហាដែលមានវិវាទទាក់ទងនឹងសេវាកម្មសេវាកម្មនីមួយៗរបស់អតិថិជនផ្នែកច្បាប់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយប្រសិនបើពាក់ព័ន្ធ Stumari នឹងចាត់វិធានការជាជំហាន ៗ ដើម្បីប្រតិបត្តិតាមការព្រមព្រៀង។ ដំណោះស្រាយ។

 

 1. ក្នុងករណីដែលបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាកម្មនៅតែមិនត្រូវបានដោះស្រាយនៅចុងបញ្ចប់នៃរយៈពេលសំរបសំរួលបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្មដោយមិនលើសពីថ្ងៃទី ១៤ (១៤) នៃថ្ងៃប្រតិទិនបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់នៃរយៈពេលសំរបសំរួលបញ្ហាទាក់ទងនឹងសេវាកម្មដែលមានជាប់ទាក់ទងនឹង Stumari ត្រូវធ្វើការសំរេចចិត្តដោយសំរេចចិត្តជាដាច់ខាត (“ សេចក្តីសំរេចចិត្តបញ្ហាទាក់ទងនឹងបញ្ហាសេវាកម្ម”) និងផ្អែកលើព័ត៌មានដែលផ្តល់ជូនដោយអ្នកប្រើប្រាស់ផ្នែកច្បាប់និងអ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើលក្ខណៈនិងគុណភាពនៃសេវាកម្មច្បាប់។ បានបង្ហាញទាក់ទងនឹងការងារដែលជាកម្មវត្ថុនៃសេវាកម្មដែលទាក់ទងនឹងវិវាទដែលត្រូវនឹងស្តង់ដារឧស្សាហកម្មបទប្បញ្ញត្តិនៃការដេញថ្លៃពាក់ព័ន្ធនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ។ ប្រសិនបើ Stumari សំរេចចិត្តសេវាកម្មទាក់ទងនឹងបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាកម្មដើម្បីគាំទ្រអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់នោះអតិថិជនស្របច្បាប់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចទូទាត់ចំនួនដកប្រាក់ដកហូតទៅឱ្យអ្នកពិគ្រោះយោបល់បែបនេះក្នុងរយៈពេលប្រាំពីរ (៧) ថ្ងៃប្រតិទិនបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទដែល អតិថិជនផ្នែកច្បាប់ត្រូវបានជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីសេចក្តីសំរេចចិត្តបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម Stumari ("សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីសេចក្តីសំរេចចិត្តដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម Stumari") ។ ក្នុងករណីដែលអតិថិជនផ្នែកច្បាប់ខកខានមិនបានទូទាត់ប្រាក់ឱ្យបានទាន់ពេលវេលាលោក Stumari នឹងប្រគល់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដកហូតជាស្ថាពរជូនដល់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលនឹងប្រគល់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការសងសំណងចំពោះចំនួនទឹកប្រាក់នោះទៅឱ្យក្រុមហ៊ុន Stumari ដែលអាចសំរេចចិត្តតាមនីតិវិធីទូទាត់ប្រាក់សំណង។ ទៅផ្នែកទី ១៣ ឃនិង / ឬបោះឆ្នោតដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិនិងដំណោះស្រាយរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងកូនក្តីស្របច្បាប់។

 

 1. ប្រសិនបើ Stumari សំរេចចិត្តសេវាកម្មទាក់ទងនឹងបញ្ហាវិវាទទាក់ទងនឹងអតិថិជនស្របច្បាប់នោះអតិថិជនផ្នែកច្បាប់នឹងមិនមានកាតព្វកិច្ចបង់ប្រាក់សំណងដកហូតដល់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់នោះទេហើយត្រូវបានចាត់ទុកថាបានប្រគល់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនទាំងអស់។ ដោយគោរពទៅនឹងបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្មទាក់ទងនឹងបញ្ហា Stumari ។ ក្នុងករណីនេះអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវ (ខ្ញុំ) ត្រូវបានចាត់ទុកថាបានលះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការស្វែងរកចំនួនទឹកប្រាក់ពីអតិថិជនស្របច្បាប់ហើយ (ii) មានសិទ្ធិផ្តួចផ្តើមដំណើរការអាជ្ញាកណ្តាលដែលជាប់កាតព្វកិច្ចទាក់ទងនឹងចំនួនទឹកប្រាក់នៃការកាត់ទុកប្រឆាំងនឹង ភាពតានតឹងដែលស្មើនឹងដំណើរការនីតិវិធីដែលមានចែងក្នុងផ្នែកទី ២១.៣។ តាមរយៈអាជ្ញាកណ្តាលដោយផ្តល់ជូនសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលដប់ (១០) ថ្ងៃប្រតិទិនបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការសម្រេចចិត្តដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ (ក្នុងរយៈពេលនោះ“ រយៈពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអាជ្ញាកណ្តាលពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាកម្ម។ ”) ។ ក្នុងករណីដែលអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកប្រឹក្សាដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់មិនប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការចាប់ផ្តើមដំណើរការអាជ្ញាកណ្តាលក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតអំឡុងពេលបោះឆ្នោតអាជ្ញាកណ្តាលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាកម្មនោះគេនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាបានលះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនជាអចិន្ត្រៃយ៍នូវចំនួនទឹកប្រាក់នៃការទូទាត់ប្រាក់កាត់ទុក។ ។

ក្នុងករណីដែលអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់និងអតិថិជនស្របច្បាប់មានសិទ្ធិទទួលបាននូវសិទ្ធិដែលមានចែងក្នុងផ្នែកទី ១៤ និងជំពូកទី ១៥ នីតិវិធីដែលមានចែងក្នុងផ្នែកទី ១៥ ត្រូវមានអាទិភាពជាងនីតិវិធីដែលមានចែងក្នុងផ្នែកទី ១៤ និងអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់។ អ្នកពិគ្រោះយោបល់យល់ព្រមលះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងការស្វែងរកសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដែលមានចែងក្នុងផ្នែកទី ១៣ ទាក់ទងនឹងអង្គហេតុនិងកាលៈទេសៈដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាវិវាទទាក់ទងនឹងការបង់ប្រាក់។ នីតិវិធីដែលមានចែងក្នុងផ្នែកទី ១៥ នេះត្រូវបានចាត់ទុកជា “ នីតិវិធីដោះស្រាយជំលោះវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ” ។

 

 1. ការបដិសេធនៃការធានា។ យើងផ្តល់ជូនសេវាកម្មរបស់យើងហើយយើងមិនសន្យាឬធានាអំពីសេវាកម្មនេះទេ។ សូមអានផ្នែកនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់។ អ្នកគួរតែយល់ពីអ្វីដែលត្រូវរំពឹង។

 

 1. Stumari ផ្តល់ជូនគេហទំព័រនិងសេវាកម្ម“ ក៏ដូចជា” ដោយគ្មានការធានា។ ដោយមិនកំណត់នូវអ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើទេនោះ Stumari សូមបដិសេធរាល់ការធានាមិនថាបង្ហាញដោយយោងឬតាមលក្ខន្តិកៈទាក់ទងនឹងវេបសាយនិងសេវាកម្មដែលរួមបញ្ចូលទាំងការធានាការធ្វើជំនួញភាពត្រឹមត្រូវសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ចំណងជើងសុវត្ថិភាពភាពត្រឹមត្រូវនិងមិនរំលោភបំពាន។

 

 1. ជាពិសេស Stumari មិនមានការតំណាងឬការធានាថាព័ត៌មានដែលយើងផ្តល់ជូនឬដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនតាមរយៈសេវាកម្មមានភាពត្រឹមត្រូវអាចទុកចិត្តបានឬត្រឹមត្រូវនោះទេ។ សេវាកម្មនឹងបំពេញតាមតំរូវការរបស់អ្នក។ សេវាកម្មនឹងមាននៅពេលវេលាឬទីតាំងជាក់លាក់ណាមួយដែលសេវាកម្មនឹងមានមុខងារមិនមានការរំខានឬមានសុវត្ថិភាព។ រាល់ពិការភាពឬកំហុសណាមួយនឹងត្រូវបានកែដំរូវ ឬសេវាកម្មមិនមានមេរោគឬសមាសធាតុបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀត។ អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងនិងហានិភ័យនៃការបាត់បង់ដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានមាតិកាឬសម្ភារៈផ្សេងទៀតដែលទទួលបានពីសេវាកម្ម។ យុត្តាធិការមួយចំនួនកំណត់ឬមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការអះអាងពីការធានាដូច្នេះបទប្បញ្ញត្តិនេះអាចមិនអនុវត្តចំពោះអ្នកទេ។

 

 1. ដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវ។ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតឬការបាត់បង់ដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នកឬកើតឡើងក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេ។ សូមអានផ្នែកនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់។ វាកំណត់កាតព្វកិច្ចរបស់យើងចំពោះអ្នក។

 

 1. ចំពោះវិសាលភាពដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតិដោយច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបានក្នុងករណីគ្មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកចំពោះការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញការប្រើប្រាស់ឬទិន្នន័យឬចំពោះការខូចខាតដោយចៃដន្យដោយប្រយោលពិសេសផលប៉ះពាល់ឬគំរូណាមួយឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដែលកើតឡើងពី (ខ្ញុំ ) ការប្រើការបង្ហាញឬការបង្ហាញមាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើរបស់អ្នក។ (ii) ការប្រើប្រាស់ឬអសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។ (iii) សេវាកម្មជាទូទៅឬកម្មវិធីឬប្រព័ន្ធដែលធ្វើឱ្យសេវាកម្មមាន។ ឬ (iv) អន្តរកម្មផ្សេងទៀតជាមួយ Stumari ឬអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មផ្សេងទៀតមិនថាផ្អែកលើការធានាកិច្ចសន្យាធ្វើទារុណកម្ម (រាប់បញ្ចូលទាំងការធ្វេសប្រហែស) ឬទ្រឹស្តីច្បាប់ផ្សេងទៀតនិងថាតើ Stumari ត្រូវបានគេជូនដំណឹងអំពីលទ្ធភាពនៃការខូចខាតបែបនេះឬអត់។ ហើយទោះបីជាសំណងដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានរកឃើញថាមិនបានទទួលនូវគោលបំណងសំខាន់ក៏ដោយ។ Stumari នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបរាជ័យឬការពន្យាពេលដោយសារបញ្ហាហួសពីការគ្រប់គ្រងសមហេតុផលរបស់យើង។ យុត្តាធិការមួយចំនួនមានកំណត់ឬមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការបដិសេធការទទួលខុសត្រូវដូច្នេះបទប្បញ្ញត្តិនេះអាចមិនអនុវត្តចំពោះអ្នកឡើយ។

 

 1. អ្នកទទួលផលពីតតិយជន។ អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកប្រឹក្សាត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់អ្នកទទួលផលពីតតិយជននៃផ្នែកនេះនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់។ រាល់ព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់ដែលបានផ្តល់ជូននៅលើសេវាកម្មគឺសម្រាប់គោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ។ Stumari និងអ្នកបង្កើតមាតិកាបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានព័ត៌មានស្របច្បាប់បដិសេធរាល់ការធានាទាំងការបង្ហាញឬការបញ្ជាក់លក្ខន្តិកៈបើមិនដូច្នេះទេរួមបញ្ចូលទាំងការមិនកំណត់លើការធានាដែលអាចបញ្ជាក់បានចំពោះទំនិញការមិនរំលោភលើសិទ្ធិរបស់ភាគីទីបីនិងភាពត្រឹមត្រូវសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់។ ដល់កំរិតពេញលេញដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។ ក្នុងករណីគ្មាន Stumari ឬអ្នកប្រើប្រាស់ទីប្រឹក្សាត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយ (រួមទាំងការខូចខាតដោយចៃដន្យនិងការខូចខាតការរងរបួសផ្ទាល់ខ្លួន / ការស្លាប់ខុសការខាតបង់ប្រាក់ចំណេញឬការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីទិន្នន័យបាត់បង់ឬការរំខានអាជីវកម្ម) ដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់ឬ អសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មឬមាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់មិនថាផ្អែកលើការធានាកិច្ចសន្យាការធ្វើទារុណកម្មឬទ្រឹស្តីច្បាប់ណាមួយផ្សេងទៀតនិងថាតើការស្ទាក់ស្ទើរឬការចូលរួមរបស់មាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានណែនាំអំពីលទ្ធភាពនៃការខូចខាតទាំងនោះទេ។ ទាំង Stumari និងអ្នកចូលរួមនៃមាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការរងរបួសផ្ទាល់ខ្លួនរួមទាំងការស្លាប់ដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់ឬការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវនៃសេវាកម្មឬមាតិកាបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់។

 

 1. ការដោះលែងនិងការបញ្ជាក់សំណង។

 

 1. អ្នកយល់ព្រមសងជំងឺចិត្តនិងប្រកាន់យក Stumari ដែលគ្មានគ្រោះថ្នាក់ពីនិងការទាមទារនិងការចំណាយណាមួយរួមទាំងថ្លៃឈ្នួលមេធាវីដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនិងសេវាកម្មរបស់អ្នករួមទាំងមិនកំណត់ចំពោះការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

 

 1. ប្រសិនបើអ្នកមានជម្លោះជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់មួយរឺច្រើនអ្នកដោះលែង Stumari ពីការទាមទារការទាមទារនិងការខូចខាត (ពិតនិងផលប៉ះពាល់) គ្រប់ប្រភេទនិងធម្មជាតិដែលគេស្គាល់និងមិនស្គាល់ដែលកើតឡើងចេញពីឬតាមវិធីណាដែលទាក់ទងនឹងជម្លោះបែបនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នករស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអ្នកលះបង់ក្រមរដ្ឋប្បវេណីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា §១៥៤២ ដែលនិយាយថា៖“ ការដោះលែងជាទូទៅមិនលាតត្រដាងបណ្តឹងណាមួយដែលម្ចាស់បំណុលមិនស្គាល់ឬសង្ស័យថាមាននៅក្នុងការពេញចិត្តរបស់គាត់នៅពេលប្រតិបត្តិការដោះលែងនោះទេប្រសិនបើ ស្គាល់គាត់ច្បាស់ជាប៉ះពាល់ដល់ការដោះស្រាយរបស់គាត់ជាមួយកូនបំណុល” ។

 

 

 1. ការកែប្រែលក្ខន្តិកៈនៃការប្រើប្រាស់។ Stumari អាចនឹងធ្វើវិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពីមួយពេលទៅមួយពេលហើយតាមការសំរេចចិត្តរបស់លោក Stumari ។ យើងនឹងផ្តល់ការជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់អំពីការផ្លាស់ប្តូរឯកសារចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ (i) ដោយផ្ញើការជូនដំណឹងទៅអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលបឋមដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកដែលនឹងមានប្រសិទ្ធិភាពភ្លាមៗនៅពេលដែលយើងផ្ញើអ៊ីមែលនេះនិង / ឬ (ii) តាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើង។ យ៉ាងហោចណាស់ ៣០ ថ្ងៃមុនការផ្លាស់ប្តូរមានប្រសិទ្ធិភាពដោយប្រកាសសេចក្តីជូនដំណឹងនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ ការផ្លាស់ប្តូរមិនមែនជាសម្ភារៈក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗ។ យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យភ្ញៀវទេសចរពិនិត្យមើលទំព័រនេះឱ្យបានញឹកញាប់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរណាមួយចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ ការបន្តប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទដែលមានប្រសិទ្ធិភាពនៃកំណែដែលបានកែសម្រួលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបង្កើតការទទួលយករបស់អ្នកនូវលក្ខខណ្ឌនានា។

 

 1. ច្រើន។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា។ អ្នកនិងអ្នកតែម្នាក់គត់ទទួលខុសត្រូវចំពោះកាតព្វកិច្ចណាមួយដែលអ្នកព្រមព្រៀងក្រោមកិច្ចសន្យានេះ។ ប្រសិនបើយើងពាក់ព័ន្ធនឹងការរួមបញ្ចូលគ្នាឬយើងត្រូវបានទិញយើងអាចផ្ទេរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដរាបណាសិទ្ធិរបស់អ្នកត្រូវបានការពារ។ អ្នកអាចយល់ស្របនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះប្រសិនបើអ្នកអាចបង្កើតកិច្ចសន្យាចងនៅក្នុងរដ្ឋរបស់អ្នក។ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះរួមទាំងគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងពេញលេញរវាងយើងហើយមិនមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតត្រូវបានអនុវត្តឡើយ។

 

 1. ច្បាប់​គ្រប់គ្រង។ លើកលែងតែច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបានបើមិនដូច្នេះទេកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអ្នកនិងស្តូម៉ារីនិងការចូលប្រើឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រឬសេវាកម្មត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់សហព័ន្ធនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងច្បាប់របស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដោយមិនគិតពី ប្រឆាំងនឹងបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់។ អ្នកនិង Stumari យល់ព្រមបញ្ជូនទៅយុត្តាធិការផ្តាច់មុខនិងទីកន្លែងនៃតុលាការដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងនិងខោនធីនៃសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលើកលែងតែមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

 

 1. ភាពធ្ងន់ធ្ងរ។ ប្រសិនបើផ្នែកណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនមានសុពលភាពឬមិនអាចអនុវត្តបាននោះផ្នែកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងត្រូវបានបកស្រាយដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីចេតនាដើមរបស់ភាគី។ ផ្នែកដែលនៅសល់នឹងនៅតែមានប្រសិទ្ធិភាពពេញលេញ។ ការខកខានណាមួយនៅក្នុងផ្នែករបស់ Stumari ក្នុងការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការលះបង់សិទ្ធិរបស់យើងក្នុងការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិនោះទេ។ សិទ្ធិរបស់យើងក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងរស់រានមានជីវិតពីការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

 

 1. ដែនកំណត់នៃរយៈពេលនៃសកម្មភាព។ អ្នកយល់ព្រមថាបុព្វហេតុនៃសកម្មភាពណាមួយដែលទាក់ទងនឹងឬកើតឡើងចេញពីទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយ Stumari ត្រូវតែចាប់ផ្តើមក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីមូលហេតុនៃសកម្មភាពកើតឡើង។ បើមិនដូច្នោះទេមូលហេតុនៃសកម្មភាពបែបនេះត្រូវបានរារាំងជាអចិន្ត្រៃយ៍។

 

 1. អាជ្ញាកណ្តាល។ ប្រសិនបើជម្លោះកើតឡើងរវាងអ្នកនិងស្តូម៉ារីយើងចង់ផ្តល់ជូនអ្នកនូវមធ្យោបាយអព្យាក្រឹតនិងចំណាយតិចក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ដូច្នេះសម្រាប់ការទាមទារណាមួយ (លើកលែងតែការទាមទារសំណងឬការទាមទារសំណងទាក់ទងនឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញា) ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះភាគីទាំងពីរអាចជ្រើសរើសដើម្បីដោះស្រាយវិវាទណាមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតាមរយៈការកាត់សេចក្តីអាជ្ញាកណ្តាលមិនមែនផ្អែកលើរូបរាង។ មជ្ឈត្តករជ្រើសរើសគូភាគីត្រូវផ្តួចផ្តើមវាតាមរយៈការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ (“ ADR”) ដែលបានបង្កើតឡើងដោយភាគីទាំងពីរ។ អ្នកផ្តល់សិទ្ធិ ADR និងភាគីត្រូវគោរពតាមវិធានដូចខាងក្រោម៖ (ក) មជ្ឈត្តការនឹងត្រូវធ្វើឡើងតាមជម្រើសរបស់ភាគីដែលស្វែងរកការសង្គ្រោះតាមរយៈទូរស័ព្ទតាមអ៊ិនធរណេតឬផ្អែកលើការដាក់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ (ខ) មជ្ឈត្តការនឹងមិនមានការចូលរួមដោយផ្ទាល់មាត់ដោយភាគីឬសាក្សីទេលើកលែងតែមានការព្រមព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមកពីសំណាក់ភាគី។ និង (គ) សេចក្តីសំរេចណាមួយលើរង្វាន់ដែលអាជ្ញាកណ្តាលប្រគល់ឱ្យដោយអាជ្ញាកណ្តាលអាចត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងតុលាការដែលមានយុត្តាធិការមានសមត្ថកិច្ច។

 

 1. មិនមានការទទួលខុសត្រូវ។ Stumari អាចប្រគល់ឬផ្ទេរល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះនិង / ឬគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ Stumari ទាំងមូលឬមួយផ្នែកដល់មនុស្សឬអង្គភាពនៅពេលណាមួយដោយមានឬគ្មានការយល់ព្រមពីអ្នក។ អ្នកមិនអាចប្រគល់ឬប្រគល់សិទ្ធិឬកាតព្វកិច្ចណាមួយតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ឬគោលការណ៍ភាពឯកជនដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីលោក Stumari ទេហើយរាល់ការចាត់តាំងនិងប្រតិភូដែលគ្មានការអនុញ្ញាតដោយអ្នកត្រូវទុកជាមោឃៈ។

 

 1. ផ្នែកក្បាលនិងសេចក្តីសង្ខេបមិនចង។ នៅទូទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះផ្នែកនីមួយៗរួមមានចំណងជើងនិងសង្ខេបសង្ខេបនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម។ ចំណងជើងផ្នែកទាំងនេះនិងសេចក្តីសង្ខេបខ្លីមិនត្រូវបានចងដោយស្របច្បាប់ទេ។

 

 1. កិច្ចព្រមព្រៀងពេញលេញ។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះរួមជាមួយគោលការណ៍ឯកជនភាពនៅ https://www.Stumari.com/privacypolicy តំណាងអោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពេញលេញនិងផ្តាច់មុខនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអ្នកនិង Stumari ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះជំនួសសំណើឬកិច្ចព្រមព្រៀងជាមុនដោយផ្ទាល់មាត់ឬសរសេរនិងទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតរវាងអ្នកនិងស្តូម៉ាដែលទាក់ទងនឹងប្រធានបទនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចត្រូវបានកែប្រែដោយការធ្វើវិសោធនកម្មជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយប្រតិបត្តិ Stumari ដែលមានការអនុញ្ញាតឬតាមរយៈការបង្ហោះដោយ Stumari នៃកំណែដែលបានកែប្រែ។

 

 1. ការអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើកិច្ចសន្យា។ អ្នកតំណាងនិងធានាថាប្រសិនបើអ្នកជាបុគ្គលម្នាក់អ្នកមានអាយុស្របច្បាប់ក្នុងការបង្កើតកិច្ចសន្យាដែលមានចែង។ ឬថាប្រសិនបើអ្នកកំពុងចុះឈ្មោះក្នុងនាមអង្គភាពដែលអ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលនិងចងភ្ជាប់ទៅនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះហើយចុះឈ្មោះសម្រាប់សេវាកម្ម។

 

អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកបានអានល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះយល់ពីល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ហើយនឹងត្រូវបានគោរពតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ។

 

ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម Cannabis

ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម Cannabis

ជាវនិងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីឧស្សាហកម្មកញ្ឆា។ រួមបញ្ចូលទាំងមាតិកាផ្តាច់មុខដែលបានចែករំលែកជាមួយអតិថិជនតែប៉ុណ្ណោះ។

លោកអ្នកបានជាវដោយជោគជ័យ!

ចែករំលែកនេះ